Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Bibl wɛ wazaɣ halɩ nɛ sɔnɔ?

Bibl wɛ wazaɣ halɩ nɛ sɔnɔ?

NABƐYƐ COSUU SE AAYƖ. Ðɔkɔtɔ nɔɔyʋ yɔɔdaa se tʋmɩyɛ labɩnʋʋ Bibl wɛ ɛzɩ wɩlɩyʋ nɔɔyʋ kpakɩɣ pɩnzɩ 1920 waa taa takayaɣ nakɛyɛ nɛ ɛwɩlɩɣnɩ kpɛlɩ kpɛlɩkʋʋ yaa chimie e-sukulibiya yɔ. Halɩ mba pɛfɛyɩnɩ ñamtʋ Bibl yɔɔ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ pɔzaa se pɩwɛɣ ɖeu se pakpaɣ ordinatɛɛrɩwaa yɔɔ tʋmɩyɛ labʋ takayaɣ kɩbɩnaɣ nakɛyɛ nɛ pawɩlɩnɩ ɛyaa ɛzɩma palabɩnɩ tʋmɩyɛ sɔnɔ ordinatɛɛrɩwaa yɔ? Ye mbʋ, tobi lɛ nabɛyɛ maɣzɩɣ se Bibl fɛyɩnɩ wazaɣ nakɛyɛ sɔnɔ.

Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ caanaʋ taa takayaɣ ŋga, sɔnɔ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa lɛɣtʋ wondu sakɩyɛ wɛɛ yɔ? Toovenim taa lɛ, intɛrnɛɛtɩ lona sakɩyɛ tiyiɣni lɔŋ tasʋʋ ndɩ ndɩ ɖoŋ ɖoŋ se pɩsɩnɩ ɛyaa. Pɩtasɩ lɛ, lɔŋsɩnɖaa sakɩyɛ tɩŋɩɣnɩ teelee yɔɔ nɛ patasɩɣ ɛyaa lɔŋ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma pacaɣ wezuu kɩbaŋʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, takayɩsɩ pɛdʋʋ agbaa lɩzɩɣ lɔŋ tasʋʋ takayɩsɩ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ahikiɣ liidiye sakɩyɛ.

Tɔm pɔzʋʋ lɛ se, ɛzɩma lɔŋ tasʋʋ wondu tɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ sɔnɔ yɔ, ɛbɛ yɔ pɩcɛyaa se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl, takayaɣ ŋga pamawa pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 2000 mbʋ yɔ yɔ? Mba pɛfɛyɩnɩ ñamtʋ Bibl yɔɔ yɔ, pɛwɛnɩ toovenim se pamaɣzɩ se tʋmɩyɛ labɩnʋʋ Bibl wɛ ɛzɩ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ chimie yaa ordinatɛɛrɩwaa takayaɣ ŋga kabɩnaa yɔ? Aayɩ pɛfɛyɩnɩ toovenim. Anasaayɩ lɛɣtʋ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ wondu lɛɛtʋ lɛɣzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ, ɛlɛ ɛzɩ ɛyʋ wɛtʋ lɛɣzʋʋ ɖɔɖɔ yaa we? Ɛyaa sɔɔlaa se pe-wezuu caɣʋ ɛwɛɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ, pɛwɛɛ koboyaɣ nɛ pɛɛyɛ taa, nɛ pɛwɛɛnɩ ɖɔɖɔ hɔʋ kɩbaŋʋ nɛ taabalaa kɩbama.

Paa Bibl ɛkɛ caanaʋ taa takayaɣ yɔ, kɩsɩɣnɩ ɛyaa se pɔcɔnɩ pa-kɩcɛyɩm mbʋ pi-ɖeɖe. Bibl yɔɔdaa ɖɔɖɔ se kɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ. Ɛsɔ ha-ɖʋ kʋ se kɩsɩnɩ-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩɖɔkɩ ɖɔɖɔ ɖa-tɩ paa kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. (2 Timootee 3:16, 17) Pɩtasɩ lɛ, kɩ-lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ-ɖʋ alɩwaatʋ tɩŋa taa, pɩɩcadɩɣ kaaʋ. Bibl maɣmaɣ yɔɔdaa se: “Tɩkɛ wezuu tɔm, Ɛsɔtɔm ndʋ, tɩlakɩ tʋmɩyɛ pɩŋŋ.”—Ebree 4:12.

Bibl tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim na? Bibl kɛ takayaɣ ŋga kacadaa yɔ? Yaa kawazɩɣ-ɖʋ nɛ kalakɩ tʋmɩyɛ kpem halɩ nɛ sɔnɔ? Pɔñɔɔzɩ Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ nasɩyɩ se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖicosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ, nɛ takayaɣ kanɛ ŋga kɛnɩnɩ takayɩsɩ nzɩ sɩ-kajalaɣ ñɩŋga.