Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Zãms-y bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn da togs yãmbã’

‘Zãms-y bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn da togs yãmbã’

 ‘Zãms-y bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn da togs yãmbã’

“Bɩ y kẽng n maan . . . karen-biisi. . . . La y zãms bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn da togs yãmbã.”—MATƖE 28:19, 20.

1. Sõs-bʋg n zĩnd karen-biig a Filip la Etiopi rao sʋka?

ETIOPI raoã toga sor n kẽng Zerizalɛm. A kẽnga be n tɩ balem Wẽnnaam a Zeova. Vẽenega, a ra nongã a Zeova, la a ra leb n nonga Wẽnnaam Gomdã. A sẽn da wa n lebg n kuiis ne a saarã, a ra karemda no-rɛɛs a Ezai sebre, t’a Filip sẽn yaa Kirist karen-biigã seg-a. A Filip soka Etiopi raoã: “Yãmb wʋmda yãmb sẽn karemda võor sɩda?” Tɩ raoã leoke: “Mam na n yɩɩ wãn n bãng tɩ ned ka wilg maam?” A Filip sõnga nin-kãngã sẽn dat n zãms Gʋlsg Sõamyã ne a sũur fãa wã, t’a lebg Kirist karen-biiga.—Tʋʋma 8:26-39.

2. a) Bõe yĩng tɩ Etiopi raoã sẽn yeelã tar yõodo? b) Sogs-bʋs sẽn tɩ loe ne Kirist sẽn kõ noor tɩ d maan karen-biisã la d na n leoke?

2 Etiopi nedã sẽn yeelã tara yõodo. A yeelame: ‘Mam na n yɩɩ wãn n bãng tɩ ned ka wilg maam?’ N-ye, a ra rata ned sẽn na n wilg-a, ned sẽn na n zãms-a. Gom-kãngã wilgdame tɩ noor sẽn yaa takɩ ning a Zezi sẽn paas karen-biisã maaneg tʋʋmd pʋgẽ wã tara yõodo. Yaa no-bʋgo? Sẽn na yɩl n leok sok-kãngã, bɩ d kẽng taoor ne a Zezi goam nins sẽn be Matɩe sak 28 pʋgẽ wã vaeesgo. Sõsg ning sẽn deng kada wã sõng-d lame tɩ d bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ d moondẽ wã la zĩig ning d sẽn segd n moonã. Masã d na n leoka sogsg a yiibã sẽn tɩ loe ne Kirist sẽn kõ noor tɩ d maan karen-biisã. Sogs-kãens la woto: Bõe la b segd n moone, la wakat bʋgo?

‘Zãms-y bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn da togs yãmbã’

3. a) Wãn to la ned lebgd a Zezi Kirist karen-biiga? b) Maan karen-biis rat n yeelame tɩ d zãms-b bõe?

3 Yaa bõe la tõnd segd n zãms d taabã tɩ sõng-b tɩ b lebg Kirist karen-biisi? A Zezi kõo a karen-biisã noor woto: “Bɩ y kẽng n maan neba buud fãa tɩ b yɩ mam karen-biisi n lis bãmb ne Ba la Biiga la Sɩɩg Sõng yʋʋre. La y zãms bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn da togs yãmbã.” (Matɩe 28:19, 20) Rẽnd d segd n zãmsa nebã bũmb nins Kirist sẽn togs tɩ b maanã. * La bõe n na n kɩt tɩ ned sẽn zãms a Zezi noyã lebg karen-biig la a kell n yɩ woto? Bõn-kãseng a yembr d sẽn ne ya a Zezi sẽn maag a yĩng n tũus a gom-biisã. Ges-y t’a pa yeel bal tɩ: ‘Zãms-y-b bũmb nins fãa mam sẽn togs yãmbã ye.’ La a yeelame tɩ: ‘Zãms-y bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn da togs yãmbã.’ (Matɩe 19:17) Woto rat n yeelame tɩ bõe?

4. a) Tũ noor dat n yeelame tɩ bõe? b) Rɩk-y makr n wilg d sẽn tõe n zãms ned t’a tũ Kirist noyã to-to.

4 Tũ noor dat n yeelame tɩ f “zems f tʋʋma” ne noore, tɩ f sak-a. Rẽnd, wãn to la d zãmsd ned t’a tũ bɩ a sak bũmb nins Kirist sẽn kõ noor tɩ d maanã? Be neere, tags-y mobill wẽneb karen-saamb sẽn zãmsd a karen-biisã  tɩ b tũ sor zug kẽnd noyã to-to wã. Karen-saambã tõe n zãmsa a karen-biisã sorã zug kẽnd noy karen-doogẽ wã. La yaa b sẽn na n sɩd wa be sorã zug n maood n na n tũ bũmb nins b sẽn zãmsã la karen-saambã tõe n wilg a karen-biisã tɩ b bãng b sẽn na n tũ no-kãens to-to. Woto, tõnd me sã n zãmsd Biiblã ne nebã, d zãmsd-b-la Kirist noyã. La d segdame me n wilg karen-biisã sore, sasa ning b sẽn maood n na n tũ Kirist noyã b vɩɩmã la b koe-moonegã pʋgẽ wã. (Zã 14:15; 1 Zã 2:3) Woto, tũ Kirist noor ning sẽn yet tɩ d maan karen-biisã baoodame tɩ d yɩ karen-saam dãmb la sor-wilgdba. Yaa d sẽn na n maan woto la d tũud makr ning a Zezi la a Zeova mengã sẽn kõ wã.—Yɩɩl Sõamyã 48:15; Wilgri 7:17.

5. Bõe yĩng tɩ tõnd sẽn zãmsd Biiblã ne b rãmbã tõe n yɛɛsd n pa rat n sak Kirist noor ning sẽn yaa maan karen-biisã?

5 Zãms neb a taabã tɩ b tũ a Zezi noyã rat n yeelame me tɩ d sõng-b tɩ b tũ noor ning sẽn yet tɩ d maan karen-biisã. Rẽ tõe n kẽesa neb kẽer tõnd sẽn zãmsd Biiblã ne wã rabeem. Baa bãmb kẽer sã n da tara yẽesem b egiliiz rãmbẽ wã me, b pĩnd tũudmã karen-saam dãmb ra pa zãms-b tɩ b kẽng n tɩ maan karen-biis ye. Kiris-neb ne yʋʋrã taoor dãmb kẽer sak n deega ne pʋ-peelem tɩ sã n yaa ne zãms b nebã tɩ b moon koe-noogã wɛɛngẽ, bãmb egiliiz rãmbã konga fasɩ. A Zezi sẽn kõ noor tɩ d kẽng dũniyã pʋgẽ n sõng neb buud fãa tɩ b lebg karen-biisã wɛɛngẽ, Biibl mit a John Stott yeelame tɩ: “Tõnd sẽn pa sak no-kãngã sẽn dat n yɛɛlg rũndã-rũnda wã, yaa Egiliiz evãnzelikã kongr sẽn yaa kãseng n tɩ yɩɩda, sã n yaa ne koe-noogã moonegã.” A paasame: “Tõnd datame n moon d koɛɛgã, la d pa rat n kẽngd nebã nengẽ ye. Wakat ninga tõnd yaa wa neb sẽn yas mogr noor n wilgd neb sẽn bõrd koomẽ b sẽn tõe n fãag b mens to-to. La tõnd mensã yaool n pa kẽngd n tɩ fãag-b ye. Tõnd zoeta d na n wa madge.”

6. a) D sã n wa sõngd ned sẽn zãmsd Biiblã, wãn to la d tõe n tũ a Filip makrã? b) Sẽn zãmsd-a Biiblã sã n wa sɩng koɛɛgã moonego, wãn to la d tõe n wilg t’a yell pak-d lame?

6 Tõnd sã n zãmsd Biiblã ne ned t’a pĩnd tũudmã neb zoet rabeem ne koe-noogã moonego, tõe n yɩɩ toog ne-a t’a bas rabeem kãngã, n sak Kirist sẽn kõ noor tɩ d maan karen-biisã. A na n data sõngre. Rẽnd d segd n talla sũ-mare, d sã n wa rat n sõng-a t’a wʋm koe-moonegã võor la a sak n kẽes a meng a pʋgẽ, wala a Filip zãmsgã sẽn vẽneg Etiopi raoã tɩ kɩt t’a rat n deeg lisgã. (Zã 16:13; Tʋʋma 8:35-38) Sẽn paase, tõnd sẽn tʋll n zãms  Biiblã zãms rãmbã tɩ b sak n tũ noor ning sẽn yet tɩ d maan karen-biisã kɩtame tɩ d rat n kɛgl-b n sõng-ba, b sã n wa sɩng Rĩungã koɛɛg moonego.—Koɛɛg Soaba 4:9, 10; Luk 6:40.

‘Bũmb nins fãa a Zezi sẽn togs tɩ d maanã’

7. Zãms neb a taabã tɩ b ‘tũ bũmb nins fãa’ wã naaga no-bʋs zãmsgo?

7 D zãmsgã pa tek d sẽn na n zãms karen-bi-paalsã tɩ b maan karen-biisã ye. A Zezi kõo tõnd noor tɩ d zãms neb a taabã tɩ b ‘sak bũmb nins fãa’ a sẽn kõ noor tɩ b tũ wã. Nong Wẽnnaam la d taabã yaa noy a yiib nins sẽn yaa kãsems n yɩɩdã. (Matɩe 22:37-39) Wãn to la d tõe n zãms karen-bi-paalg t’a tũ no-kãensã?

8. Rɩk-y makr n wilg b sẽn tõe n zãms karen-bi-paalg t’a tũ noor ning sẽn yet tɩ d nong d taabã to-to.

8 Tẽeg-y mobill wẽneb karen-biigã yelle. Karen-biigã sã n kẽnd sorã zug ne mobillã tɩ karen-saamb be a sɛɛgẽ, pa a sẽn kelgd a karen-saambã bal la a na n zãms ye, la ya a sẽn get neb a taabã sẽn kẽnd ne b mobilã to-to wã me. Wala makre, karen-saambã tõe n yeela karen-biigã t’a ges ned sẽn wẽnd mobill sẽn maan neer n bas mobill a to t’a pɩʋʋg a taoore, bɩ a wilg-a mobill soab a to sẽn sulg a faarã sẽn na yɩl tɩ ra libs neb nins a sẽn segdã nini, bɩ a wilg-a mobill soab sẽn yãk yam n na n sõng a to a sẽn mi, a soabã mobill sẽn sãam yĩnga. Woto fãa kõta karen-biigã mak-sõma a sẽn tõe n tũ, a sã n wa wẽnd mobilli. Woto, karen-bi-paalg me sẽn kẽnd vɩɩmã sor zug paamda zãmsg a karen-saambã nengẽ, la a leb n paamda zãmsgo, a sẽn ne mak-sõma tigingã pʋgẽ wã me.—Matɩe 7:13, 14.

9. Wãn to la karen-bi-paalg wat n bãng noor ning sẽn yet tɩ d tall nonglmã tũub võore?

9 Wala makre, ned ning sẽn zãmsd Biiblã tõe n nee pag sẽn ya a yembr n maood wʋsg n peegd a kom-kɩds n debd Rĩungã Roogẽ. A tõe n yãa pag raood sẽn koms t’a baas n wat tigissẽ wã wakat fãa, baa ne a sẽn tar sũ-sãamsã, wall a yã pʋg-kõor sẽn kʋʋl sẽn sõngd neb a taab sẽn kʋʋl tɩ b wat tigingã tigiss fãa, bɩ bi-bɩɩg sẽn sõngd n pɩɩsd Rĩungã Roogo. Sẽn zãmsd-a Biiblã tõe n yãa tiging kãsem soab sẽn lʋɩt taoor koe-noogã mooneg tʋʋmdẽ wakat fãa, baa ne a sẽn tar zɩɩb wʋsg tigingã pʋgẽ wã. A tõe n yãa Kaset soab sẽn yaa koams sẽn pa tõe n yi bãag yĩnga, la sẽn yaool n kengd neb nins fãa sẽn wat n get-a wã raoodo. Biibl karen-biigã tõe n yãa saam-biig ne a pag sẽn maand toeeng wʋsg b vɩɩmã pʋgẽ sẽn na yɩl n ges b roagdb sẽn kʋʋl yelle. Karen-bi-paalgã sã n get kiris-neb nins sẽn be bas-m-yamã sõmblem la b sõng-taab yam mak-sõngo, a na n bãnga Kiristã noor ning sẽn yet tɩ d tall nonglem ne Wẽnnaam la ne d taabã, sẽn tɩ yɩɩd fãa ne d tẽed-n-taasã võore. (Yelbũna 24:32; Zã 13:35; Galat dãmba 6:10; 1 Tɩmote 5:4, 8; 1 Pɩɛɛr 5:2, 3) Woto, kiris-neb tigingã ned fãa tõeeme la a segdame n yɩ karen-saamb la sor-wilgda.—Matɩe 5:16.

“Hal tɩ ta wakat sɛɛbo”

10. a) Hal tɩ ta wakat bʋg la d segd n ket n maand karen-biisi? b) Mak-sõng bʋg la a Zezi kõ tʋʋm nins a sẽn bobl-dã wɛɛngẽ?

10 Hal tɩ ta wakat bʋg la d segd n ket n maand karen-biisi? Hal tɩ saabã ta. (Matɩe 28:20) D na n tõog n pidsa tʋʋmd ning a Zezi sẽn bobl-dã nen-kãngã bɩ? D tigimsã sẽn be dũniyã gill zugã fãa rɩka sard sẽn pa vigsd n na n maan woto. Yʋʋm nins sẽn loogã, ne sũ-noogo, d rɩka d sẽkã, d pãngã la d tarmã n tʋm sẽn na yɩl n yã neb nins sẽn “tar yam-sõng vɩɩm sẽn kõn sa wã yĩngã.” (Tʋʋma 13:48, NW ) Masã, a Zeova Kaset rãmbã rɩkda lɛɛr dãmb sẽn yɩɩd milyõ a tãab daar fãa n moond Rĩungã la b maand karen-biis dũniyã gill zugu. D sẽn maand woto wã yaa d sẽn tũud a Zezi makrã. A yeelame: ‘Mam dɩɩb yaa tɩ maan sẽn tʋma maama ratem, la  tɩ maan bãmb tʋʋma n sɛ.’ (Zã 4:34) Yaa woto la tõnd me rat n maan ne d sũy fãa. (Zã 20:21) D pa rat bal n sɩng tʋʋmd ning b sẽn bobl tõndã ye, d rat n baas-a lame me.—Matɩe 24:13; Zã 17:4.

11. Bõe n paam tõnd saam-biis kẽer Kirist tũudmã pʋgẽ, la bõe la d tõe n sok d mense?

11 La d sũy sãamda d sẽn ne tɩ tõnd tẽed-n-taas kẽer tẽebã komsame, tɩ rẽ kɩt tɩ b maag bɩ b bas noor ning Kirist sẽn kõ tɩ d maan karen-biisã tũubã. Bũmb bee tõnd sẽn tõe n maan n sõng-b tɩ b lebg n wa tigingã pʋgẽ n lebs n sɩng karen-biisã maaneg bɩ? (Rom dãmba 15:1; Hebre dãmba 12:12) A Zezi sẽn sõng a tʋm-tʋmdbã, b sẽn da wa n koms pãng wakat bilf pʋgẽ wã wilgda tõnd me sẽn tõe n maan bũmb ning rũndã-rũndã.

Wilg-y tɩ b yell pak-y lame

12. a) Sẽn deng a Zezi kũumã bala, bõe la a tʋm-tʋmdbã maan-yã? b) A Zezi talla manesem bʋg ne a tʋm-tʋmdbã, baa ne b sẽn tall pãn-komsem sẽn yaa kãsemsã?

12 A Zezi tẽng zug tʋʋmdã saabẽ, a kũumã sẽn da wa n kolg wʋsgã sasa, tʋm-tʋmdbã “basa a Zezi n zoe.” Wala a Zezi sẽn da reng n togsã, b ‘sãeeg n kula b yiya.’ (Mark 14:50; Zã 16:32) A Zezi tũud-n-taasã tẽeb sẽn komsã, a maana wãna? A vʋʋgrã poor bilfu, a yeela a karen-biisã: “Bɩ yãmb da zoe rabeem ye. Bɩ y kẽng n tɩ togs m ba-biisa tɩ b kẽng Galile. Yaa be la bãmb na n yã maam.” (Matɩe 28:10) Baa ne tʋm-tʋmdbã sẽn tall pãn-komsem sẽn yaa kãsemsã, a Zezi kell n bool-b lame t’a “ba-biisi.” (Matɩe 12:49) A ra kell n kɩsa sɩd ne-ba. Woto, a Zezi talla nimbãan-zoeer la a yɩ sugr kõta, wala a Zeova me sẽn yaa nimbãan-zoɛt la sugr kõtã. (2 Rĩm dãmba 13:23) Wãn to la d tõe n dɩk a Zezi togs-n-taare?

13. Wãn to la d segd n ges neb nins tẽeb sẽn komsã?

13 Neb nins sẽn maag bɩ sẽn bas koɛɛgã moonegã yell segd n pak-d-la wʋsgo. D ket n tẽra nonglem tʋʋm nins b sẽn maan pĩndã, tɩ kẽer nengẽ yaa hal sẽn na maan yʋʋm wʋsgo. (Hebre dãmba 6:10) D sɩd tʋllẽ lame n leb n paam b tũud-n-taarã. (Luk 15:4-7; 1 Tesalonik rãmba 2:17) La wãn to la d tõe n wilg tɩ b yell pak-d lame?

14. Wa a Zezi, wãn to la d tõe n sõng ned tẽeb sẽn komse?

14 A Zezi yeela a tʋm-tʋmdbã raood sẽn da komsã tɩ b segd n kẽnga Galile n tɩ seg-a be. A Zezi bool-b lame tɩ b wa tigisg sẽn pa wõnd a taaba. (Matɩe 28:10) Rũndã-rũndã me, tõnd yeta neb nins tẽeb sẽn komsã tɩ b wa tigingã tigissẽ, la tõe tɩ d segd n bool-b-la  naoor wʋsg tɩ b yaool n sak n wa. Tʋm-tʋmdbã nengẽ wã, boollã woma bi-sõma, bala “karen-biis piig la a yembra kẽnga Galile n ta tãng ninga a Zezi sẽn da wilg bãmba zugu.” (Matɩe 28:16) Ad d sũy sɩd yaa noogo, neb nins tẽeb sẽn komsã me sã n sak tõnd sẽn bool-b ne nonglmã n leb n sɩng kiris-neb tigissẽ wã waoongo!—Luk 15:6.

15. Wãn to la d tõe n tũ a Zezi makrã n deeg neb nins tẽeb sẽn komsã sẽn wat tigissẽ wã?

15 D manesem segd n yɩɩ wãn to, kiris-ned tẽeb sẽn koms sã n wa Rĩungã Roogẽ? Be neere, bõe la a Zezi maan-yã, a sẽn yã a tʋm-tʋmdbã tẽeb sẽn koms wakat bilf pʋgẽ tigisgã zĩigẽ wã? “A Zezi kolgame n gom ne bãmba.” (Matɩe 28:18) A pa zãag a meng ne-b ye, la a kolg-b lame. Mams-y n ges yolsg ning tʋm-tʋmdbã sẽn da talle, a Zezi sẽn maan woto wã! Bɩ tõnd me kolg neb nins tẽeb sẽn komsã sẽn maand modgr n na n lebg n wa kiris-neb tigingẽ wã n deeg-b ne nonglem.

16. a) A Zezi sẽn tall manesem ning ne a karen-biisã tõe n zãmsa tõnd bõe? b) Wãn to la d tõe n ges neb nins tẽeb sẽn komsã wa a Zezi? (Ges-y tẽngr notã.)

16 Bõe me la a Zezi maan-yã? Pipi, a togsa bũmbu: “B kõo maam pãng fãa.” Yiib-n-soaba, a bobl-b-la tʋʋmde: “Bɩ y kẽng n maan . . . karen-biisi.” Tãab-n-soaba, a maana kãabgo: “Mam bee ne yãmb wakat fãa.” La yãmb yãa a Zezi sẽn pa maan bũmb ningã bɩ? A pa zab a karen-biisã b kongrã la b sãmb-sãmbã yĩng ye. (Matɩe 28:17) A manesmã woma bi-sõma bɩ? N-ye, pa kaoos la tʋm-tʋmdbã leb n sɩng n ‘zãmsd neba la b moond koe-noogã’ ye. (Tʋʋma 5:42) D sã n tũ a Zezi makrã n ges neb nins tẽeb sẽn komsã yell la d tall a manesmã buud ne-ba, d tõe n paama bi-sõma sẽn kengd raood woto d tigingã pʋgẽ. *Tʋʋma 20:35.

“Mam bee ne yãmb wakat fãa”

17, 18. Gom-bʋs sẽn kengd raood n be a Zezi sẽn yet tɩ “mam bee ne yãmb wakat fãa” wã pʋgẽ?

17 Tʋʋmd ning a Zezi sẽn bobl a karen-biisã baasg goam sẽn yaa “Mam bee ne yãmb wakat fãa” wã kengda neb nins fãa sẽn maood n na n tũ Kirist noorã sẽn yaa maan karen-biisã raoodo. Baa ne bɛɛbã sẽn kɩɩsd tõnd Rĩungã mooneg tʋʋmdã, la baa tẽn-kãneb ning fãa b sẽn tõe n maan n kɩɩs tõndo, d pa segd n zoe rabeem ye. Bõe yĩnga? A Zezi sẽn yaa tõnd taoor lʋɩtã sẽn tar ‘pãng fãa saasẽ la tẽng zugã’ bee ne tõnd n na n sõng-do.

18 A Zezi sẽn kãab tɩ ‘m bee ne yãmb wakat fãa’ wã me kengda d pɛlg wʋsgo. D sẽn maood n na n tũ Kirist noorã n maan karen-biisã, pa sũ-noog bal la d paamd ye, d paamda sũ-sãams me. (2 Kɩbaya 6:29) Tõnd sʋkã, neb sãnda tara sũ-sãams b ned kaalem yĩnga. (Sɩngre 23:2; Zã 11:33-36) A taab maooda ne kʋʋlmã sẽn naag ne bãas la pãng komsgã. (Koɛɛg Soaba 12:1-6) Wakat kẽere, neb a taab bee yam-ka-m-meng wʋsg pʋgẽ. (1 Tesalonik rãmba 5:14) La tõnd sʋkã neb wʋsg maooda ne ligd zu-loeese, la nin-kãens sõorã tara paasgo. Baa ne zu-loe-kãensã  fãa, d tõogda d koe-moonegã pʋgẽ, bala a Zezi bee ne tõnd “wakat fãa,” baa tõnd vɩɩmã sasa nins sẽn yaa tood n yɩɩdã pʋsẽ.—Matɩe 11:28-30.

19. a) No-bʋs la a Zezi kõ karen-biisã maaneg wɛɛngẽ? b) Bõe n sõngd tõnd tɩ d pids tʋʋmd ningã Kirist sẽn kõ-dã?

19 Wala d sẽn yã sõs-kãngã la sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã, a Zezi sẽn kõ noor ning tɩ d maan karen-biisã tɩ loee ne sogsg nins fãa sẽn tɩ loe ne tʋʋmdã. A Zezi togsa tõnd bũmb ning sẽn kɩt tɩ d segd n tũ a noorã la d sẽn segd n maan dẽ zĩig ninga. A leb n togsa tõnd d sẽn segd n moon koɛɛg ninga, la d sẽn segd n moon-a wakat ninga. Yaa sɩda, tʋʋm-kãseng kãngã pidsg pa nana ye. La Kirist sẽn be ne tõnd n teend tõndã, d sɩd tõe n pids-a lame!

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 3 Bãngd sebr a yembr n wilg t’a Zezi yeelame tɩ: “n lisd-ba . . . n zãmsd-ba,” la a pa yeel tɩ ‘n lisd-b la y zãmsd-b ye.’ Woto, noor ning b sẽn kõ tɩ b lis nebã la b zãms-bã ‘pa tʋʋm sẽn pʋgd taab tɩlae ye.’ La “zãmsgã yaa bũmb sẽn ket n maandẽ, sẽn deng lisgã . . . la a poore.”

^ sull 16 Y tõe n yãa kɩbay n paas sẽn na yɩl n bãng d sẽn segd n ges b rãmb nins tẽeb sẽn komsã to-to Gũusg Gasgã 2003, wao-fugdgu, 1, seb-neng 24-27 pʋgẽ.

Wãn to la y na n leoke?

• Wãn to la d zãmsd neb a taabã tɩ b tũ bũmb nins a Zezi sẽn kõ noor tɩ d maana?

• Bõe la karen-bi-paalg zãmsd neb a taabã nengẽ tigingã pʋgẽ?

• Bõe la d tõe n maan n sõng neb nins tẽeb sẽn komsã?

• Wãn to la a Zezi sẽn kãab tɩ ‘mam bee ne yãmb hal tɩ ta wakat sɛɛbã’ paasd d pãng la kengd d pɛlga?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 26]

D segd n yɩɩ karen-saam dãmb la sor-wilgdba

[Foto rãmba, seb-neng 28]

Neb a taabã mak-sõng kõta karen-bi-paalg zãmsg sẽn tar yõodo