Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y tõe n tẽe yel-soalem nins yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã bɩ?

Y tõe n tẽe yel-soalem nins yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã bɩ?

 Y tõe n tẽe yel-soalem nins yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã bɩ?

NED sã n togs-y kibare, a sẽn yaa ned ning buudã n na n kɩt tɩ y tẽ. A sẽn togs kibarã to-to wã bal pa sek ye. Sã n mik t’a soabã zɩ n yage, y tõe n tẽe a kibarã nana-nana.

Yaa woto me ne yel-soalem nins yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã. B sẽn wa n maandẽ wã tɩ tõnd baa a ye nan pa rog ye. La d tõe n bãnga Biiblã kibar sã n yaa sɩda. Wãn to? Ad bũmb kẽer sẽn wilgd tɩ d tõe n tẽe yel-soalem nins yell b sẽn gomd a pʋgẽ wã:

Yel-soalem wʋsg maana kʋʋng nifẽ. Wakat ninga, neb tusa bɩ neb milyõ-rãmb n maan kaseto. (Yikri 14:21-31; 19:16-19) B pa solg n maan yel-soalmã ye.

Biiblã pʋgẽ yel-soalmã yɩɩ vẽenese. Sẽn maan-b yel-soalmã pa tũnug ne bũmb wʋsg n na n bugs nebã, wall nebã gesg yĩng ye. Naoor wʋsgo, yɩɩ bũmb sẽn tiig n maane, wall neb sẽn kos tɩ b maan n kõ-ba. (Mark 5:25-29; Luk 7:1-16) Wakat ninga, neb nins sẽn maan yel-soalmã pa reng n bãng tiir ye.

Sẽn maan-b yel-soalmã ra pa baood yʋʋre, ziir la arzɛgs ye. Yaa Wẽnnaam waoogr yĩnga. (Zã 11:1-4, 15, 40) Wẽnnaam wilga neb sẽn bao n na n paam arzɛgs ne yel-soalmã maasem tɩ rẽ pa noom-a ye.—2 Rĩm dãmba 5:15, 16, 20, 25-27; Tʋʋma 8:18-23.

Biiblã pʋgẽ yel-soalmã sẽn yaa buud toor-toorã wilgdame tɩ b pa tũ ne ninsaal pãng ye. Wala makre, b kɩtame tɩ sobg sẽn da rãmbd mogrã yõke, tɩ koom lebg divẽ, tɩ saagã kaoos n pa ni, n le wa ni, tɩ bãad-rãmb paama maagre, tɩ neb sẽn dog ne zond nin puki. Yel-solem-kãensã ne a taab wilgdame tɩ tog n yɩɩ pãng sẽn yɩɩd ninsaal rẽndã n yɩ sabab tɩ b maane.—1 Rĩm dãmba 17:1-7; 18:41-45; Matɩe 8:24-27; Luk 17:11-19; Zã 2:1-11; 9:1-7.

 Wẽnnaam nin-buiidã bɛɛb nins sẽn yã yel-soalmã pa kɩɩs ye. A Zezi sẽn wa n vʋʋg a zoa a Lazaarã, tũudmã taoor dãmb sẽn da kis a Zezi wã pa yeel t’a Lazaar da pa ki ye. B ra pʋd n pa tõe n yeel woto, bala a vʋʋgrã yɩɩ a mumbã rasem a naas poore. (Zã 11:45-48; 12:9-11) Baa yʋʋm kobs a Zezi kũumã poore, zʋɩf-rãmbã Talmuudã gʋlsdb ra ket n yetame t’a Zezi ra maanda yel-soalma. B ra yetame bal t’a tõogã pa yi Wẽnnaam nengẽ ye. B sẽn wa n yõk a Zezi karen-biisã me n kẽng zʋɩf-rãmbã bʋ-kaoodb taoorã, b pa sok-b n na n bãng b sã n maana yel-solemd ye. B sok-b-la woto: “Yaa ne bõe pãng la ne ãnda yʋʋr la yãmb maan bõn-kãnga?”—Tʋʋma 4:1-13.

Rẽ yĩnga, y tõe n tẽe yel-soalem nins yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã bɩ? Bũmb nins yell d sẽn gom mas-masã wã wilgdame tɩ Biiblã pʋgẽ yel-soalmã sɩd zĩndame. La bʋʋm a taab n wilgd tɩ d tõe n kɩsa sɩd ne kiba-kãense. Wala makre, Biiblã sã n gomd bũmb sẽn maan yelle, a wae n wilgda sẽn yɩ wakat ning la zĩig ninga, la a wilg nebã yʋyã. Baa bãngdb nins sẽn vaeesd Biiblã n dat n bãng a goamã sã n sɩd tũuda taabã meng yãame t’a togsda kʋdemdã yɛl takɩ, tɩ ling-ba. A bãngr-goam wʋsg me zoe n pidsa wa b sẽn da togsã kɛpɩ. Sẽn paase, a tara sagls wʋsg sẽn wilgd ãdem-biisã sẽn tõe n maan to-to tɩ b zĩid-n-taarã tall yamleoogo. Sagl-kãens sõnga neb buud toor-toore. D pa tõe n paam sagls zĩig a to tɩ b sõmblmã ta Biiblã saglsã ye.

Yãmb sã n nan pa kɩs sɩd zãng ne Biiblã, yɩta sõma tɩ y bao n bãng-a n paase, tɩ y na n yãame t’a goamã yaa sɩda. (Zã 17:17) Y na n tẽe yel-soalem nins yell a sẽn gomdã. Rẽ na n sõng-y lame tɩ y tẽ bũmb nins a sẽn yeel tɩ wata ka la bilfã.

[Foto seb-neng a 5]

A Zezi bɛɛbã pa yeel t’a Lazaar da pa ki ye