Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kũum pa na n le zĩnd ye

Kũum pa na n le zĩnd ye

TÕND pipi yaab-rãmb a Ãdem ne a Awa kɩɩsa Wẽnnaam, n kɩt tɩ ãdem-biisã fãa lebg yel-wẽn-maandba, la b kiidẽ. La baa ne rẽ, Wẽnnaam pa toeem a sẽn da rat bũmb ning ne ninsaalbã ye. Biiblã sẽn yaa a Gomdã pʋgẽ, a wilga naoor ka tɛk t’a raabã pa toeem ye.

  • “Nin-tɩrsã na n sooga tẽngã, la b na n paa beenẽ wakat sẽn kõn sa.” Yɩɩn-sõamyã 37:29.

  • ‘Sẽn-Ka-Saab na n sãama kũum pãng wakat sẽn ka sɛt yĩnga. Zu-soab a Zeova na n yẽesa nemsã fãa nintãmã.’Ezayi 25:8.

  • “Yaoolem bɛ ning b sẽn na n kɩt tɩ lebg zaalmã yaa kũum.”1 Korẽnt rãmbã 15:26.

  • “Kũum pa na n le zĩndi, sũ-sãanga, yãbr wall toog pa na n le zĩnd ye.” Vẽnegre 21:4.

Wãn to la Wẽnnaam ‘na n sãam kũum pãnga,’ bɩ n kɩt tɩ kũumã sẽn yaa bɛ wã lebg ‘zaalem’? Biiblã wilga vẽeneg tɩ “nin-tɩrsã na n . . . paa . . . wakat sẽn kõn sa.” La a yetame me tɩ “nin-tɩrg ka be dũniyã zug n maand tɩrg n ka maand yel-wẽnd ye.” (Koɛɛg soaba 7:20) Rẽ yĩnga, Wẽnnaam na n kɩɩsa a meng noyã, sẽn na yɩl n sãam kũumã bɩ? A bada! Wẽnnaam kõn tol n maan woto ye. Bala a “pa tõe n yag ziri” ye. (Tɩte 1:2) Rẽ wã, bõe la Wẽnnaam na n maan n pids a raabã ne ãdem-biisã?

WẼNNAAM “NA N SÃAMA KŨUM PÃNG WAKAT SẼN KA SƐT YĨNGA.”​—EZAYI 25:8

WẼNNAAM NA N YAOO YAOOD N DOLE

Wẽnnaam a Zeova yaoo yaood sẽn na yɩl n fãag ãdem-biisã ne kũumã. B sã n yeel tɩ ned yaoo yaood n dol bũmbu, rat n yeelame t’a kõo bũmb wall ligd sẽn zems ne bũmb ning sẽn sãamã, bɩ bũmb ning bʋ-kaoodb sẽn kose. Ãdem-biisã sẽn yaa yel-wẽn-maandb la kiidbã yĩnga, Biiblã yeta vẽeneg yaa: “Bãmb ned ba a yembr ka tõe n fãag a to ye. La b ka tõe n yao Wẽnnaam b fãagrã yĩng ye. Bãmb sɩɩgã fãagr yaood yaa toogo, la b kõn paam fãagr ye.”—Yɩɩn-sõamyã 49:8, 9.

Ned sã n maan kaalem, a yaoo a meng yel-wẽnã bala. A pa tõe n fãag a meng bɩ n yao ned a to yel-wẽn yĩng ye. (Rom dãmbã 6:7) Yaa tɩlɛ tɩ ned sẽn zems zãng la sẽn pa maan yel-wẽn kõ a vɩɩmã, tõnd yel-wẽnã yĩnga.—Ebre-rãmbã 10:1-4.

Yaa woto bal kɛpɩ la Wẽnnaam maan-yã. A tʋma a Biig a Zeezi, tɩ b rog-a tẽngã zugu, t’a yaa ned sẽn zems zãng n pa tar yel-wẽn ye. (1 Pɩyɛɛr 2:22) A Zeezi meng yeelame tɩ yẽ waame n na n “kõ b vɩɩmã tɩ yao neb wʋsg yĩnga.” (Mark 10:45) A sẽn ki wã, a yaoome n fãag tõnd ne kũumã, tɩ d tõe n paam vɩɩm.—Zã 3:16.

WAKAT BƲG LA B NA N SÃAM KŨUM?

Rũndã-rũndã, yɛlã yaa “kãn-kãe hal tɩ vɩɩmã lebg toogo.” Woto pidsda Biiblã bãngr-gomde, la yaa kaset tɩ d bee dũni-kãngã ‘yaoolem wakate.’ (2 Tɩmote 3:1) Yɛlã na n kell n kengame n “tãag wẽn-kɩɩsdbã bʋʋdã kaoob la b sãoongã daare.” (2 Pɩyɛɛr 3:3, 7) La sẽn nong-b Wẽnnaamã na n põsa sãoongã, la b paam “vɩɩm sẽn ka sɛta.”—Matiye 25:46.

A Zeezi waame n na n “kõ b vɩɩmã tɩ yao neb wʋsg yĩnga.”—Mark 10:45.

Wẽnnaam na n wa vʋʋga neb milyõ-rãmba, tɩ bãmb me tõe n wa paam vɩɩm sẽn ka sɛtã. A Zeezi sẽn wa n kẽng Nayinã, a vʋʋga neda. Yaa pʋg-kõor bi-yɛng n da maan kaalem. Pagã  “nimbãaneg” yõka a Zeezi, t’a vʋʋg biigã. (Luk 7:11-15) Sẽn paase, tʋm-tʋmd a Poll yeelame tɩ yẽ tara tẽeb tɩ “Wẽnnaam na n vʋʋga nin-tɩrsã ne sẽn pa-b nin-tɩrsã me.”​—Tʋʋma 24:15.

Neb milyaar-dãmb tõe n wa paam n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa. Biiblã yetame: “Nin-tɩrsã na n sooga tẽngã, la b na n paa beenẽ wakat sẽn kõn sa.” (Yɩɩn-sõamyã 37:29) Wakat kãnga, b na n yãa goam a Poll sẽn togs na maan yʋʋm 2 000 pidsgu. A ra yeelame yaa: “Kũum, fo tõogrã bee yɛ? Kũum, fo zẽnemã bee yɛ?” (1 Korẽnt rãmbã 15:55) Wẽnnaam na n sãama kũumã sẽn yaa ãdem-biisã bɛ wã.