Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sɩngr-goama

Sɩngr-goama

Rẽ yĩnga zak rãmb tõe n paamame tɩ b vɩɩm yɩ noogo, baa ne zu-loeesã sẽn yaa wʋsgo, tɩ zems-n-taar pa le waoog pag ne a sɩd sʋka, la zagsã rãmb sʋkã bɩ? Yaa sɩd tɩ pa nana ye. La sagls n be n sõngd wʋsgo. Seb-kãngã pa wilgd d sẽn tõe n welg kãadmã zu-loees fãa to-to ye. A kõta sagls sẽn be Biiblã pʋgẽ, la a wilgd d sẽn tõe n tũ-b to-to. Y sã n sak n tũ saglsã sõma, na n sõngame tɩ y zakã rãmb vɩɩm yɩ noogo.