Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Vɩɩm sẽn ka sɛta yaa woto”

“Vɩɩm sẽn ka sɛta yaa woto”

 “Vɩɩm sẽn ka sɛta yaa woto”

“Vɩɩm sẽn ka sɛta yaa woto, tɩ bãmb na bãng yãmb sẽn yaa sɩd Wẽnnaam sẽn ka to, la a Zezi Kirist yãmb sẽn tʋm a soabã.”—⁠ZÃ 17:⁠3.

BÃNGR tõe n fãaga neda. Wala makre, Nizɛɛr logto-​poak n tar bi-​pɛɛlg sẽn zems kiis piiga, t’a yʋʋr yaa a Nouhou. A Nouhou sẽn wa n lʋɩ bãaga, a ma wã bãngame t’a segd n baoa ko-​yɩlemde, n ning yamsem la sikr n kõ-a t’a yũ. Inisɛfã (UNICEF) wilgame tɩ yaa a “sẽn maan woto tao-​tao wã, n paas a sẽn pa zãr ne logtor-​yirã n kɩt t’a biigã bãag pa zãagã.”

Bãngr ning sẽn yit Biiblã pʋgẽ wã me tõe n fãaga neda. A Moiiz sẽn yaa Biiblã pipi sɛbã gʋlsdã yeela woto: “Goamã ka goam sẽn ka tar yõod y yĩng ye. Yaa y vɩɩm goama, bãmb bal n tõe tɩ y yõor yɩ woko.” (Tõodo 32:⁠47, Sebr Sõngo) Wãn to la Biiblã goam tõe tɩ d yõor yɩ woko? La wãn to la b tõe n yɩ d vɩɩm goama?

Sõss a nu nins sẽn loogã wilgame tɩ Biiblã yaa sebr sẽn ka to. B wilgame t’a bãngr-​goamã pidsdame, t’a kibayã sɩd zĩndame, t’a goamã pa kɩɩsd taaba, t’a tara sagls sẽn zems ne siãnsã, la t’a saglsã ket n tara yõodo. Woto fãa wilgdame tɩ Biiblã sɩd yaa sebr sẽn pa wõnd a taaba. Rẽnd Biiblã sẽn yeel t’a tõe n sõng-⁠d lame tɩ wa paam vɩɩm sẽn kõn sa wã segd n kɩtame tɩ d bao n bãng-⁠a sõma.

Bɩ y bao n bãng Biiblã bãngr sẽn tõe n sõng-⁠y to-⁠to tɩ y paam sũur pʋgẽ bãan rũndã tɛka, la sũ-noog beoog-​daare. Y sã n data, a Zeova Kaset rãmbã na n sõng-⁠y lame tɩ y bãng woto fãa.

[Zĩ-gũbri/foto seb-​neng a 9]

Biiblã pʋgẽ bal la d paamd sogsg nins sẽn pʋgdã leoore, tɩ rẽ me wilgdẽ t’a pa wõnd sɛb a taabã ye:

• Bõe yĩng tɩ d be dũniyã zugu?

• Bõe yĩng tɩ namsgã yaa wʋsgo?

• D na n le wa yãa d neb nins sẽn maan kaalmã bɩ?

Y tõe n bãnga Biiblã sẽn leokd sogs-​kãensã to-⁠to wã Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã pʋgẽ. A Zeova Kaset rãmbã n yiis-⁠a.