Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Bibl haɣ-ŋ lidaʋ kɩbaŋʋ cee wayɩ yɔɔ

Bibl haɣ-ŋ lidaʋ kɩbaŋʋ cee wayɩ yɔɔ

MAƔZƖ se ŋwɛɛ ŋɖɔŋ cɩkpɛndʋʋ taa. Wɩsɩ ɖʋʋ yɔ pileɖaa, paa mbʋ yɔɔ sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋɖɔkɩ fɩtɩla yaa torche kɩbaŋʋ nakʋyʋ. Ŋtʋsʋʋ miŋ tataa lɛ, pɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋna mbʋ pɩwɛ ña-nɩŋgbanzɩ tɛɛ yɔ. Nɛ ŋkpazɩɣ fɩtɩla ŋgʋ lɛ, pɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋna mbʋ pɩwɛ ñɛ-ɛsɩndaa ɖooo poliŋ taa yɔ.

Ðɩpɩzɩɣ ɖɩkpaɣ Bibl nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ fɩtɩla ŋgʋ. Ɛzɩ ɖɩɩtɛm naʋ ñʋŋ weyi ɩɖɛwa yɔ ɩ-taa yɔ, wezuu caɣʋ wɛ kaɖɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa. Ɛlɛ Ɛsɔtɔm pɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩcɔnɩ kʋñɔmɩŋ weyi ɖɩkatɩɣ sɔnɔ sɔnɔ yɔ, i-ɖeɖe. Ɛlɛ pɩtɩsɩɩnɩ peeɖe. Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩcɔnɩ ɖooo poliŋ taa nɛ ɖɩna nʋmɔʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋ nɛ ɖihiɣ koboyaɣ nɛ wezuu kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩɖaŋ-ɖʋ cee wayɩ yɔ. (Keɣa 118:105) Ɛzɩma tɩyɛ?

Yele nɛ ɖɩna hɔɔlɩŋ naalɛ weyi ɩ-taa Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ kɩbaŋʋ cee wayɩ yɔɔ yɔ: 1 Kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖe-wezuu caɣʋ ɛwɛɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ 2 Kɩwɩlɩɣ-ɖʋ mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖa nɛ Lɩzɩyʋ ɖa-taabalɩyɛ wɛɛ tam tam yɔ.

1 MBƲ PƖWƐƐ SE ÐƖLA NƐ ÐE-WEZUU CAƔƲ WƐƐNƖ TƆBƲƲ NƖƲ YƆ

Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ weyi ɩsɩɣnɩ-ɖʋ ɖa-kʋñɔmɩŋ taa yɔ, ɛlɛ pɩtɩkɛ ɖa-kɩcɛyɩm ɖeke ɖeɖe kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩcɔna. Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɩwɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ hɔʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ taa, nɛ kiseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩmaɣzɩɣ lalaa kɩcɛyɩm yɔɔ. Mbʋ yekina nɛ ɖe-wezuu caɣʋ wɛɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ.

Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ, Bibl yɔɔdaa se: “Haʋ wɛ leleŋ pɩkɩlɩ mʋʋ.” (Tʋma Labʋ 20:35) Maɣzɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋsɩnɩ nɔɔyʋ nɛ ɛcɔnɩ e-tomnaɣ yɔɔ kɩcɛyɩm nabʋyʋ ɖeɖe yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ŋna!  Yaa maɣzɩ alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ kaawɛ kaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ ŋwelisini-i camɩyɛ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ŋna! Pɩtɩlabɩ-ŋ leleŋ se ña-sɩnʋʋ yeba nɛ ɛɖaɣnɩ hiɣu lidaʋ na?

Ðihikiɣ koboyaɣ siŋŋ, ye ɖɩsɩɣnɩ lalaa nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim yɔ. Takayɩsɩ mayʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Ye ŋsɩɣnɩ lalaa nɛ laŋɩyɛ pilim nɛ ŋŋɖaŋɩɣ se pɛhɛyɩ-ŋ nabʋyʋ yɔ, kɛzɛɣa ŋga ŋhikiɣ yɔ, kɛcɛzɩɣ mbʋ ŋhawa yɔ.” Ye mbʋ, ye ɖɩsɩɣnɩ lalaa, kɔzɩ kɔzɩ mba paapɩzɩɣ nɛ pɛhɛyɩ-ɖʋ nabʋyʋ yɔ, ɖihikiɣ wazasɩ sakɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, piyeki nɛ ɖa nɛ lalaa ɖɩwɛɛ ɛzɩ hɔʋ kʋɖʋmʋʋ taa ñɩma yɔ. Toovenim, ɖa nɛ ɖa-Lɩzɩyʋ maɣmaɣ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩsɩɣnɩ lalaa yɔ, ɛ-ɛsɩndaa lɛ, ɖɩkɩndɩ-ɩ kɩkɩndʋ yɔ. (Aduwa 19:17) Ɛzɩma ɖɩsɩɣnɩ ajamaa yɔ, pɩmʋ ñɩm siŋŋ ɛ-ɛsɩndaa, nɛ ɛha-ɖʋ lidaʋ se ɛkaɣ-ɖʋ hɛyʋʋ pi-lone taa. Ɛkaɣ-ɖʋ haʋ wezuu maatɛŋ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ. Pɩkɛnɩ lidaʋ kɩbaŋʋ kpem.​—Keɣa 36:29; Luka 14:12-14. *

Mbʋ pɩlabɩ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ yɔ lɛ se Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ se, ye ɖɩsɛɣ Ɛsɔ toovenim tʋ Yehowa yɔ, ɖɩwɛɣnɩ lidaʋ kɩbaŋʋ cee wayɩ yɔɔ. Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩha-ɩ samtʋ, ɖɩñɔkɩ-ɩ nɛ ɖɩñamɩ-ɩ ɛzɩ pʋpɔzʋʋ yɔ. (Eklesɩyastɩ 12:13; Natʋ 4:11) Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, pɩɖʋʋ-ɩ hɩɖɛ siŋŋ. Pʋyɔɔ eseɣti-ɖʋ se: “Ka ñʋʋ nɛ lɔŋ nɛ man-taa la leleŋ.” (Aduwa 27:11) Maɣzɩ nɛ ŋna: Ye ɖiyeki se Bibl paɣtʋ kila eɖiyi-ɖʋ ɖa-lɩmaɣza kpaɣʋ taa kɔyɔ, pɩlakɩ leleŋ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɛñɩnɩɣ se ɖiyele nɛ ɛ-paɣtʋ ɖiyi-ɖʋ nɛ piɖeni-ɖʋ. (Izaayii 48:17, 18) Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye ɖɩsɛɣ kedeŋa kpeekpe Wiyaʋ nɛ ɖɩcakɩ wezuu ŋgʋ kɩhaɣ-ɩ taa leleŋ yɔ, ɖɩwɛɣnɩ tamaɣ kɩbaŋa siŋŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa!

2 TAABALƖYƐ ÐƲƲ NƐ ÐA-LƖZƖYƲ

Bibl seɣtiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩɖʋ taabalɩyɛ nɛ ɖa-Lɩzɩyʋ. Kɩtɔm se: “Ɩñɔtɩ mɩ-tɩ nɛ Ɛsɔ nɛ ɛñɔtɩ ɛ-tɩ nɛ mɩ.” (Yakubu 4:8) Pɩtɩla, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩ se pɩwɛɣ kaɖɛ se ɖɩkɛ Lɩzɩyʋ ɖoŋ tɩŋa tʋ taabalʋ. Ɛlɛ Bibl heyiɣ-ɖʋ se ‘ye ɖɩñɩnɩ Ɛsɔ yɔ, ɖɩnaɣ-ɩ,’ mbʋ pʋyɔɔ yɔ “etiposini ɖa-taa nɔɔyʋ.” (Tʋma Labʋ 17:27) Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ weyi ɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkɛ Ɛsɔ taabalaa nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɖɔɖɔ lidaʋ kɩbaŋʋ cee wayɩ yɔɔ yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ?

Maɣzɩ nɛ ŋna: Paa ɖɩtɩɩlabɩ ɛzɩma yɔ, ɖa-taa nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛlɩɩ koyindu weyi ɛkɛ sɩm yɔ e-nesi taa. (1 Kɔrɛntɩ 15:26) Ɛlɛ Ɛsɔ ñɛwɛ tam tam. Ɛɛkaɣ sɩbʋ wiɖiyi, nɛ ɛsɔɔlaa ɖɔɖɔ se ɛ-taabalaa ɩcaɣ wezuu tam tam. Bibl tɩŋnɩ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ, ndʋ tɩ-taa nɩʋ wɛ kɛlɛʋ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ kiheyi-ɖʋ lidaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Yehowa haɣ ɛ-taabalaa yɔ se: “Ɩɖɔkɩ mɩ-laŋɩyɛ waasɩ nɛ waasɩ,” yaa ɩcaɣ wezuu tam tam.​—Keɣa 21:27.

Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɣ tam tam yɔ, ɖɩwɛɛ ña nɛ Ɛsɔ mɩ-hɛkʋ taa? Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ ɛ-tɔm Bibl taa. (Yohanɛɛsɩ 17:3; 2 Timootee 3:16) Yele nɛ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ Masɩ taa camɩyɛ. Bibl heyiɣ-ɖʋ se ‘ye ɖiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpɔzʋʋ Ɛsɔ lɔŋsɩnɖɛ yɔ, ɛhaɣ-ɖʋ ɖɩ.’ * (Yakubu 1:5) Pʋwayɩ lɛ, ŋñaɣ pana nɛ ŋɖɔ tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ. Piyeki nɛ Ɛsɔtɔm “kɛ fɩtɩla [ña]-nɩŋgbanzɩ tɛɛ, [nɛ] mintʋsʋʋ [ña]-nʋmɔʋ taa.”​—Keɣa 118:105.

^ tay. 8 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ pɩlɩɩnɩ tamaɣ ŋga Ɛsɔ laba se ɖɩkaɣ caɣʋ wezuu maatɛŋ Paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ yɔ, kɔ-yɔɔ yɔ, kalɩ takayaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzaa nɛ payaɣ-kɛ se: Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ? yɔ ka-ñʋʋ 3.

^ tay. 13 Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɩzɩɣ pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl nɛ pɩsa nɛ ŋnɩɩ Masɩ taa camɩyɛ. Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ ɛzɩma kpɛlɩkʋʋ mbʋ pɩɖɔŋ kɔyɔ, ɖitendi-ŋ cɔnɩ video Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl? Ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣ-kʋ intɛrnɛɛtɩ lone jw.org yɔɔ.

Ɛsɔ wɛ tam tam nɛ ɛsɔɔlaa se ɛ-taabalaa ɖɔɖɔ ɩcaɣ wezuu tam tam