Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Suwe ŋmaɣzɩɣ?

Suwe ŋmaɣzɩɣ?

Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkɛ Ɛsɔ taabalʋ na?

ƐYAA NABƐYƐ MAƔZƖƔ SE . . .

Paapɩzɩɣ pɛkɛ Ɛsɔ taabalaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa nɛ pɛfɛyɩ kele kele. Lalaa ñamaɣzɩɣ se Ɛsɔ paa fɛyɩnɩ-ɖʋ. Ña yɔ suwe ñamaɣzɩɣ?

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

Ɛsɔ “ɛgbaɣdɩnaa kɛlɛ mba pa-taa fɛyɩ nabʋlɛ yɔ.” (Aduwa 3:32) Ye mbʋ, ye ɖɩñaŋ Ɛsɔ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkɛ ɛ-taabalaa.

TƆM NDƲ ÐƆÐƆ BIBL WƖLƖƔ-ÐƲ?

  • Ɛsɔ sɔɔlaa se ɛkɛ ɖa-taabalʋ.​—Yakubu 4:8.

  • Ɛkɛ taabalʋ weyi ɛsɔɔlaa se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔ.​—Keɣa 85:5.

  • Ɛsɔ taabalaa sɔɔlʋʋ mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ, nɛ papaɖɩɣ ɖɔɖɔ mbʋ ɛpaɖɩɣ yɔ.​—Roma 12:9.