Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe yĩng tɩ d kʋʋndẽ la d kiidẽ?

Bõe yĩng tɩ d kʋʋndẽ la d kiidẽ?

WẼNNAAM da pa rat tɩ ninsaal ki ye. A naana d yaab a Ãdem ne a Awa tɩ b yaa neb sẽn zems zãnga, n da segd n ket n vɩ rũnda-rũndã. Bũmb la a Zeova yeel a Ãdem, tɩɩg sẽn da be Edɛn zẽedã zĩigẽ wã wɛɛngẽ, tɩ wilgd rẽ vẽenega.

Wẽnnaam yeela a Ãdem yaa: “Daar ning fo sẽn na n dɩ tɩ-kãngã bilã, fo na n kiime.” (Sɩngre 2:17) Sã n da mikame t’a Ãdem ne a Awa na n wa kʋʋlame la b ki, Wẽnnaam sẽn yeel bũmb ningã pa tar võor ye. A Ãdem ra mii vẽeneg t’a sã n pa rɩ tɩɩgã bilã, a pa na n ki ye.

WẼNNAAM DA PA RAT TƖ NINSAALBÃ KIIDẼ YE

A Ãdem ne a Awa sã n da pa rɩ tɩɩgã bila, bũmb ka na n paoog-b ye. Bala, zẽedã zĩig ra pida ne tɩɩs buud toɛy-toɛy sẽn tar biisi. (Sɩngre 2:9) B sã n da pa rɩ tɩɩgã bila, b ra na n wilgame tɩ b sakda a Soab ning sẽn kõ-b vɩɩmã. B ra na n wilgame me tɩ b sak n deegame tɩ Wẽnnaam tara sor n na n wilg-b b sẽn segd n maane.

BÕE YĨNG T’A ÃDEM NE A AWA KI?

D sã n dat n bãng rẽ, d lebg n tẽeg bũmb sẽn maan hal sẽn kaoose, tɩ pak tõnd ned kam fãa. A Sʋɩtãan tũnuga ne waaf n yag ziri. Ad Biiblã sẽn yete: “Waaf rag n yaa sɩlem soab n yɩɩd we-rũmsã fãa Wẽnnaam Sẽn-Ka-Saab sẽn maanã. Waafã soka pagã yaa: ‘Sɩd-sɩdã, rẽ yĩnga, Wẽnnaam yeela yãmb tɩ y ra rɩ tɩɩsã fãa sẽn be zẽedã zĩigẽ wã biis sɩda?’”—Sɩngre 3:1.

Ad a Awa sẽn leoke: “Wẽnnaam yeelame tɩ tõnd tõe n dɩɩ tɩɩsã sẽn be zẽedã zĩig pʋgẽ wã biisi. La sã n yaa ne tɩɩg ning sẽn be-a zẽedã zĩig tẽn-sʋkã, Wẽnnaam yeelame yaa: ‘Ra yãk-y-yã a biisã n dɩ, la y ra tol n sɩɩs-a me ye. Sã n ka rẽ, yãmb sã n sɩɩs-a, yãmb na n kiime.’ Dẽ, waafã yeela pagã yaa: ‘Yãmb ka na n tol n ki ye! La yaa tɩ Wẽnnaam miime, tɩ yãmb sã n dɩ tɩɩgã bil daare, yãmb yamã na n wekame tɩ yãmb lebg wa Wẽnnaam n mi sõama ne wẽng n bake.’” A Sʋɩtãan da rat n yeelame t’a Zeova yagda ziri, la t’a pa rat a Ãdem ne a Awa ne neer ye. —Sɩngre 3:2-5.

A Awa tẽe a sẽn wʋmã. A nak n gesa tɩɩgã, tɩ tɩɩgã biisã yamleoog kẽ-a. A kolgame n yãk n dɩ. Rẽ poore, Biiblã yeelame t’a ‘kõo a sɩdã sẽn dag n be ne yẽnda wã me t’a rɩ.’—Sɩngre 3:6.

Wẽnnaam yeela a Ãdem yaa: “Daar ning fo sẽn na n dɩ tɩ-kãngã bilã, fo na n kiime.”—SƖNGRE 2:17

Wẽnnaam sũur sãama wʋsgo, a kambã a sẽn nongã sẽn yãk yam n kɩɩs-a wã. Bõe la a maan-yã? A Zeova yeela a Ãdem yaa: ‘Fo. . . na n lebg n leba tẽng tomẽ wã. B sẽn yãk tẽng tom n maan foomã yĩnga. Bala fo yaa tẽng tom, la fo na n leb n leba tẽng tomẽ.’ (Sɩngre 3:17-19) Sɩd me “a Ãdem vɩɩmã tɛk fãa yɩɩ yʋʋm kobs-wɛ la pis-tã, la a kiime.” (Sɩngre 5:5) A sẽn ki wã, a pa kẽng saasẽ, bɩ n tɩ vɩ zĩig a to ye. Nand t’a Zeova naan a Ãdem, a ra yaa tẽng tom. Dẽnd a sẽn ki wã, a lebga tẽng tom. A ra pa le vɩ ye. Ad yaa kaeto!

 D SẼN YAA NEB SẼN PA ZEMS ZÃNGÃ VÕORE

A Ãdem ne a Awa sẽn yãk yam n kɩɩs Wẽnnaamã, b lebga neb sẽn pa zems zãnga, n da pa le tõe n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa ye. B lebga neb sẽn pa zems zãng la yel-wẽn-maandba. La b kɩɩsgã pa wa ne zu-loees bãmb mengã zug bal ye. B bẽega b kambã ne b yagensã yel-wẽndã. Rom dãmb 5:12 yetame yaa: “Woto yĩnga, wa yel-wẽndã sẽn tũ ne rao a yembr [a Ãdem] n kẽ dũni wã, tɩ kũum tũ ne yel-wẽndã n wa wã, tɩ kũum ta nebã fãa, b fãa sẽn maan yel-wẽnã yĩngã.”

Biiblã pʋgẽ, b maka yel-wẽnã la kũumã ne “peen-lill ning sẽn lud-a nebã fãa wã,” la b paas tɩ “peen-kãng rag n luda buud toay-toayã fãa.” (Ezayi 25:7) Peen-kãng luda ãdem-biisã tɩ b pa tõe n pilg-a ye. Yaa wa ned sẽn vʋʋs pems-kʋʋdga, tɩ sẽn maand le kae ye. Sɩd me ‘tũu ne a Ãdem tɩ nebã fãa kiidẽ.’ (1 Korẽnt rãmbã 15:22) La sokr n kete. Yaa sokr ning tʋm-tʋmd a Poll sẽn sokã: “Ãnda n na n fãag maam ne yĩn-kãngã sẽn na n wa ne mam kũumã?” Ned n be n tõe n fãag-d bɩ?—Rom dãmbã 7:24.