Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yel-soalem Wẽnnaam sẽn na n maan ka la bilfu

Yel-soalem Wẽnnaam sẽn na n maan ka la bilfu

 Yel-soalem Wẽnnaam sẽn na n maan ka la bilfu

LOGTOR sã n segd n maan yãmb woperasɩõ sẽn yaa toogo, tɩ y miẽ t’a zɩ n maan woperasɩõ kãng buudu, y yam na gãe bãan sɩda? La sã n mik tɩ logtorã zoe n maana woperasɩõ kãng buudã naoor kobs tɩ yɩ sõma, y na n kɩsa sɩd t’a tõe n sõnga yãmba.

Wẽnnaam a Zeova yaa wa logtor sẽn tar minim wʋsgo, tɩ dũniyã yaa wa bãad b sẽn segd n maan woperasɩõ sẽn yaa toogo. A wilga Biiblã sẽn yaa a Gomdã pʋgẽ t’a na n kɩtame tɩ tẽngã lebg arzãna. (2 Pɩɛɛr 3:13) La sẽn na yɩl tɩ rẽ tõoge, yaa tɩlae t’a yiis wẽnem buudã fãa tẽngã zugu. (Yɩɩl Sõamyã 37:9-11; Yelbũna 2:21, 22) Rẽndame tɩ farã la nimbãanegã sẽn be zĩig zãngã sa. Sã n pa tũ ne yel-solemde, woto fãa pa tõe n yɩ ye.—Wilgri 21:4, 5.

A Zeova Kaset rãmbã kɩsa sɩd tɩ toeen-kãensã fãa na n zĩnda ka la bilfu. Bõe yĩnga? Bala yel-soalem nins Wẽnnaam a Zeova sẽn zoe n maanã wilgdame t’a na n tõog n pidsa a pʋlemsã fãa. Ad yel-soalem a yoob yell Biiblã sẽn gomde, la rẽ sẽn wilgd bũmb ning sẽn na n maan ka la bilfã:

Bao-y n bãng-y Biiblã pʋlemsã n paase. Y tẽebã sã n paamd pãnga, y na n kɩsa sɩd tɩ y na n wa tõog n dɩɩ yel-soalem nins a Zeova sẽn maandã nafa.

 [Zĩ-gũbri/Foto seb-neng a 7]

YEL-SOLEMDE:

A ZEZI RƖLGA NEB TUSA NE BUR A WÃN LA ZĨM BILFU.​—MATƖE 14:13-21; MARK 8:1-9; ZÃ 6:1-14

BÃNGR-GOMDE:

“Tẽngã bõn-koaadlã womda biisi. Wẽnnaam sẽn yaa tõnd Wẽnnaamã ningda tõnd zut barka.”YƖƖL SÕAMYÃ 67:7.

BÃNGR-GOMDÃ PIDSGU:

KOM PA NA N LE NAMS NED BAA A YEMBR YE.

YEL-SOLEMDE:

A ZEZI PUKA ZOENS NINI.​—MATƖE 9:27-31; MARK 8:22-26

BÃNGR-GOMDE:

“Zoens nin na n pukame.”EZAI 35:5.

BÃNGR-GOMDÃ PIDSGU:

ZOENSÃ FÃA NIN NA N PUKAME.

YEL-SOLEMDE:

A ZEZI MAAGA KOMS-RÃMBA.​—MATƖE 11:5, 6; ZÃ 5:3-9

BÃNGR-GOMDE:

“Wobs na n yɩkame n tĩims wa yãgse.”EZAI 35:6.

BÃNGR-GOMDÃ PIDSGU:

KOMSLEM BUUD FÃA NA N SAAME.

YEL-SOLEMDE:

A ZEZI MAAGA NEB SẼN DA BẼED BÃAS BUUD TOOR-TOORE.​—MARK 1:32-34; LUK 4:40

BÃNGR-GOMDE:

“Tẽngã ned baa a ye ka na n le yeel t’a ka laafɩ ye.”EZAI 33:24.

BÃNGR-GOMDÃ PIDSGU:

BÃASÃ FÃA NA N SAAME. D NA N TARA YĨNS LAAFƖ WAKAT FÃA.

YEL-SOLEMDE:

A ZEZI KƖTAME TƖ SEBGÃ LA KOOMÃ TŨ A RAABO.​—⁠MATƖE 8:23-27; LUK 8:22-25

BÃNGR-GOMDE:

“B na n mee zags n zĩnd b pʋsẽ. Bãmb na n sela tɩɩs n dɩ b biisã. Bãmb ka na n tʋm zaalem ye.”EZAI 65:21, 23.

“B na n zãaga foom ne namsgo, tɩ bõe, fo ka na n zoe rabeem ye. B na n zãaga foom ne yɛɛsgo, tɩ bõe, a ka na n kolg foom ye.”EZAI 54:14.

BÃNGR-GOMDÃ PIDSGU:

SABAAB-WẼNS PA NA N LE ZĨND YE.

YEL-SOLEMDE:

A ZEZI VƲƲGA KŨUM.​—MATƖE 9:18-26; LUK 7:11-17

BÃNGR-GOMDE:

“Fãa sẽn be yaad pʋsẽ na n yiime.”ZÃ 5:28.

“Ko-kãsengã basa kũum fãa sẽn be a pʋgẽ tɩ b yi. Kũum ne kɩɩm-kulg basa kũum sẽn be bãmb pʋsẽ.”WILGRI 20:13.

BÃNGR-GOMDÃ PIDSGU:

D NEB NINS SẼN KI WÃ NA N VƲƲGAME.