Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yaa sebr wa a taabã bɩ?

Yaa sebr wa a taabã bɩ?

 Yaa sebr wa a taabã bɩ?

“Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-​sõamyã fãa, la b bee yõod zãmsg yĩnga, . . . tɩ Wẽnnaam ned tõe n paam manegr la seglg tɩ maan tʋʋm-​sõamy buud fãa.”—⁠2 TƖMOTE 3:16, 17, KÃAB-PAALGÃ KOE-NOOGO.

NEB kẽer pa sak n deeg tɩ Biiblã goam sɩd tara yõod woto ye. La yãmb yẽ? Goam nins sẽn pʋgdã sʋka, bʋg la yãmb na n sak n deege?

• Biiblã yaa sebr b sẽn gʋls ne gom-noodo

• Biiblã yaa tũudum sebr wa a taaba

• Biiblã yaa sebr sẽn tar soalem sẽn kõt saglse

• Biiblã yaa Wẽnnaam Gomde

La sokr n kete: Yãmb sẽn tẽed bũmb ning Biiblã zugã tara yõod bɩ? Biiblã yeta woto: “Bũmb fãa sẽn gʋls pĩndã gʋlsa tõnd zãmsg yĩnga, tɩ tõnd tõe n gũ tõnd tẽeb pidsg ne sũ-mare, la ne Gʋlsg Sõamyã belsgo.” (Rom dãmba 15:⁠4) Dẽnd Biiblã meng wilgame tɩ b gʋls-⁠a lame n na n zãms tõndo, n na n kõ-d belsgo, la kɩt tɩ d tẽ tɩ manegr n wate.

La Biiblã sã n yaa sebr b sẽn gʋls ne gom-​nood bala, wall tũudum sebr wa a taaba, rẽ yĩnga yãmb ne y zakã rãmb na sak n bao bãngr la sor-​wilgr a pʋgẽ sɩda? Sẽn yɩɩd fãa, y sã n wa yã tɩ bũmb a sẽn yeel pa zems ne y tagsgo, y na sak n deeg sɩda? Biiblã kibay sã n yaa soalma, y na maan sũ-noog ne a pʋlemsã, la y tik rẽ n tẽed tɩ manegr n wat sɩda?

Neb milyõ-rãmb sẽn zãms Biiblã sak n deegame tɩ Biiblã bal n yaa Wẽnnaam Gomde. Bõe yĩnga? Bõe n kɩt tɩ Biiblã pa wa sɛb a taabã? Sõss nins sẽn pʋgdã na n wilga bũmb a nu.