Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Bibl wɩlɩtʋ​—lɔŋ tasʋʋ

Bibl wɩlɩtʋ​—lɔŋ tasʋʋ

MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ: Ŋwobi caanaʋ taa wondu ɖɩzɩyɛ naɖɩyɛ taa. Wondu ndʋ tɩwɛ peeɖe yɔ, tɩ-taa sakɩyɛ pɩnaa nɛ tɩcadɩ. Halɩ tɩ-taa natʋyʋ wɛɛkɩ siŋŋ. Ɛlɛ tɩ-taa nakʋyʋ tɩtɩɩwɛɛkɩɣ paa ññɩɩ. Peeɖe ŋpɔzɩ weyi ɛwɛɛ ɛwɩlɩɣ-ŋ wondu ndʋ yɔ se: “Wondu ndʋ tɩwɛ cɩnɛ yɔ tɩ-taa lɛ, kʋnɛ kɩkɛnɩnɩ kɩfalʋʋ na?” Nɛ ecosi-ŋ se: “Aayɩ. Kɩbɩnaa pɩdɩɩfɛyɩ. Palabɩ-kʋ nɛ pʋcɔ pala wondu ndʋ tɩwɛ cɩnɛ yɔ tɩ-taa sakɩyɛ.” Pɩɖɩɣzɩ-ŋ nɛ ŋtasɩ-ɩ pɔzʋʋ se: “Ye mbʋ pakandɩyɩ kɩ-yɔɔ camɩyɛ se nabʋyʋ ɛtaawɛɛkɩ-kʋ?” Nɛ ecosi-ŋ se: “Aayɩ, helim, tɛʋ nɛ halɩ ɛyaa nabɛyɛ ñɩnaɣ se pɛwɛɛkɩ-kʋ.” Pɩtɩla, ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se: ‘Ɛzɩ ɛbɛ palabɩnɩ wonuu ŋgʋ?’

Ðɩpɩzɩɣ ɖɩkpaɣ Bibl nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ wonuu ŋgʋ. Kɩkɛ takayaɣ ŋga palɩzaa nɛ pʋcɔ palɩzɩ takayɩsɩ nzɩ sɩwɛ sɔnɔ yɔ sɩ-taa sakɩyɛ. Pɩkɛ toovenim se caanaʋ taa takayɩsɩ nasɩyɩ wɛ sɔnɔ, ɛlɛ ɛzɩ wondu ndʋ tɩcadaa yɔ, caanaʋ taa takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa sakɩyɛ cadaa yaa sɩcɩyɩ siŋŋ. Pɩtasɩ lɛ, tɔm ndʋ takayɩsɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ pɩlɩɩnɩ anasaayɩ lɛɣtʋ yɔɔ yɔ, tɩkaɖɩɣnɩ anasaayɩ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa wɩlɩtʋ ndʋ tɩwɛ sɔnɔ yɔ. Lɔŋ weyi sɩtasɩɣ kʋdɔmɩŋ waʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ, pɔkɔm pana se ɩɩwazɩɣ paa ññɩɩ, nɛ halɩ ɩkɔŋnɩ ɛyaa kaɖɛ na. Caanaʋ taa takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa sakɩyɛ cɩyaa nɛ sɩ-hɔɔlɩŋ sakɩyɛ le ɖɔɖɔ.

Ɛlɛ Bibl ñɛwɛ ndɩ nɛ takayɩsɩ nzɩ. Pamaʋ Bibl taa kajalaɣ takayɩsɩ yɔ, pɩcɛzɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ 35 mbʋ yɔ, ɛlɛ kɩ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ tile. Pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, paɖaɣnɩ ñɔɔzʋʋ Bibl wɛtʋ tam sakɩyɛ. Pɩtasɩ lɛ, pɔsɔbɩ-kʋ miŋ nɛ paɖʋ paɣtʋ se ɛyaa ɩtaalabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ. Paa mbʋ yɔ, kɩ-takayɩsɩ tɩŋa  wɛ si-ɖeɖe. Nɛ mbʋ pɩlabɩ piti nɛ pɩkpaɖɩ yɔ lɛ se, tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ, tɩɩkaɖɩɣnɩ anasaayɩ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ tɔm ndʋ pawɩlɩɣ sɔnɔ yɔ.—Kalɩ aɖakaɣ “Caanaʋ taa takayaɣ ŋga kawazɩɣ sɔnɔ yɔ.

LƆŊ TASƲƲ MBƲ PƖWAZƖƔ-ÐƲ SƆNƆ YƆ

Ŋpɩzɩɣ ŋpɔzɩ se: ‘Ɛzɩ Bibl lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ-ɖʋ sɔnɔ?’ Pɩsa nɛ ŋcosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Kʋñɔmɩŋ weyi ɩtalɩɣ ɛyaa sɔnɔ yɔ, ɩ-taa lɛ, ŋgʋ kpaɖaa? Ŋgʋ kɩlɩɣ kpaʋ ɛyaa sɔɔndʋ?’ Pɩtɩla ŋmaɣzɩɣ se you, azuluma, ɛyaa kʋʋ yaa num taʋ ɛyaa nɔsɩ. Lɛɛlɛɛyɔ yele nɛ ɖɩtazɩ Bibl paɣtʋ kila naayɛ taa. Ðɩɩtazɩɣ a-taa lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ŋpɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ye ɛyaa ɩɩlakaɣnɩ paɣtʋ kila ana tʋmɩyɛ yɔ, ɛjaɖɛ taawɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ yaa we?’

SƆƆLƖM NƐ LAŊHƐZƖYƐ

“Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ laŋhɛzɩyɛ tɩnaa, pakaɣ-wɛ yaʋ se Ɛsɔ piya.” (Maatiyee 5:9) “Ye ɩpɩzɩɣ kɔyɔ, ye pɩwɛɛ mɩ-cɔlɔ na yɔ, laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ mɩ nɛ ɛyaa kpeekpe mɩ-hɛkʋ taa.”—Roma 12:18.

PƲTƆDƖYƐ NAƲ NƐ KPAƔƲ NƐ KPEƔU

“Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ pʋtɔdɩyɛ nayaa, pakaɣ pa-pʋtɔdɩyɛ naʋ.” (Maatiyee 5:7) “Ɩkatɩ ɖama nɛ ikpeɣ ɖama, ye nɔɔyʋ taa ɛwɛnɩ lɛlʋ yɔ; ɩla ɛzɩ [Yehowa] yɔ: [Yehowa] * kpeɣ-mɩ yɔ, ikpeɣ ɖɔɖɔ ɖama.”—Koloosi 3:13.

NƆƆ KƲÐƲMAƔ ƐYAA MBA PƆ-TƆLƖM WƐ NDƖ NDƖ YƆ PƐ-HƐKƲ TAA

Ɛsɔ labɩ ɛyaa kpeekpe nɛ “pakaa liɖe kʋɖʋmɖɩyɛ.” (Tʋma Labʋ 17:26) “Ɛsɔ ɛɛtʋkʋʋ ɛyaa, . . Ɛlɛ paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa, weyi ɛñaŋɩ-ɩ nɛ ɛlakɩ tɔm kiɖeɖetu yɔ, eɖeɣni-i.”—Tʋma Labʋ 10:34, 35.

ÑAMTƲ WƐNƲƲ TƐTƲ YƆƆ

“Kɩbaɣlʋ Ɛsɔ kpaɣ ɛyʋ nɛ ɛsɩɩ-ɩ Edɛɛnɩ kajaɣ taa se ɛhayɩ-kɛ nɛ ɛɖaŋ kɔ-yɔɔ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:15) Ɛsɔ yɔɔdaa se “mba pelesiɣ tɛtʋ yɔ, pe-lesiɣ ñɩɣyʋʋ talaa.”—Natʋ 11:18.

ÑƖM LAƔZAƔ NƐ WEZUU KƖDƐKƐDƲƲ PAÐƲƲ

“Ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ ñɩm laɣzaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa ñɩm ɛɛtɔyɩnɩ ɛyʋ ɛzɩma yɔ, e-wezuu ɛɛwɛɣ ɛ-ñɩm mbʋ pɩ-yɔɔ kana.” (Luka 12:15) “Piyele nɛ hayitu, paa azuluma wena, yaa ñɩm laɣzaɣ, pɩtɩŋa mbʋ yɔ, pataayaa pɩ-hɩɖɛ mɩ-hɛkʋ taa: Mbʋ pʋmʋnɩ ɛyaa kiɖeɖema.”—Efɛɛzɩ 5:3.

TOOVENIM WƐƲ NƐ TƲMƖYƐ LABƲ NƐ KPEKPEKA

“Ðɩtɛm ɖa-taa se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ-taa.” (Ebree 13:18) “Weyi ɛmɩlaɣ yɔ, eyele mɩlʋʋ; ɛla tʋmɩyɛ nɛ e-nesi.”—Efɛɛzɩ 4:28.

MBA PƐWƐ KƖCƐYƖM TAA YƆ, PA-SƖNƲƲ

“Ɩkpazɩ ɖoŋ tɔbɩdɩnaa, ɩɖɔkɩ ajamaa, ɩɖɔkɩ mɩ-laŋa nɛ ɛyaa kpeekpe.” (1 Tesalooniiki 5:14) Ɩcɔnɩ “solisi nɛ lelaa pɔ-yɔɔ . . . pa-kʋñɔmɩŋ taa.”—Yakubu 1:27.

Bibl ɛɛyɔɔdʋʋ paɣtʋ kila ana a-tɔm yem. Kiseɣtu-ɖʋ se ɖiyele nɛ amʋ ñɩm ɖɛ-ɛsɩndaa nɛ ɖɩlabɩnɩ-yɛ tʋmɩyɛ ɖe-wezuu caɣʋ taa. Ye ɛyaa sakɩyɛ ɩɩlakaɣnɩ tʋmɩyɛ paɣtʋ kila wena ɖɩyɔɔdɩ a-tɔm mbʋ yɔ yɔ, pataapɩzɩ nɛ pɔcɔnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ  kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ ɖeɖe yaa we? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛɛɛ. Ye mbʋ, Bibl lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ halɩ nɛ sɔnɔ. Ɛlɛ ɛzɩma Bibl wɩlɩtʋ pɩzɩɣ tɩwazɩɣ-ŋ sɔnɔ sɔnɔ?

ƐZƖMA BIBL WƖLƖTƲ PƖZƖƔ TƖWAZƖ-Ŋ SƆNƆ YƆ

Tɛtʋ yɔɔ lɔŋ tʋ mankpaɖaa yɔɔdaa se: “Peɖezi Lɔŋ tɔm tʋma yɔɔ.” (Maatiyee 11:19) Ŋmaɣzɩɣ suwe? Tɔm tʋnɛ tɩtɩkɛ toovenim na? Pʋpɔzʋʋ se ŋlabɩnɩ lɔŋ nɩɩyɩ tʋmɩyɛ pʋcɔ nɛ ŋna ɛzɩma ɛwazɩɣ-ŋ yɔ. Ye mbʋ, ŋpɩzɩɣ ŋpɔzɩ se: ‘Ye toovenim se Bibl lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ sɔnɔ yɔ, pɩɩsɩɣnɩ-m nɛ mɔñɔɔzɩ me-wezuu caɣʋ yaa we? Ɛzɩma tɩyɛ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-m kʋñɔmɩŋ weyi ɩ-taa mɛwɛ lɛɛlɛɛyɔ yɔ?’ Yele ɖɩkpaɣ kɩɖaʋ nakʋyʋ.

Delphine * kaalakaɣ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka nɛ ehikiɣ ɖɔɖɔ wazasɩ. Ɛlɛ pɩkɛdaa lɛ, asɛyɩŋ ndɩ ndɩ talɩ-ɩ. Elesi ɛ-pɛlɛ weyi ɛkɛ pɩɣa evelaɣ yɔ, e-nesi ɖɔkʋʋ cɛ nɛ ɛpaɣzɩ labʋ ɖɔɖɔ liidiye kʋñɔŋ. Ɛtɔm se: “Me-wezuu caɣʋ taatasɩ wɛnʋʋ tɔbʋʋ nɩʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantaatasɩ wɛnʋʋ pɩɣa, walʋ nɛ ɖɩɣa. Pɩlakaɣ-m ɛzɩ mɛnfɛyɩ ɛyaa taa yɔ. Mantaatasɩ wɛnʋʋ lidaʋ nakʋyʋ.”

Peeɖe Delphine nɩ pɩ-taa camɩyɛ se Bibl tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim: “Ða-pɩnzɩ ñʋʋ na? Waasɩ lutozo pɩkɩlaa pɩŋŋ lɛ, waasɩ hiu. Paa nɛ mbʋ, kʋñɔŋ nɛ siziŋ yem, pɩɖɛɣ yem kɛlɛʋ nɛ ɛyʋ kʋyɩ ñamm.”—Keɣa 89:10.

 Bibl sɩnɩ Deliphine kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Bibl sɩnɩ-ɩ sɩnʋʋ mbʋ yɔ, pɩfɛyɩ yɔɔdʋʋ. Ðɩkaɣ naʋ tɔm ñʋŋ naadozo weyi ɩtɩŋ kʋnɛ kɩ-wayɩ yɔ, ɩ-taa se ɛyaa lalaa ɖɔɖɔ labɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl lɔŋ tasʋʋ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ kaɖɛ alɩwaatʋ taa. Pɔkɔm pana se Bibl wɛ ɛzɩ caanaʋ taa wonuu ŋgʋ ɖɩɩyɔɔdɩ kɩ-tɔm kiɖe tɛɛ yɔ. Kɩtɩkɛ takayaɣ ŋga kacadaa nɛ ka-taa tɔm ɛɛtasɩɣ wazʋʋ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ Bibl wɛ ndɩ nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ mbʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ maɣmaɣ tɔm wɛnɩ kɩ-taa, pɩtɩkɛ ɛyaa tɔm.—1 Tesalooniiki 2:13.

Pɩtɩla ña ɖɔɖɔ ŋnawa se ɛyʋ wezuu tɩɖaɣlɩ nɛ kʋñɔmɩŋ nɛ siziŋ nɩʋ wɛnɩ kɩ-taa. Ye ŋwɛ kʋñɔmɩŋ taa nɛ ŋŋnaɣ se ŋla ɛzɩma yɔ, le ŋpɩzɩɣ ŋhiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ, sɩnʋʋ nɛ lɔŋ tasʋʋ kɩbam?

Yele nɛ ɖɩna hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ naadozo weyi ɩ-taa Bibl lɔŋ tasʋʋ pɩzɩɣ pɩwazɩ-ŋ yɔ. Bibl lɔŋ tasʋʋ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ

  1. Ŋfɛɛ kʋñɔmɩŋ nɩɩyɩ.

  2. Ŋlɩɩ kʋñɔmɩŋ weyi ŋkatɩɣ yɔ ɩ-taa.

  3. Ŋɖɔkɩ ña-tɩ, ye ŋwɛ wɛtʋ ndʋ ŋŋpɩzɩɣ ŋlɛɣzɩ yɔ tɩ-taa yɔ.

Tɔm ñʋŋ weyi ɩkɔŋ yɔ, ɩtazɩɣ hɔɔlɩŋ naadozo ɛnɩ ɩ-taa.

^ tay. 10 Bibl taa lɛ, Ɛsɔ payaɣ se Yahve yaa Yehowa.—Ejipiti Lɩʋ 3:15.

^ tay. 24 Pɛlɛɣzɩ hɩla naayɛ ñʋʋ kʋnɛ nɛ ñʋŋ naadozo weyi ɩtɩŋ kɩ-wayɩ yɔ ɩ-taa.