Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y vɩɩmã tõe n talla bark rũndã-rũndã

Y vɩɩmã tõe n talla bark rũndã-rũndã

DAAR n wat tɩ ned pa na n le bẽ, n kʋʋl bɩ n ki ye. Yãmb tõe n wa paam n vɩɩmda woto. La nananda, vɩɩmã pida ne zu-loees wʋsgo. Bõe n tõe n sõng-y tɩ y vɩɩmã tall barka? Biiblã wilgda y sẽn tõe n maan n paam sũ-noogo, tɩ y vɩɩmã tall bark me. D gom Biiblã sẽn tõe n sõng-y to-to bũmb kẽer pʋgẽ.

MAAN-Y SŨ-NOOG NE Y SẼN TARÃ

Biiblã saglga: “Bɩ y yel-manesmã wilg tɩ y pa neb sẽn nong ligdi, la y kɩtdẽ tɩ bũmb nins y sẽn tarã sekd-yã.”Ebre-rãmbã 13:5.

Rũndã-rũndã, nebã pirsda b taabã n dat tɩ b ra teed wʋsgo. La Biiblã yetame tɩ d ‘kɩt tɩ bũmb nins d sẽn tarã sek-do.’ Wãn to?

Zãag-y y mens ne “ligdã nonglem.” Neb wʋsg sẽn nong ligdã yĩnga, b maanda b toog kae ne b yĩnsã laafɩ, b zakã rãmb la b zo-rãmbã. B kɩɩsda noyã la b maand bũmb toor-toor sẽn paoogd b mensã. (1 Tɩmote 6:10) Ad sɩd yaa kaeto! Yellã meng yaa tɩ ned sã n nong ligdi, “ligd ka sekd-a ye.”—Koɛɛg soaba 5:9.

Nong-y nebã n yɩɩd teedã. Yaa sɩd tɩ teedã tara yõodo. La b pa tõe n nong tõndo, wall n wilg tɩ b nand-d lame ye. Yaa ninsaal bal n tõe n maan woto. D sã n tar zo-rãmb meng-menga, paasda d vɩɩmã noom.—Yel-bũnã 18:24.

Y SÃ N TŨ BIIBLÃ SAGLSÃ, Y VƖƖMÃ NA N TALLA BARKA

Y SÃ N PA TAR YĨNS LAAFƖ

Biiblã saglga: “Sũ-noogo la bãag tɩɩm.”Yel-bũnã 17:22, Sebr Sõngo.

Sũ-noogã yaa wa “tɩɩm” sẽn tõe n sõng ned t’a mao ne bãaga. La y yĩnsã sã n ka laafɩ tɩ y namsdẽ, bõe la y tõe n maan n paam sũ-noogo?

Yɩ-y neb sẽn mi beoogo. Ned sã n tagsd a bãag yell bala, tõe n wõnda “daar fãa vɩɩmã” yaa toog bala. (Yel-bũnã 15:15) Biiblã yaool n yetame yaa: “Wilg-y tɩ y yaa sõm-mitba.” (Kolos rãmbã 3:15) Wilg-y tɩ y nanda bõn-sõma nins y sẽn paamdã, baa sã n paoodẽ. Wala makre, wĩndg lʋɩɩs sẽn be rasãnde, pems-noog kokre, bɩ ned y sẽn nong sã n la ne-yã, tõe n paasa y vɩɩmã noom.

Maand-y bũmb y taabã yĩnga. Baa y laafɩ wã pa waooge, tẽeg-y tɩ “kũun wata ne sũ-noog n yɩɩd reegre.” (Tʋʋma 20:35) Y sã n neẽ tɩ neb a taabã nanda y modgrã, na n kõ-y-la sũ-noogo, la sõng-y tɩ y ra tagsd y bãagã yell wʋsg ye. Y sã n maand bũmb toor-toor sẽn na yɩl n noog neb a taabã sũuri, yãmb mengã sũ-noog na n paasame.

 PAAS-Y Y KÃADMÃ PÃNGA

Biiblã saglga: Bɩ y bao n “bãng bũmb nins sẽn tar yõod n yɩɩdã n bake.”Filip rãmbã 1:10.

Ned sẽn kẽ kãadem sã n pa baood sẽk a to wã yĩnga, tõe n sãama a kãadmã. B tog n gesame tɩ b kãadmã naaga bũmb nins sẽn tar yõod n yɩɩdã.

Naagd-y taab n maand bũmb kẽere. Ra maand-y bũmb nins sẽn noom yãmb y yembrã bal ye. Ges-y y sẽn tõe n naag taab n maan bũmb ninsã. Biiblã yetame: “Neb a yiib n são nin-yende.” (Koɛɛg soaba 4:9) Naagd-y taab n segendẽ, n maand yĩn-wɩsgre, n dɩkd maasga, bɩ n kokd pemsem.

Wilg-y y to wã tɩ y nong-a lame. Biiblã yetame tɩ rao ne a pag tog n nonga taab la waoogd taaba. (Efɛɛz rãmbã 5:28, 33) B sã n mi n laad ne taaba, n mobgd taaba, bɩ n kõt taab kũuni, tõe n paasa b kãadmã pãnga. Sẽn paase, sẽn kẽ-b kãadmã pa tog n kẽ ne ned a to sẽn pa a sɩd bɩ a pag ye.—Ebre-rãmbã 13:4.