വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

പാഠം 1: മാതാ​പി​താ​ക്ക​ളെ അനുസ​രി​ക്കു​ക

പാഠം 1: മാതാ​പി​താ​ക്ക​ളെ അനുസ​രി​ക്കു​ക

നമ്മൾ മാതാ​പി​താ​ക്ക​ളെ അനുസ​രി​ക്കേ​ണ്ടത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്‌? ഇതിന്റെ പ്രാധാ​ന്യം ഡേവിഡ്‌ മനസ്സി​ലാ​ക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ​യെന്ന്‌ കാണുക.