Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Yãmb ka mi daarã la wakatã me ye”

“Yãmb ka mi daarã la wakatã me ye”

 “Yãmb ka mi daarã la wakatã me ye”

“Woto yĩnga, bɩ y gũ, tɩ bõe, yãmb ka mi daarã la wakatã me ye.”—MAT. 25:13.

Y NA N LEOKAME TƖ BÕE?

Wãn to la d sẽn pa mi daarã la wakatã nafd tõndo?

Wãn to la sẽn paam-b vʋʋsem sõngã zaeebã gũ-yã?

Wãn to la d tõe n wilg tɩ d segla d mens n gũud saabã?

1-3. a) Mak-bʋs n tõe n sõng-d tɩ d wʋm a Zezi yel-bũn a yiib võore? b) Sogs-bʋs la d na n leoke?

TAGS-Y n ges-y yãmb sẽn na n yaa sofɛɛre, tɩ y tẽngã nin-kãseng a ye kos-y tɩ y wa rɩk-a t’a kẽng sɛk sẽn tar yõod wʋsgo. Yãmb sẽn wa n dat n tɩ rɩk-a wã, y mikame tɩ y esãensã pa na n sek kẽndã, tɩ y kẽng tao-tao n na n tɩ ra. La yãmb sẽn kẽng esãensã raabã, nin-kãsengã yõd n yiime, n gẽes yãmb n pa yã ye. A sɛkã sẽn kolgã yĩnga, a ra pa tõe n yals n gũ yãmb ye. A kosa ned a to t’a rɩk-a n tɩ siki. Sẽn yɩ bilfu, yãmb lebg n waame n mik t’a loogame. Y sũur kõn sãam sɩda?

2 Masã, tags-y n ges-y sã n da yaa yãmb la nin-kãsengã. Nand tɩ y loogã, y boola neb a tãab n kõ-b tʋʋmd sẽn tar yõodo, n wilg-b yãmb sẽn dat tɩ b tʋm to-to wã, tɩ b fãa sake. La yãmb sẽn wa n lebg n wa, y mikame tɩ yaa neb a yiib bal n tʋm tʋʋmdã. Yãmb sẽn sok sẽn pa tʋm-a wã, a padmame. A pʋd n pa mak meng ye. Y sũur na yɩ noog ne-a sɩda?

3 Mak-kãensã wõnda a Zezi yel-bũn a yiibu. Yaa a yel-bũnd ning sẽn gomd pʋg-sadb piig yellã, la sẽn gomd-a talã-rãmb yellã. A wẽe yel-bũn-kãens n na n wilg tɩ dũniyã saab wakate, kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã sãnda na n wilgame tɩ b tara yam la tɩ b tũuda sɩdã, la tɩ kẽer pa na n maan woto ye. * (Mat. 25:1-30) A Zezi wilga a yel-bũnã võore, n yeele: “Woto yĩnga, bɩ y gũ, tɩ bõe, yãmb ka mi daarã la wakatã me ye.” A ra gomda wakat ning a sẽn na n wa sãam a Sʋɩtãan dũniyã yelle. (Mat. 25:13) Tõnd me segd n tũu sagl-kãngã rũndã-rũndã. D sã n tũ a Zezi saglgã, wãn to la d na n nafe? Ãnd rãmb n zoe n gũ? La bõe la d segd n maan n tõog n gũ?

 GŨUBÃ SẼN NAFD TÕND TO-TO

4. Bõe yĩng tɩ pa tɩlae tɩ d bãng saabã wakat n yaool n tõog n gũ?

4 Tʋʋm kẽer tara wakat takɩ. Wala lozĩnd wall biru pʋgẽ tʋʋma, pa rẽ bɩ lekoll kẽnde. La tʋʋm n be tɩ f sã n na n yals n ges wakat bɩ tõe n tiis-fu, wall tũ ne ned yõore. Wala makre, põmpie-rãmbã sã n segd n kiis bugum, pa rẽ bɩ sabaab-wẽng a to n paam ned tɩ b rat n fãag-a. Yɛl a woto sasa, montr gesg ka yõod ye. Sẽn pak-b yaa b tʋʋmdã. Yaa woto ne tõnd koe-moonegã me. Sẽn yɩɩd fãa, dũniyã saab sẽn tar pẽnegrã. Bala, a sõngda nebã tɩ b bãngd a Zeova sẽn maan bũmb ning b fãagr yĩngã. Pa tɩlae tɩ d bãng dũniyã saab wakatã takɩ n yaool n tõog n gũ la d maand a Zeova raabã ye. Sɩd me, d sẽn pa mi daarã la wakatã nafd-d lame. D na n goma yɛl a nu sẽn wilgd rẽ yelle.

5. Wãn to la d sẽn pa mi saabã daarã kɩt tɩ d tõe n wilg sẽn be d sũurẽ?

5 Pipi, d sẽn pa mi dũniyã saab daarã kɩtame tɩ d tõe n wilg bũmb nins sẽn be d sũyẽ wã. Sɩd me, a Zeova sẽn bas tõnd ned kam fãa t’a tõe n yãk yam n sak-a wã, yaa zu-zẽkr n kõ-do. Tõnd maanda a raabã d sẽn nong-a yĩnga, pa d sẽn dat n põs dũniyã sãoong sasa wall d sẽn dat vɩɩm sẽn kõn sa wã yĩng bal ye. (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 37:4.) Wẽnnaam daabã maaneg nooma tõndo. Sẽn paase, d miime t’a zãmsda tõnd d sõngr yĩnga. (Ezai 48:17) D kɩsa sɩd me t’a noyã tũub pa toog ye.—1 Zã 5:3.

6. D sã n tũud Wẽnnaam d sẽn nong-a yĩnga, noom-a lame bɩ? La bõe yĩnga?

6 Yiib-n-soaba, d sẽn pa mi daarã la wakatã kõt-d-la weer tɩ d noogd a Zeova sũuri. D sã n maand a raabã d sẽn nong-a yĩnga, tɩ pa daarã sẽn kolgã wall d sẽn dat keoor yĩng bala, a paamd n wilga a Sʋɩtãan sẽn yaa a bɛ wã t’a yagdame. (Zoob 2:4, 5; karm-y Yelbũn 27:11.) Tõnd mi a Sʋɩtãan sẽn yaa sabab tɩ tood nins fãa beẽ wã. Rẽ n so tɩ d teend a Zeova naamã ne d sũur fãa la d kɩɩsd a Sʋɩtãana.

7. Bõe yĩng tɩ y tagsdẽ tɩ yaa sõma tɩ y ra bao y meng nafr bala?

7 Tãab-n-soaba, d sẽn pa mi daarã la wakatã kɩtame tɩ d maand a Zeova raabã n pa baood d mens nafr bal ye. Baa neb sẽn pa mi Wẽnnaam n tẽed tɩ dũni-kãngã na n sãamame. B yɛɛsda sabaab-wẽng na n wa sãam dũniyã. Rẽ kɩtame tɩ b vɩ b mens yĩng bala, tɩ yaa wa b sẽn yet woto: “Bɩ d rɩ la d yũ, tɩ bõe, beoogo, tõnd na n kiime.” (1 Kor. 15:32) La tõnd yẽ pa maand rabeem ye. D pa baood d mens nafr bal ye. (Yel. 18:1) D lʋɩɩsda a Zeova raabã taoore, n moond Rĩungã koɛɛg ne d pãngã, d sẽkã la bũmb nins fãa d sẽn tarã. (Karm-y Matɩe 16:24.) Wẽnnaam daabã maaneg kõt-d-la sũ-noogo. Sẽn yɩɩd fãa, d sẽn sõngd nebã tɩ b bãngd-a wã.

8. Biiblã kiba-bʋg n wilgd tɩ d segd n teega a Zeova la d tũ a saglsã ne d sũur fãa?

8 Naas-n-soaba, d sẽn pa mi daarã la wakatã sõngd-d lame tɩ d teegd a Zeova la d tũud a saglsã ne d sũur fãa. Tõnd sẽn pa zems zãnga, d wae n teegda d mense. La a Poll sagla kiris-nebã fãa woto: “Ned ning sẽn tẽed t’a yasame, bɩ a gũus n da wa lʋɩ ye.” A goma Israyɛll neb tus pisi la a tã sẽn kɩɩs a Zeova n ki wã yelle. Yɩɩ b sẽn wa n kolg Kãabg Tẽngã kõomã la nin-kãens ki-yã. A Poll yeelame tɩ “bõn-kãens . . . gʋlsa tõnd saglg yĩnga, tõnd sẽn be dũniyã sɛɛb wakatã yĩnga.”—1 Kor. 10:8, 11, 12.

9. Wãn to la namsg paasd d tẽebã la zood ning d sẽn tar ne a Zeova wã pãnga?

9 Nu soaba, d sẽn pa mi daarã la wakatã kõt-d-la weer tɩ d tõogd toog zu-loeesã pʋgẽ tɩ paasd d tẽebã pãnga.  (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 119:71.) Sɩd me, yaoolem wakatã pida ne “toodo.” (2 Tɩm. 3:1-5) A Sʋɩtãan dũniyã neb wʋsg kisa tõndo. Rẽnd d tõe n paama namsg d tẽebã yĩnga. (Zã 15:19; 16:2) La namsg a woto sasa, d sã n sik d meng n bao Wẽnnaam sõngre, paasda d tẽebã pãnga, wa b sẽn yẽnegd sãnem ne bugum n yãkd a rẽgdã n paasd a neermã. Namsgã pa na n kɩt tɩ d bas a Zeova ye. Pʋd n na n kɩtame tɩ zood ning d sẽn tar ne-a wã pãng paase.—Zak 1:2-4; 4:8.

10. Bõe n tõe n kɩt tɩ ned getẽ tɩ wakatã loogda tao-tao?

10 F sã n tʋmd tʋʋmd sẽn noom-fo, f tõe n getame tɩ wakatã loogda tao-tao. La f sã n zĩ n pa maand bũmbu, yaa wa kaoosdame. Woto me, d sã n tʋmd tʋʋmd ning a Zeova sẽn kõ-dã ne yẽesem, daarã la wakatã tõe n taame tɩ d pa bãng ye. Kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã wʋsg tʋma Wẽnnaam tʋʋmdã woto n kõ mak-sõngo. Bɩ d gom bũmb ning sẽn maan yʋʋmd 1914 soabã poorã yelle. Rat n yeel tɩ Kiristã sẽn deeg a naamã poore. D na n yãame tɩ sẽn paam-b zaeebã kẽer wilgame tɩ b segl n saame, la tɩ sãnda ra pa segl ye.

SẼN PAAM-B VƲƲSEM SÕNGÃ ZAEEBÃ RA GŨUDAME

11. Yʋʋmd 1914 soabã poore, bõe yĩng tɩ sẽn paam-b zaeebã kẽer tags t’a Zezi kaoosda waoongo?

11 Tẽeg-y-yã a Zezi yel-bũnd ning sẽn gomd pʋg-sadb piig yellã, la sẽn gomd-a talã-rãmb yellã. Pʋg-sadbã la tʋm-tʋmdbã sã n da bãnga wakat ning pʋg-paalã sɩd wall b zu-soabã sẽn na n wa wã, ra pa na n yɩ tɩlae tɩ b gũ ye. La b sẽn da pa mi wã, ra yaa tɩlae tɩ b ket n gũudẽ. Yʋʋm wʋsg sẽn deng yʋʋmd 1914 soabã, kiris-neb nins sẽn paam zaeebã ra miime tɩ bũmb n na n maan yʋʋm-kãnga, la b ra pa mi sẽn na n yɩ bũmb ning takɩ ye. Saam-biig a ye goma yʋʋm-kãng zĩ-likr kiuugã yelle, n yeel woto: “Tõnd sʋkã, kẽer da tẽedame tɩ zĩ-likr kiuugã sɩngrẽ bala, d na n kẽnga saasẽ.” La yɛlã sẽn pa yɩ wa b sẽn da tẽedã, sãnda tagsame t’a Zezi kaoosda waoongo.

12. Wãn to la sẽn paam-b zaeebã wilg tɩ b tũuda sɩda, la tɩ b tara yam, la wãn to la a Zezi keo-ba?

12 B ra tẽedame tɩ dũniyã saab na n yɩɩ wakat kãnga. Ad rẽ sẽn pa pidsã sãama b sũur wʋsgo! Sẽn paase, b namsa saam-biisã dũni gill pipi zabrã sasa. Sẽn paam-b zaeebã koe-moonegã ra wa n yalsame la bala. La yʋʋmd 1919 soabã pʋgẽ, yɛlã toeemame. Rĩm a Zezi waame n na n ges neb nins fãa sẽn da yet tɩ b yaa kiris-nebã tʋʋmã. La a mikame tɩ kẽer tʋʋm pa sõma, t’a yiis-b a tʋʋmdẽ wã. (Mat. 25:16) Nin-kãens yɩɩ wa pʋg-sadb nins sẽn pa tall yamã sẽn da pa pids b fɩtl-dãmbã kaamã. B yɩɩ wa tʋm-tʋmd ning sẽn yaa kʋɩɩmã me, bala b pa sak n mong b mens n tʋm Rĩungã yĩng ye. La baa dũni gill pipi zabrã sasa, sẽn paam-b zaeebã wʋsg kell n saka b Zusoabã n wilg tɩ b tʋll n tʋma a tʋʋmdã. Rẽ n so t’a Zezi rɩk a paoongã fãa n gũnug nin-kãensã sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã, wa a sẽn da pʋlmã.—Mat. 24:45-47.

13. Yʋʋmd 1914 soabã poore, tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã sull neb manesem yɩɩ wãna? La yaa wãn to rũndã-rũndã?

13 Yʋʋmd 1914 soabã poore, Gũusg Gasgã pʋgẽ, b wilga sẽn paam-b zaeebã wʋsg manesem sẽn yɩ to-to wakat kãngã. B yeelame tɩ sẽn tar-b yam-sõngã sũy pa sãam ye. B paasa woto: “Tõnd sẽn da ratã pa d mensã raab pidsg ye. Rẽ n so tɩ baa bũmb ning d sẽn da  gũud yʋʋmd 1914 soabã zĩ-likr kiuugã pʋgẽ wã sẽn pa pidsã, d sũy yɩɩ noogo, Zusoabã sẽn pa bas a raabã n maan tõnd daabã yĩnga. Tõnd pa tʋlg t’a toeem a raabã ye. D sẽn dat yaa d bãng a raabã sõma n paase.” Hal n tãag rũndã, sẽn paam-b vʋʋsem sõngã zaeebã ket n yaa sik-m-mens rãmba, la neb sẽn tʋll n tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã. B pa yet tɩ Wẽnnaam gomda ne bãmb ye. B sẽn dat yaa tʋm tʋʋmd ning a Zezi sẽn kõ-b tẽngã zugã. Rũndã-rũndã, b paamame tɩ kʋʋn-kãseng sẽn naag neb nins Kiristã sẽn boond t’a “piis a taabã” rɩkd b mak-sõngã. Bãmb na n wa vɩɩmda tẽngã zug wakat sẽn kõn sa.—Wil. 7:9; Zã 10:16.

D WILG TƖ D GŨUDAME

14. Bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ d sakd tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã sor-wilgrã?

14 Wẽnnaam yãka tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã t’a sõngd a nin-buiidã tɩ b bãngd b sẽn tõe n maan to-to n dɩ a Gomdã la a vʋʋsem sõngã nafa. Kʋʋn-kãsengã neb nins sẽn gũudã sẽn sakd tʋm-tʋmdã sor-wilgrã, yaa wa b sẽn pidsd b fɩtl-dãmbã ne kaam. (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 119:130; Zã 16:13.) Woto kɩtame tɩ bãmb me segl n sa n gũud saabã sẽn yaa wakat ning Kiristã sẽn na n wa wã. Sẽn paase, b tara raood n tõe n kell n sak Wẽnnaam baa zu-loe-kɛgems taoore. Wala makre, saam-biis sẽn da be nazi-rãmbã bãens roog a ye pʋg ra tara Biibl a ye bala. Rẽ n so tɩ b ra pʋʋsd n kot sõngre. Rẽ poor bilfu, b wʋmame tɩ saam-biig a ye karg sẽn fiuug tɩ b rɩk raoog n maan karg n tong la b yõk n wa ne be, la t’a tõog n solga Gũusg Gasgã nimero a wãn a kargã pʋgẽ. Saam-biig a Ernst Wauer sẽn zĩnd be wã wa n tẽega rẽ yelle, n yeel t’a Zeova sõnga bãmb tɩ b rɩk seb-kãens goam kẽer ne zugu. A paasa woto: “Rũndã-rũndã, sɛbã paoong pa toog ye. La rẽ yĩnga d nand-b lame bɩ? Mam kɩsa sɩd tɩ neb nins sẽn teeg a Zeova, n sakd-a la b baood tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã sor-wilgrã na n paama bark wʋsgo.”

15, 16. Bark bʋs la saam-biig a ye ne a pag paam b yẽesmã yĩnga, la yam bʋg la y tõe n dɩk b kibarã pʋgẽ?

15 Kiristã piis a taabã moonda koɛɛgã ne yẽesem me, n sõngd a ba-biisã.  (Mat. 25:40) B pa maand wa a Zezi yel-bũndã pʋgẽ tʋm-tʋmd ning sẽn yaa kʋɩɩmã ye. Sẽn na yɩl n lʋɩɩs Rĩungã yɛl taoore, b sakd n mongda b mens bũmb kẽere, n tʋmd ne yẽesem. Wala makre, b sẽn wa n kos a Jon ne a pag a Masako tɩ b tɩ sõng n moon Sinoa-rãmb nins sẽn be Kenya wã, b ra yɛɛsdame. La b tagsa b yɛlã sẽn yaa to-to wã zugu, n pʋʋs a Zeova, n yãk yam n yik n kẽng be.

16 A Zeova ning-b-la bark b yẽesmã yĩnga. Ad b sẽn yeele: “Ka, koe-moonegã yaa noog wʋsgo.” B tõog n sɩnga Biibl zãmsg ne neb a yopoe, n da tar kiba-nood a taaba. B paasa woto: “Tõnd pʋʋsda a Zeova bark daar fãa, a sẽn sõng-d tɩ d wa ka wã.” Vẽenega, d tẽed-n-taas wʋsg wilgdame tɩ b ratame tɩ baa saabã sẽn na n yɩ wakat ninga, bɩ a wa mik tɩ b ket n tʋmda Wẽnnaam tʋʋmdã ne yẽesem. Wala makre, tags-y neb tusa sẽn maan Gileaad Lekollã, n lebg misioneer-dãmbã yelle. Y tõe n paama kibay misioneer-dãmbã tʋʋmd zug yʋʋmd 2001 zĩ-likr kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã sõsg ning gom-zug sẽn yaa “ Nous faisons de notre mieux ! ” wã pʋgẽ. Y sã n wa karemd sõs-kãng sẽn wilgd bũmb nins misioneer sẽn maand daar pʋgẽ wã, bɩ y tags y sẽn tõe n tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã n paas to-to, tɩ pẽg Wẽnnaam la paas y sũ-noogã.

BƖ YÃMB ME KET N GŨUDẼ

17. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ d sẽn pa mi daarã la wakatã yaa bõn-sõngo?

17 Vẽenega, d sẽn pa mi daar ning la wakat ning dũni-kãngã sẽn na n sa wã yaa bõn-sõngo, tɩ d pa sãamd d sũur rẽ yĩng ye. D maanda a Zeova sẽn yaa d Ba wã raab ne yẽesem, tɩ zood ning d sẽn tar ne-a wã paasdẽ. D sẽn tʋmd tʋʋmd ning a Zezi sẽn kõ-dã n pa basdẽ tɩ bũmb tiis-dã, d paamda sũ-noog a Zeova tũubã pʋgẽ.—Luk 9:62.

18. Bõe yĩng tɩ d rat n kell n sak Wẽnnaam?

18 Wẽnnaam bʋ-kaoorã daar kolgda tao-tao. Tõnd ned baa a ye pa rat n maan bũmb n sãam a Zeova wall a Zezi sũur ye. Tõnd sũy yaa noogo, b sẽn bas yard ne-do, n kõ-d tʋʋm sẽn tar yõod wʋsgã.—Karm-y 1 Tɩmote 1:12.

19. Wãn to la d tõe n segl d mens n gũ?

19 D saagd n na n wa tɩ vɩɩmda saasẽ tɩ yaa tẽngã sẽn na n lebg arzãnã zug me, d na n ket n moonda koɛɛgã la d maand karen-biis n sakd Wẽnnaam. Pa tɩlae tɩ d bãng a Zeova daarã sẽn na n yɩ daar ning la wakat ning ye. Baa d sẽn pa mi wã, d tõe n segla d mens n gũ, la d pʋd n na n maana woto. (Mat. 24:36, 44) Tõnd kɩsa sɩd tɩ d sã n teeg a Zeova zãng-zãng la d lʋɩɩs a Rĩungã yɛl taoore, d sũur pa na n tol n sãam ye.—Rom 10:11.

[Tẽngr note]

^ sull 3 Ges-y yʋʋmd 2004 tʋʋlg kiuug pipi daar Gũusg Gasgã neng 26-30.

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto seb-neng 26]

Ket-y n baood-y Wẽnnaam bãngrã baa toog wakate

[Foto seb-neng 27]

D sã n tʋmd Wẽnnaam tʋʋmdã ne yẽesem, wakatã loogda tao-tao