Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe yĩng tɩ d segd n pʋt Wẽnnaam yʋʋrã?

Bõe yĩng tɩ d segd n pʋt Wẽnnaam yʋʋrã?

 Wẽnnaam Gomdã sẽn yete

Bõe yĩng tɩ d segd n pʋt Wẽnnaam yʋʋrã?

Sõs-​kãngã pʋgẽ, b leokda sogsg nebã sẽn mi n sokd b mense, la b wilgd Biiblã zĩis nins d sẽn tõe n yã b leoorã. Y sã n dat t’a Zeova Kaset soab wa tɩ y sõs rẽ zugu, a na n saka ne yamleoogo.

1. Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam pʋd a meng yʋʋre?

Yaa vẽeneg tɩ sẽn noom yãmb yaa b sẽn na n boond y yʋ-​peellã, pa b sẽn na n boond tɩ “raoa,” “mise,” “madaam” wall “pag” ye. Yʋʋr pʋda welgr yĩnga. B mi n boonda Wẽnnaam tɩ “Soaala,” “Zusoaba,” “Wẽnnaam sẽn-​tõe-​fãa,” wall “Naanda.” (Sɩngre 15:⁠2; 17:⁠1; Koɛɛg Soaba 12:⁠1) La Wẽnnaam pʋda a meng yʋ-​peelle, n na n sõng tõnd tɩ d tõog n bao a zoodo. Wẽnnaam yʋ-​peellã la a Zeova.​—⁠Karm-⁠y Ezai 42:⁠8.

Biiblã lɛbgdb wʋsg ledga Wẽnnaam yʋ-​peellã ne gom-​biis wala “Wẽnnaam” la “Zusoaba.” La Wẽnnaam yʋ-​peellã sẽn be Biiblã sɛb-​kʋd nins b sẽn gʋls ne hebre wã pʋgẽ sõor yaool n kolga 7 000. Dẽnd yaa vẽeneg tɩ Wẽnnaam datame tɩ b bãng a yʋ-​peellã.​—⁠Karm-⁠y Ezai 12:⁠4.

2. Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam yʋʋrã bãngr tar yõodo?

Bãng Wẽnnaam yʋʋrã pa rat n yeel tɩ f mi a yʋʋrã boolg bal ye. B sã n yeel tɩ ned mii Wẽnnaam yʋʋrã, rat n yeelame t’a paama Wẽnnaam zoodo. “Zeova” wã rat n yeelame “t’a kɩtdame tɩ yɩ.” Woto wilgdame tɩ d tõe n basa d yam tɩ Wẽnnaam na n lebga a sẽn dat n yɩ a soab fãa sẽn na yɩl n pids a raabã. Dẽnd bãng Wẽnnaam yʋʋrã rat n yeelame tɩ d kɩs sɩd t’a na n pidsa a pʋlemsã. (Yɩɩl Sõamyã 9:⁠11) Neb nins sẽn mi Wẽnnaam yʋʋrã la b pʋt-⁠a wã teegd-⁠a lame la b lʋɩɩsd a raabã taoore. Wẽnnaam kogenda nin-​kãense.​—⁠Karm-⁠y Yɩɩl Sõamyã 91:⁠14.

3. Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam dat tɩ b bãng a yʋʋrã?

Wẽnnaam datame tɩ nebã bãng a yʋ-​peellã, bala nafd-⁠b lame. Tõe n kɩtame tɩ b lebg Wẽnnaam zo-​rãmba, n wa paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa. Dẽnd a Zeova sẽn dat tɩ d sõng nebã tɩ b bãng a yʋʋrã pa lingr ye!​—⁠Karm-⁠y Zã 17:⁠3; Rom dãmb 10:⁠13, 14.

A Zezi zãmsa nebã Wẽnnaam noyã la a pʋlemsã, tɩ b bãng Wẽnnaam yʋʋrã. Rũndã-rũndã, a Zezi karen-​biisã rɩka a naoore, n sõngd nebã dũniyã gill zug tɩ b bãngd Wẽnnaam yʋʋrã. B fãa tʋmda tʋʋm-​kãngã ne yam a yembre, n yaa neb Wẽnnaam sẽn tũus a “meng yʋʋrã yĩnga.”​—⁠Karm-⁠y Tʋʋm 15:⁠14; Zã 17:⁠26.

4. Wãn to la Wẽnnaam na n kɩt t’a yʋʋrã paam waoogre?

Wẽnnaam a Zeova na n kɩtame t’a yʋʋrã paam waoogre, bala, b sãama a yʋʋrã. Wala makre, kẽer yetame tɩ pa yẽ n naan bũmba fãa, la tɩ pa tɩlae tɩ d sak a noyã ye. Sãnda me yetame tɩ tõnd yell pa pak-⁠a, la tɩ yaa yẽ n kɩt tɩ namsgã beẽ. Sẽn yet-⁠b woto wã sãamda Wẽnnaam yʋʋrã. La a pa na n bas-⁠b tɩ ket n maand woto ye. A na n sãama neb nins fãa sẽn paoogd a yʋʋrã.​—⁠Karm-⁠y Yɩɩl Sõamyã 83:⁠18, 19.

A Zeova Rĩungã sã n wa menes ninsaalbã goosneema-​rãmbã n kɩt tɩ laafɩ la bãan zĩnd tẽngã zugu, a yʋʋrã na n paama waoogre. (Daniɛll 2:⁠44) Ka la bilfu, nebã fãa na n bãngame t’a Zeova a ye la Wẽnnaam.​—⁠Karm-⁠y Ezekɩɛll 36:⁠23; Matɩe 6:⁠9.

Bõe la yãmb segd n maane? Bao-⁠y Wẽnnaam zoodo, y sẽn na n zãmsd a Gomdã, la y tigimd ne neb nins sẽn nong-⁠a wã. Wẽnnaam sã n wa kɩt t’a yʋʋrã paam waoogre, a na n tẽega a nin-​buiidã yelle.​—⁠Malaki 3:⁠16.

Y sã n dat vẽnegr n paase, bɩ y karem Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak a 1 wã. A Zeova Kaset rãmbã n yiis-⁠a.

[Foto seb-neng 10]

Wẽnnaam yʋ-​peellã sẽn be pĩnd wẽndẽ sebr b sẽn gʋls ne hebre pʋgẽ