Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Karemdbã sogsgo

Karemdbã sogsgo

 Karemdbã sogsgo

Ãnd rãmb la a Poll sẽn boond tɩ ‘neb nins sẽn ka tẽeb’ 2 Korẽnt dãmba 6:14 pʋgẽ wã?

D karemda 2 Korẽnt dãmba 6:14 pʋgẽ woto: “Bɩ y ra lagem ne neb nins sẽn ka tẽeba ye.” D sã n ges bũmb nins yell b sẽn gomd sag-kãngã pʋgẽ wã, d mikda vẽeneg tɩ yaa neb nins sẽn da pa be kiris-neb tigingã pʋgẽ wã yell la a Poll sẽn gomdã. Biiblã verse rãmb a taab pʋsẽ, a Poll sẽn gomd “ned sẽn ka tẽeb” bɩ “neb nins sẽn ka tẽebã” yellã sɩd wilgdame tɩ yaa sẽn pa be-b kiris-neb tigingã pʋgẽ wã yell la a gomda.

Wala makre, a Poll zaba kiris-neb b sẽn da boond taab bʋʋd bʋ-kaoodb “sẽn ka tẽeb” nengẽ wã yĩnga. (1 Korẽnt dãmba 6:6) Zĩ-kãensã, ka tẽeb rãmba yaa Korẽnt tẽngã bʋʋd roog bʋ-kaoodbã. A Poll lɛtr a yiib-n-soabã pʋgẽ, a yeelame t’a Sʋɩtãan ‘luda neb nins sẽn ka tẽebã yam.’ Ka tẽeb rãmb kãens ‘yam ludame’ tɩ b pa tõe n yã koe-noogã vẽenem ye. B ra pa bao n na n balem a Zeova ye, bala a Poll bilgame tɩ: “Bãmb sã n tek yam n tẽ Zusoabã, peen-kãng na pilgi.”—2 Korẽnt dãmba 3:16; 4:4.

Ka tẽeb rãmb kẽer yaa tõogã kɩɩsdb wall bõn-naands pʋʋsdba. (2 Korẽnt dãmba 6:15, 16) Baasg zãnga, pa b fãa n kɩɩsd a Zeova sõgen dãmba ye. Sãnda rat n bãnga sɩdã. Wʋsg me yaa kiris-neb kẽed-n-taas sẽn sak n na n zĩnd ne-ba. (1 Korẽnt dãmba 7:12-14; 10:27; 14:22-25; 1 Pɩɛɛr 3:1, 2) La wa b sẽn yeel zugẽ wã, wakat fãa, a Poll sẽn boond neb nins tɩ ka tẽeb rãmbã yaa neb sẽn pa be kiris-neb tigingã sẽn yaa ‘tẽedb sẽn sak Zusoaba’ pʋgẽ ye.—Tʋʋma 2:41; 5:14; 8:12, 13.

Noor ning sẽn be 2 Korẽnt dãmb 6:14 pʋgẽ wã yaa sor-wilgr sẽn tar yõod wʋsg ne kiris-nebã b vɩɩmã nens fãa pʋsẽ, tɩ b nong n tikd-a n kõt saglg sẽn zems kiris-neb nins sẽn baood kẽed-n-taasã. (Matɩe 19:4-6) Ned sẽn ka tẽeb vɩɩm manesem, a sẽn tẽed yɛl ninsã la a bõn-datɩ wã sẽn yaa toor fasɩ ne kiris-ned hakɩk rẽndã yĩngã, kiris-ned sẽn deeg lisg pa baood a kẽed-n-taag ka tẽeb rãmb sʋk ye.

La yaa wãn to masã ne neb nins sẽn zãmsd Biiblã la b lagemd ne kiris-neb tigingã? Yaa wãn to ne koe-moondb nins sẽn pa reeg lisgã? Rẽ yĩnga bãmb me yaa ka tẽeb rãmb bɩ? Ayo. B pa segd n bool neb nins sẽn zoe n sak sɩd ning sẽn tɩ loe ne koe-noogã n bɩt n debd b lisg zĩigẽ wã tɩ ka tẽeb rãmb ye. (Rom dãmba 10:10; 2 Korẽnt dãmba 4:13) Nand t’a Korney reeg lisgu, b ra boond-a lame tɩ rao sẽn ‘yaa nin-sõng  la [sẽn] zoet Wẽnnaam.’—Tʋʋma 10:2.

La sẽn mik t’a Poll goam nins sẽn be 2 Korẽnt dãmba 6:14 pʋgẽ wã pa pak neb nins sẽn zoe n sak sɩdã, zemsame tɩ kiris-ned sẽn deeg lisg ro koe-moond sẽn pa reeg lisg sẽn na yɩl n wa kẽ kãadem ne-a bɩ? Ayo, woto pa yam tʋʋmd ye. Bõe yĩnga? Yaa saglg ning a Poll sẽn kõ pʋg-kõap sẽn yaa kiris-nebã wɛɛngẽ wã vẽenegã yĩnga. A Poll gʋlsame: ‘A [tõeeme n] kuil ned ninga a sẽn data, la a tog n yɩɩ ned sẽn tũud Zusoaba bala.’ (1 Korẽnt dãmba 7:39) Sẽn zems ne sagl-kãngã, kiris-neb nins sẽn deeg lisgã segd n baoa b kẽed-n-taasã neb nins “sẽn tũud Zusoaba” sʋk bala.

Gomd ning b sẽn lebg tɩ “sẽn tũud Zusoaba” bɩ Zusoaba tũudum pʋgẽ la b sẽn lebg a soab tɩ ‘Kirist tũudum pʋgẽ’ wã sẽn tɩ loe ne-a wã võor yaa bõe? A Poll gomda neb sẽn da be ‘Zusoabã tũudum pʋgẽ’ bɩ ‘Kirist tũudum pʋgẽ’ yell Rom dãmba 16:8-10 la Kolos rãmba 4:7 pʋge. Y sã n karem verse kãensã, y na n yãame tɩ nin-kãens fãa ra yaa ‘tʋmd-n-taase,’ ‘ba-bi-nongdse,’ la ‘karen-saamb sẽn maand sɩda,’ la ‘sẽn lagemd [ne a Poll] n tʋmd Zusoaba tʋʋmde.’

Wakat bʋg la ned lebgd ‘tʋmd-n-taag Zusoaba tʋʋmd pʋgẽ’? Yaa wakat ning a sẽn wat n sak n maand bũmb ning tʋm-tʋmd bɩ yamb sẽn segd n maanã, la a kɩɩs a mengã raabã. A Zezi wilga woto: “Ned sã n dat n tũ maam, bɩ a kɩɩs a meng raabo n dɩk a kũum [da-luk] n tũ maam.” (Matɩe 16:24) Ned sɩngda Kirist tũub la a sakd Wẽnnaam daabã zãng-zãng a sẽn wat n dɩk a meng n kõ Wẽnnaamã. Rẽ poore, a reegda lisgu, n lebg Wẽnnaam a Zeova tʋm-tʋmd a sẽn kõ sor la sẽn ta a yam. * Dẽnd ‘kuil ned sẽn tũud Zusoaba’ rat n yeelame tɩ f kẽ kãadem ne ned sẽn zoe n wilg t’a sɩd yaa tẽeda, ned sẽn deeg lisg n lebg “Wẽnnaam la Zusoab a Zezi Kirist nonglem yamba.”—Zak 1:1.

Ned sẽn zãmsd Biiblã ne a Zeova Kaset rãmbã n bɩt tẽebã wɛɛngẽ zemsa ne pẽgre. Baasg zãnga, a nan pa rɩk a meng n kõ a Zeova n na n maan a tʋʋmdã ne modgr la mong-m-meng yam ye. A nan ket n maanda toeeng zĩis nins sẽn yaa tɩlae wã. A segd n maana toeeng nins fãa b sẽn baood t’a maan sẽn na yɩl n lebg kiris-ned sẽn dɩk a meng n kõ n deeg lisgã, n yaool n tõog n maan toeen-kãseng a to a vɩɩmã pʋgẽ, wala kãadmã kõom.

Zemsame tɩ kiris-ned ro ned sẽn wõnd a bɩta Biiblã zãmsg wɛɛngẽ, tɩ tõe tɩ yaa sẽn na yɩl n gũ t’a wa reeg lisg t’a yaool n kẽ kãadem ne-a bɩ? Ayo. Yam-tusdɩ nins sẽn kɩt tɩ Biibl zãmsd rat n deeg lisgã tõeeme n pa yɩ vẽenega, a sã n miẽ tɩ kiris-ned sẽn zoe n deeg lisg n dat n kẽ kãadem ne-a, la t’a soabã pa na n sak n maan rẽ a sã n pa reeg lisg ye.

Naoor wʋsgo, ned yɩta koe-moond sẽn pa reeg lisg n kaoos wakat bilf bala, n bɩ tẽebã wɛɛngẽ n yaool n deeg lisgu. Rẽ n so tɩ saglg ning b sẽn kõ zugẽ wã tɩ f kẽ kãadem ne ned sẽn tũud Zusoaba balã sɩd zemse. La yaa wãn to masã ne ned sẽn wub kiris-neb zakẽ t’a yʋʋm sek kãadem kõom, t’a soabã sɩng n be tigingã pʋgẽ n yaa koe-moond sẽn pa reeg lisgu? Bõe n gɩdg-a t’a nan pa rɩk a meng n kõ a Zeova? Bõe yĩng t’a yam yood ne rẽ maanego? A ket n maanda sãmbs bɩ? Baa a sẽn pa ned sẽn ka tẽebã, b pa tõe n bool-a tɩ “ned sẽn tũud Zusoaba” ye.

A Poll sẽn kõ saglg ning kãadmã wɛɛngẽ wã yaa tõnd sõngr yĩnga. (Ezai 48:17) Neb a yiib sẽn dat n kẽ kãadem ne taab sã n zoe n dɩka b mens n kõ a Zeova, bũmb ning b sẽn pʋlem taab kãadmã pʋgẽ wã tika bũmb sẽn tar pãng wʋsg tẽebã wɛɛngẽ. Noy nins b sẽn tũudã la b bõn-datɩ wã fãa yaa a yembre. Rẽ sõngdame n kɩt tɩ kãadem tall sũ-noogo. Sẽn paase, ned sã n ‘kẽ kãadem ne ned sẽn tũud Zusoabã,’ a wilgda kɩs-sɩd ne a Zeova, la rẽ wata ne bark sẽn pa sate, bala a Zeova “wilgda nin-sõng [a] sõmblem.”—Yɩɩl Sõamyã 18:26 .

[Tẽngr note]

^ sull 10 Ne kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeeb a Poll sẽn taas gom-kãensã pipi wã, lebg “Zusoaba tʋm-tʋmd” me leb n dat n yeelame tɩ paam vʋʋsem sõng zaeeb n lebg Wẽnnaam komdibli la Kirist saam-biisi.