Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y segd n gesa y vɩɩmã wa kũun sẽn tar yõod wʋsgo

Y segd n gesa y vɩɩmã wa kũun sẽn tar yõod wʋsgo

 Y segd n gesa y vɩɩmã wa kũun sẽn tar yõod wʋsgo

“Kirist . . . zɩɩm na n peka yãmb sũyã n yɩɩda, n yiis tʋʋm nins sẽn yaa kũuma tɩ yãmb sak Wẽnnaam sẽn vɩ.”—HEBRE DÃMBA 9:14.

1. Bõe n wilgd tɩ vɩɩmã tara yõod wʋsg d nifẽ?

B SÃ N sok yãmb y vɩɩmã yõod sẽn ta zĩig ninga, y na n leokame tɩ bõe? Tõnd geta tõnd mengã la neb a taabã vɩɩm wa bũmb sẽn tar yõod wʋsgo. Bũmb ning sẽn wilgd rẽ wã yaa d sẽn kẽngd logtor yiri, d sã n pa keemẽ bɩ sẽn na yɩl tɩ b ges d yĩnsã laafɩ sẽn yaa to-to wakat fãa wã. D rat n kell n vɩɩmdame la d tall laafɩ. Baa neb wʋsg sẽn kʋʋl bɩ sẽn yaa koms rãmb pa rat n ki ye. B rat n kell n vɩɩmdame.

2, 3. a) Sã n yaa ne Yelbũna 23:22, bõe la d segd n maane? b) Wãn to la bũmb ning d sẽn segd n maan sẽn be Yelbũna 23:22 pʋgẽ wã tɩ loe ne Wẽnnaam?

2 Yãmb sẽn get vɩɩmã yõod to-to wã tara pãn-tusdg yãmb manesmã ne neb a taabã zugu. Wala makre, Wẽnnaam Gomdã yetame: “Kelg f ba sẽn doga foomã. F ma sã n kʋʋl bɩ f ra paoog-a ye.” (Yelbũna 23:22) ‘Kelgr’ pa goam wʋmb bal ye. Yel-bũn-kãngã rat n yeelame tɩ kelg la sake. (Yikri 15:26; Tõodo 7:12; 13:19; 15:5; Zozue 22:2; Yɩɩl Sõamyã 81:14) Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam Gomdã yetẽ tɩ y kelg y ba la y ma? Pa y ba wã la y ma wã yʋʋm sẽn yɩɩd yãmb bɩ b sẽn tar yam n yɩɩd-yã yĩng bal ye. Yaa b sẽn ‘dog yãmbã’ yĩnga. Biibl kẽer pʋsẽ, b lebga verse kãngã tɩ: “Kelg f ba wã sẽn kõ-f vɩɩmã.” Rẽnd yãmb sã n get y vɩɩmã wa bũmb sẽn tar yõodo, y neeme tɩ y segd n saka a soab ning sẽn kõ yãmb vɩɩmã.

3 Yaa sɩda, y sã n yaa kiris-ned hakɩka, y sakame tɩ y vɩɩmã reng n yita a Zeova nengẽ. Yaa ne yẽ maasem la y “tar vɩɩm,” la y tõe n ‘kẽne,’ n yaa ned sẽn tõe n tagse, n ‘beẽ,’ la y tõe n geel beoog-daar yĩnga, la y paam vɩɩm sẽn pa satã saagr me. (Tʋʋma 17:28; Yɩɩl Sõamyã 36:10; Koɛɛg Soaba 3:11) Wala Yelbũna 23:22 sẽn wilgdã, d segdame n “kelg” Wẽnnaam la d sak-a, d segdame n dat n wʋm la d tũ yẽ tagsgã sẽn tɩ loe ne vɩɩmã, la d bas tagsg a to buud fãa.

Wilg-y tɩ y waoogda vɩɩmã

4. Ãdem-biisã sɩngrẽ, wãn to la b pa waoog vɩɩmã tɩ lebg gomde?

4 Ãdem-biisã sɩngrẽ, a Zeova wilga vẽeneg t’a pa kõ ninsaalbã sor tɩ b rɩk b vɩɩmã n maan b sẽn dat fãa ye. A Kayẽ sẽn da tar sũ-kiir wʋsgã yĩnga, a yãka a ma-biig a Abɛll yõorã, t’a yaool n da pa maan-a bũmb ye. Yãmb tagsdame t’a Kayẽ ra tara sor n na n yãk yõor bɩ? Wẽnnaam yẽ pa tags woto ye. A soka a Kayẽ a manesmã võore: “Fo maana bõe? Fo yaowã zɩɩm kelemdame n yit tẽnga pʋgẽ n boond maam.” (Sɩngre 4:10) Bãng-y t’a Abɛll zɩɩmã sẽn daag tẽngã ra makda a vɩɩmã bɩ a yõorã b sẽn kʋʋg ne wẽnemã, la a zɩɩmã ra kelemdame n boond Wẽnnaam n dat sũ-dokre.—Hebre dãmba 12:24.

5. a) Bõe la Wẽnnaam gɩdg a Nowe wakatã, la rẽ paka ãnda? b) Bõe yĩng tɩ gɩdg kãng tar yõod wʋsgo?

5 Sa-kãsengã poore, yaa neb a nii bal n kell tẽnga zug n lebg n sɩng rogem. Wẽnnaam togsa bũmb sẽn pak ãdem-biisã fãa, n wilg a sẽn get vɩɩmã la zɩɩmã yõod sẽn yaa to-to n paase. A yeelame tɩ ninsaalbã tõe n wãba rũmsã nemdo, la a wilga bũmb sẽn kis n yeele: “Bõn-kẽnds nins fãa sẽn tar vɩɩma na n yɩɩ yãmb dɩɩbo; mam le kõta yãmb bãmb fãa wa mam sẽn da kõ yãmb zẽeda ne bõn-bɩtsã. Bũmb a yembr bal n yaa kisg ne yãmba, bɩ y ra rɩ nemd  ne a vɩɩm ye, sẽn dat n togse t’a zɩɩm.” (Sɩngre 9:3, 4) Sã n yaa ne Zʋɩf rãmb kẽere, verse a 4 võor dat n yeelame tɩ ninsaalbã ra pa segd n dɩ rũng sẽn ket n vɩ nemd bɩ a zɩɩm ye. La kaoosg poore, wa n yɩɩ vẽeneg tɩ Wẽnnaam sẽn da gɩdg bũmb ning ka wã ra yaa zɩɩm dɩɩbo. La Wẽnnaam sẽn kõ a Nowe noor ningã ra yaa bũmb sẽn tar yõod wʋsg sẽn na yɩl n wa pids a raabã sẽn yaa kãseng sẽn tɩ loe ne zɩɩmã, tɩ raab kãng na n wa kɩt tɩ ninsaalbã paam vɩɩm sẽn pa sate.

6. Wãn to la Wẽnnaam tũnug ne a Nowe n wilg a sẽn tagsd to-to vẽeneg vɩɩmã wɛɛngẽ?

6 Wẽnnaam paasame: “Ned sã n daag yãmb zɩɩm, mam na n sɩbga a soaba. Rũng sã n kʋ neda, mam na n sɩbga rũngã, la ninsaal sã n kʋ a to sẽn ya a ba-biiga, mam na n sɩbg-a lame. Ned sã n daag ninsaal zɩɩm, ninsaal me n na n daag yẽ soab zɩɩm. Tɩ bõe, Wẽnnaam naana ninsaal wa b meng wẽnego.” (Sɩngre 9:5, 6) Y sã n ges gom-kãngã Wẽnnaam sẽn taas ãdem-biisã fãa wã, y bãngdame tɩ Wẽnnaam getame tɩ ninsaal zɩɩmã makda a vɩɩmã. Naandã n kõt ned vɩɩm, la ned ba a yembr pa segd n yãk a to yõor b sẽn mak ne zɩɩmã ye. Ned sã n kʋ ned wa a Kayẽ sẽn maana, Naandã tara sor n na n “sɩbg” nin-kʋʋdã n deeg a vɩɩmã.

7. Bõe yĩng tɩ noor ning Wẽnnaam sẽn kõ a Nowe zɩɩmã wɛɛngẽ wã segd n pak-do?

7 Wẽnnaam sẽn togs woto wã, a ra gɩdgda ninsaalbã tɩ b ra rɩk zɩɩmã n tʋm ne manesem sẽn pa zems ye. Yãmb zoe n soka y meng n ges sẽn yaa bũmb ning yĩng bɩ? Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam tagsd woto zɩɩmã zugu? Sɩda, leokrã tɩ loee ne Biiblã zãms-kãsems sẽn yɩɩd-bã a yembre. Zãms-kãng yaa bõn-kãseng koɛɛg ning kiris-nebã sẽn moondã pʋgẽ, baa tũudum wʋsg sẽn lebsd rẽ kɛɛngã. Yaa zãms-bʋgo, la wãn to la yãmb vɩɩmã, sard nins y sẽn dɩkdã, la y yel-manesmã tɩ loe ne-a?

Wãn to la b ra segd n tʋm ne zɩɩmã?

8. Tõogã pʋgẽ, bõe la a Zeova gɩdg zɩɩmã rɩk-n-tʋm wɛɛngẽ?

8 A Zeova togsa yɛl a taab n fasem vɩɩmã la zɩɩmã wɛɛngẽ, a sẽn wa n kõ Israɛll nebã a Tõogã. A sẽn da wa n maand woto wã, bũmb la a maan n paas sẽn na yɩl n pids a raabã. Tõe tɩ y miime tɩ Tõogã ra baoodame tɩ b kõ Wẽnnaam kũuni, wala zom, kaam la divẽ. (Maankʋʋre 2:1-4; 23:13; Sõdbo 15:1-5) Rũms maand me ra beeme. Wẽnnaam yeela woto bõn-kãens wɛɛngẽ: “Yĩng vɩɩm bee zɩɩm pʋgẽ. La mam kõo yãmb zɩɩm kãnga tẽn-kugra zug tɩ y maan paasg y vɩɩma yĩnga. Tɩ bõe, yaa zɩɩm n maand paasg ned vɩɩm yĩnga. Yaa rẽ n kɩt tɩ mam yeel Israɛll neba tɩ bãmb ne sãamb nins fãa sẽn be bãmb sʋka ra rɩ zɩɩm ye.” A Zeova paasame tɩ ned wala tãoos bɩ koaad sã n kʋ rũng n na n dɩ, a segd n daaga a zɩɩmã tẽng n bus ne tom. Tẽngã yaa Wẽnnaam nao-roagendga, la a soabã sã n daag zɩɩmã tẽngã, a wilgdame t’a lebsa vɩɩmã vɩɩm Kõtã.—Maankʋʋre 17:11-13; Ezai 66:1.

9. Tõogã tũub wakate, wãn to bal la b ra rɩkd zɩɩmã n tʋmdẽ, la bõe yĩnga?

9 Tõog kãngã ra pa tũudum minung bal sẽn pa tar yõod ne tõnd ye. Yãmb nee bũmb ning sẽn kɩt tɩ Israɛll nebã ra pa segd n dɩ zɩɩmã bɩ? Wẽnnaam yeelame: “Yaa rẽ n kɩt tɩ mam yeel Israɛll neba tɩ bãmb . . . ra rɩ zɩɩm ye.” Bõe yĩnga? “Mam kõo yãmb zɩɩm kãnga tẽn-kugra zug tɩ y maan paasg y vɩɩma yĩnga.” Yãmb neeme tɩ rẽ kɩtdame tɩ d bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam yeel a Nowe tɩ ninsaalbã pa segd n dɩ zɩɩmã bɩ? Naandã yãka yam n na n ges zɩɩmã wa bũmb sẽn tar yõod wʋsgo, a sẽn na n wa rɩk n tʋm ne manesem takɩ n fãag neb wʋsg vɩɩm. Zɩɩmã ra na n wa maana tʋʋm-kãseng n lud yel-wẽnã bɩ n maan paasgo. Rẽnd Tõogã tũub wakate, Wẽnnaam da kõo sor tɩ b rɩk zɩɩmã n ning tẽn-kugrã zug bal n maan paasg Israɛll nebã sẽn da baood a Zeova sugrã vɩɩm yĩnga.

10. Bõe yĩng tɩ rũmsã zɩɩm ra pa tõe n kɩt tɩ nebã paam b yel-wẽnã sugr zãng-zãnga, la bõe la maandã b sẽn da maand Tõogã tũub wakatã ra tẽegda?

10 Zɩɩmã rɩk n tʋm paasg yĩngã pa bõn-sãang kiris-nebã tũudum pʋgẽ ye. Tʋm-tʋmd a Poll sẽn yaa kiris-nedã goma Tõogã Wẽnnaam sẽn  kõ wã yell n gʋls woto: “Sẽn kolg bũmb fãa yɩta sõama zɩɩm yĩnga tõoga wakate. La zɩɩm sã n ka raage sugr ka be ye.” (Hebre dãmba 9:22) A Poll wilga vẽeneg tɩ maand nins Israɛll nebã sẽn da segd n maanã pa kɩt tɩ b zems zãnga, n lebg ninsaalb sẽn pa tar yel-wẽn ye. A gʋlsame: “Maand kãens tẽegda yel-wẽna yell yʋʋmd fãa. Tɩ bõe, lols ne bʋʋs zɩɩm ka tõe n yiis yel-wẽna ye.” (Hebre dãmba 10:1-4) Baasg zãnga, maand kãens ra pidsda raabo. B ra tẽegda Israɛll nebã tɩ b ra yaa yel-wẽn-maandb sẽn da rat bũmb a to sẽn na yɩl n paam b yel-wẽnã sugr zãng-zãnga. La zɩɩmã sẽn makd rũmsã vɩɩmã sã n da pa tõe n lud ninsaalbã yel-wẽn zãnga, zɩɩm buud a to n be n tõe n maan rẽ bɩ?

Vɩɩmã Kõt sẽn wa ne yellã tɩɩm to-to

11. Wãn to la d mi tɩ rũmsã zɩɩm maand ra makda bũmbu?

11 Tõogã sɩd ra gomda bũmb sẽn yaa sõma wʋsg n yɩɩd yelle, sẽn na n pids Wẽnnaam daabã. A Poll sokame: “Dẽ, yaa bõe tɩ tõog beẽ?” La a leoke: “Wẽnnaam yaool n waa ne tõogã n na n puk nebã beegre, hal tɩ yageng ning Wẽnnaam kãabgã sẽn be a zugã na wa. Malɛgs n moon kãab-kõngo, la b tũnuga sɛ-yõakda [a Moiiz].” (Galat dãmba 3:19, Kãab-paalgã Koe-noogo) A Poll gʋlsame me: “Tõog yaa bõn-neeba sẽn wat maasem la a ka bãmb meng ye.”—Hebre dãmba 10:1.

12. Wãn to la d tõe n paam vẽnegr Wẽnnaam daabã pidsg sẽn tɩ loe ne zɩɩmã wɛɛngẽ?

12 D sã n na n kʋmse, tẽeg-y t’a Nowe wakatã, Wẽnnaam kõo sor tɩ ninsaalbã ra tõe n wãb rũmsã nemdo, la b ra pa segd n dɩ zɩɩm ye. Kaoosg zugẽ, Wẽnnaam yeelame tɩ “yĩng vɩɩm bee zɩɩm pʋgẽ.” N-ye, a ra geta zɩɩmã wa bũmb sẽn makd vɩɩmã, n yeel woto: “Mam kõo yãmb zɩɩm kãnga tẽn-kugra zug tɩ y maan paasg y vɩɩma yĩnga.” La b ra na n vẽnega Wẽnnaam daabã n paase. Tõogã ra makda bõn-sõma sẽn wate. Yaa bõe?

13. Bõe yĩng t’a Zezi kũumã tar yõodo?

13 Yel-sɩdã tika a Zezi Kirist kũumã zugu. Y miime tɩ b namsa a Zezi wʋsg la b ka-a ra-luk zugu. B kʋ-a-la wa tʋʋm-wẽns maanda. A Poll gʋlsame: “Tɩ bõe, wakat ninga tõnd sẽn da ka pãngã, wakat sẽn wa n ta, Kirist kii nin-wẽnsa yĩnga. . . . Wẽnnaam wilga bãmb nonglem tõnd yĩnga, tɩ tõnd sẽn da ket n yaa yel-wẽna rãmba Kirist kii tõnd yĩnga.” (Rom dãmba 5:6, 8) Kirist sẽn ki tõnd yĩngã, a kõo rondã sẽn na yɩl n yẽes tõnd yel-wẽnã. Rond kãng yaa bõn-kãseng koɛɛg ning kiris-nebã sẽn moondã pʋgẽ. (Matɩe 20:28; Zã 3:16; 1 Korẽnt dãmba 15:3; 1 Tɩmote 2:6) Wãn to la rondã tɩ loe ne zɩɩmã la vɩɩmã, la wãn to la rẽ tɩ loe ne yãmb vɩɩmã?

14, 15. a) Wãn to la Biiblã dãmb kẽer sẽn lebg Efɛɛz rãmba 1:7 to-to wã gomd n tadgd a Zezi kũumã zugu? b) Yel-bʋg sẽn be Efɛɛz rãmba 1:7 pʋgẽ la neb kẽer tõe n yĩmi?

14 Kiris-neb tũudum kẽer gomda a Zezi kũumã yell wʋsg n yɩɩda, n nong n yetẽ: “A Zezi kii mam yĩnga.” Ges-y Biibl dãmb kẽer sẽn lebgd Efɛɛz rãmba 1:7 to-to: “Yaa yẽ pʋgẽ la ne yẽ kũumã maasem la d tar fãagre, sẽn yaa zãag tõnd ne d beegrã.” (The American Bible, 1902, a Frank Scheil Ballentine sẽn gʋlse) “Kirist  kũumã yĩnga d paama d mense, la d yel-wẽnã paama sugri.” (Today’s English Version, 1966) “Yaa Kirist pʋgẽ la a vɩɩmã maoong maasem yĩng la tõnd paam d mense, paam-m-meng sẽn dat n yeel tɩ yel-wẽnã sugri.” (The New Testament, 1969, a William Barclay sẽn gʋlse) “Yaa ne Kirist kũumã maasem la d paam yel-wẽnã sugr n paam d mense.” (The Translator’s New Testament, 1973) Y neeme tɩ lebg-kãens pʋsẽ b gomd n tadgda a Zezi kũumã zugu. La neb sãnda na n yeelame: ‘Sẽn mik t’a Zezi kũumã sɩd tara yõod wʋsgã, bõe masã n paoog Biibl lebgr kãensã pʋsẽ?’

15 Sɩd-sɩda, y sã n tara lebg-kãensã bala, bũmb sẽn yaa kãseng wʋsg n na n paoog-yã, la rẽ ra tõe n kɩtame tɩ y pa wʋm Biiblã koe-kãngã võor zãng ye. Lebg-kãensã libsda gom-biig ning b sẽn da gʋls pipi ne gɛrk Efɛɛz rãmba 1:7 pʋgẽ sẽn dat n yeel tɩ “zɩɩmã.” Woto, Biibl dãmb wʋsg wala Wẽnnaam Sebrã lebgame tɩ zems ne pipi buud-gomdã goamã: “Yaa bãmb maasem yĩng la tõnd paamd fãagr ne bãmb zɩɩm, fãagr sẽn yaa yel-wẽna sugri sẽn zems bãmb bark kãsengã.”

16. B sẽn lebg gomd ning tɩ ‘a zɩɩmã’ segd n tẽega tõnd bõe?

16 B sẽn lebg gomd ning tɩ ‘a zɩɩmã’ võor tagmame, la a segd n tẽega tõnd yɛl wʋsgo. B sẽn da baoodã pa ned kũum bal ye. A Zezi mengã sẽn da yaa ninsaal sẽn zems zãngã kũum meng pa sek ye. A ra segd n pidsa bũmb ning Tõogã sẽn da makdã, sẽn tɩ yɩɩd fãa Paasg raarã. Ra-kãngã sẽn pa wõnd a taabã sasa, b yãka rũms sẽn zems ne Tõogã n maand maoongo. Maan-kʋʋd kãsma ra yãkda b zɩɩmã n kẽ Zĩ-sõng sẽn Yɩɩdẽ wã sɛk-roogã bɩ wẽnd-doogã pʋgẽ, n wilg-a Wẽnnaam taoore, wa Wẽnnaam sɩd ra bee be.—Yikri 25:22; Maankʋʋre 16:2-19.

17. Wãn to la a Zezi pids bũmb ning Paasg raarã sẽn da makdã?

17 A Zezi pidsa bũmb ning Paasg daarã sẽn da makdã, wala a Poll sẽn wilgã. Pipi, a wilgame tɩ Israɛll tẽngã, maan-kʋʋd kãsmã kẽeda Zĩ-sõng sẽn Yɩɩda pʋgẽ vugr yʋʋmd fãa ne zɩɩmã n kõ “a meng yĩnga la neba yel-wẽna yĩnga.” (Hebre dãmba 9:6, 7) Wala sẽn zems ne Paasg daarã sẽn da makd bũmb ningã, a Zezi sẽn vʋʋg n yaa malɛkã, a kẽnga saasẽ. A sẽn pa tar yĩn-nems la zɩɩmã yĩnga, a ra tõe n kẽnga “Wẽnnaam taoor tõnd yĩnga.” Bõe la a tɩ wilg Wẽnnaam? Pa bũmb sẽn yaa yĩn-nems ye, la yaa bũmb sẽn tar võor wʋsgo. A Poll paasa woto: “La Kirist sẽn yaa maan-kʋʋdba kãsma . . . kẽe Zĩ-sõng n yɩɩda pʋgẽ vugr bal wakat fãa yĩnga. La bãmb ka kẽ ne bʋʋs ne nag-bi zɩɩm ye, yaa ne bãmb menga zɩɩm la b wa ne fãagr sẽn ka sɛta. Tɩ bõe, lols ne bʋʋs zɩɩm . . . sã n da tõe n maan yĩns sẽn ka sõama tɩ yɩ sõama; dẽ, Kirist sẽn ka tar dẽgdo sẽn kõ b meng Wẽnnaam ne Sɩɩga sẽn ka sɛta pãngã, bãmb zɩɩm na n peka yãmb sũyã n yɩɩda, n yiis tʋʋm nins sẽn yaa kũuma tɩ yãmb sak Wẽnnaam sẽn vɩ.” N-ye, a Zezi wilga Wẽnnaam a zɩɩmã yõodo.—Hebre dãmba 9:11-14, 24, 28; 10:11-14; 1 Pɩɛɛr 3:18.

18. Bõe yĩng tɩ bũmb ning Biiblã sẽn yeel zɩɩmã wɛɛngẽ wã segd n tall yõod ne kiris-nebã rũndã-rũndã?

18 Sɩd kangã sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã sõngda tõnd tɩ d wʋm bõn-kãsems nins fãa Biiblã  sẽn yet zɩɩmã wɛɛngẽ wã võore, bũmb ning sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam get-a woto wã, tõnd sẽn segd n ges-a to-to, la bũmb ning sẽn kɩt tɩ d segd n tall waoogr ne gɩdgr toor-toorã Wẽnnaam sẽn yãk zɩɩmã rɩk-n-tʋm wɛɛngẽ wã. Y sã n karemd kiris-neb Gɛrk Gʋlsg Sõamyã, y yãta verse rãmb wʋsg sẽn gomd Kirist zɩɩmã yelle. (Ges-y zĩ-gũbrã.) Rẽ wilgda vẽeneg tɩ kiris-ned fãa segd n talla tẽeb ne ‘a Zezi zɩɩmã.’ (Rom dãmba 3:25) Yaa ‘ne a Zezi zɩɩmã’ sẽn daagã maasem yĩng bal la tõnd tõe n paam sugr la laafɩ ne Wẽnnaam. (Kolos rãmba 1:20) Sɩd yaa woto ne neb nins a Zezi sẽn maan kaool ne tɩ b na n dɩ naam ne-a saasẽ wã. (Luk 22:20, 28-30; 1 Korẽnt dãmba 11:25; Hebre dãmba 13:20) Rũndã-rũndã, yaa woto me ne ‘kʋʋn-kãsengã’ sẽn na n põs ‘to-kãsengã’ sẽn watã n paam vɩɩm sẽn pa sat tẽng zug arzãnã pʋgẽ wã. Makr wɛɛngẽ, b ‘peka b fut tɩ lebg peels ne Pebila zɩɩm.’Wilgri 7:9, 14.

19, 20. a) Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam yãk koak ne zɩɩmã rɩk-n-tʋme, la bõe la d segd n tags rẽ zugu? b) Bõe la d tog n dat n bao n bãnge?

19 Vẽenega, zɩɩmã tara yõod sẽn yaa kãseng Wẽnnaam nifẽ. Segd n yɩɩ woto ne tõnd me. Vɩɩmã yell sẽn pak Naandã, a tara sor n na n wilg ninsaalbã gɩdgr ning a sẽn yãk zɩɩmã rɩk-n-tʋm wɛɛngẽ wã. Tõnd vɩɩmã yell sẽn pak Naandã wʋsgã yĩnga, a rɩka sard n na n tʋm ne zɩɩmã ne manesem sẽn tar yõod wʋsgo, manesem ning bal sẽn kɩtd tɩ d tõe n paam vɩɩm sẽn pa satã. Manesem kãng tɩ loee ne a Zezi zɩɩmã sẽn tar yõod wʋsgã. Ad d sɩd segd n talla mi-beoog wʋsgo, Wẽnnaam a Zeova sẽn tũnug ne a Zezi zɩɩmã tɩ na n fãag tõnd yõyã. D segd  n talla mi-beoog wʋsg ne a Zezi, a sẽn kõ a vɩɩmã tɩ yɩ maoong n daag a zɩɩmã tõnd yĩngã! Sɩda, d tõe n wʋma tʋm-tʋmd a Zã sẽn wilg woto wã võore: “Sẽn nong-a tõndo n pek tõnd ne bãmb zɩɩm n yiis tõnd yel-wẽna, la sẽn maan-a tõnd tɩ d yɩ naam maan-kʋʋdb bãmb Ba a Wẽnnaam yĩnga, bɩ bãmb paam waoogre la pãng wakat fãa. Amina!”—Wilgri 1:5, 6.

20 Tõnd Wẽnnaamã sẽn mi bũmb fãa la a yaa vɩɩm Kõtã ra tagsda yõe fãagr tʋʋm-kãngã yell hal sẽn kaoose. Rẽnd d tõe n sokame: ‘Pãn-tusd-bʋg la rẽ tar sard nins m sẽn dɩkdã la m yel-manesmã zutu?’ Sõsg ning sẽn pʋgdã na n leoka sok-kãngã.

Wãn to la y na n leoke?

• Bõe la d tõe n zãms Wẽnnaam sẽn get zɩɩmã to-to wã wɛɛngẽ kɩbar ning sẽn gomd a Abɛll la a Nowe yellã pʋgẽ?

• Tõogã tũub sasa, bõe la Wẽnnaam gɩdg zɩɩmã rɩk-n-tʋm wɛɛngẽ, la bõe yĩnga?

• Wãn to la a Zezi pids bũmb ning Paasg Daarã sẽn da makdã?

• Wãn to la a Zezi zɩɩmã tõe n fãag d vɩɩmã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Zĩ-gũbri, seb-neng 12]

ÃND ZƖƖM N FÃAGD YÕYÃ?

“Bɩ y gũus y mens ne piis nins fãa Sɩɩg Sõng sẽn kõ yãmbã, la bɩ y rɩlg Zusoaba tẽedba bãmb sẽn da ne bãmb menga [Biribl] zɩɩmã.”—Tʋʋma 20:28.

“Dẽ, masã, tõnd sẽn zems bãmb zɩɩmã yĩnga, sẽn yɩɩda, tõnd na n põsa Wẽnnaam sũ-puugri Kirist maasem yĩnga.”—Rom dãmba 5:9.

“Yãmb da ka tar tẽeb la Wẽnnaam dũniyã pʋgẽ ye. La masã Kirist Zezi pʋgẽ, yãmb sẽn da zãr wʋsgã, yãmb pẽeme Kirist zɩɩmã yĩnga.”—Efɛɛz rãmba 2:12, 13.

“A taa Wẽnnaam yam tɩ kɩt tɩ bãmb sẽn yaa bũmb ning fãa, bɩ a Zezi me yɩ a woto, la b kɩt t’a Zezi wa ne zems-n-taar bãmb a Wẽnnaam ne bũmb fãa sʋka, . . . n kɩt tɩ bãmb maasem yĩnga, bɩ laafɩ zĩndi, bãmb zɩɩma sẽn daag da-pikã zugã yĩnga.”—Kolos rãmba 1:19, 20, Kãab-paalgã Koe-noogo.

“M ba-biisi, tõnd paama lohorem tɩ kẽ zĩ-sõng n yɩɩda pʋgẽ a Zezi zɩɩma maasem yĩnga.”—Hebre dãmba 10:19.

“Yãmb bãngame tɩ ka ne bõn-sãamdse . . . la yãmb paam fãagre n bas yãmb minung sẽn yaa zaalem yãmb sẽn da reeg y ba rãmba nengẽ wã ye. La yaa ne Kirist zɩɩm sẽn yaa sõama, bãmb yɩɩ wa pe-bi-sõngo sẽn ka tar yell ye.”—1 Pɩɛɛr 1:18, 19.

“Tõnd sã n kẽnd vẽenem pʋgẽ wa bãmb meng sẽn be vẽenem pʋgẽ wã, tõnd tara lagem-n-taar ne taaba la bãmb biig a Zezi Kirist zɩɩm pekda tõnd n yiisd tõnd yel-wẽna fãa.”—1 Zã 1:7.

“Yãmb n zems tɩ reeg sebrã la y sok a sogdsã. Tɩ bõe, b ra kʋʋ yãmba, la yãmb fãaga ninsaalb buud fãa bãmb goam sẽn yaa toor-toore, la b buud sẽn yaa toor-toore, la b soolem sẽn yaa toor-toora ne yãmb zɩɩm, tɩ bãmb lebg Wẽnnaam neba.”—Wilgri 5:9.

“Tõnd ba-biisa rõata . . . b rig-a lame t’a sigi. Bãmb tõoga yẽnda ne Pebila zɩɩm la ne bãmb kaset goama.”—Wilgri 12:10, 11.

[Foto, seb-neng 10]

Ne Tõogã maasem, Wẽnnaam wilga vẽeneg tɩ zɩɩm tõe n kɩtame tɩ b kõ yel-wẽn sugri

[Foto, seb-neng 11]

A Zezi zɩɩmã maasem yĩnga, neb wʋsg n na n paam fãagre