Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

2 Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩcɔnɩ ɖa-kʋñɔmɩŋ ɖeɖe

2 Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩcɔnɩ ɖa-kʋñɔmɩŋ ɖeɖe

Wezuu caɣʋ taa kʋñɔmɩŋ nɩɩyɩ ɩɩtɛŋ lɔŋ, nabʋyʋ taa ɩpɩzɩɣ ɩkpaɣ pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ halɩ ɩtɛzɩɣ ɖoŋ kpaɣʋ kɩkpaʋ. Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ nɩɩyɩ se ɖɩpɩzɩ ɖɩcɔnɩ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ i-ɖeɖe na? Ðɩna kɩɖaŋ nɩɩyɩ.

NƖƔZƲƲ KADADAYAƔ

Rosie yɔɔdaa se: “Ndʋ mamaɣzaɣ pɩlɩɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ wɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩkpaɣaɣ-m sɔɔndʋ nɛ manɩɣzɩɣ mbʋ pɩtɩla pɩɩkaɣ labʋ wiɖiyi yɔ pɩ-yɔɔ.” Bibl masɩ nzɩ sɩnɩ-ɩ? Sɩ-taa lɛɛka lɛ Maatiyee 6:34: “Ɩtaanɩɣzɩ cee yɔɔ, cee maɣmaɣ kanɩɣzɩnɩ ɛ-tɩ yɔɔ. Paa kɩyakʋ ŋgʋ lɛ, kɩ nɛ kɩ-ɛhʋyɛ.” Rosie yɔɔdaa se, Yesu tɔm tʋnɛ tɩsɩnɩ-ɩ nɛ eyele nɩɣzʋʋ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛsɔzaa se: “Maatɛm wɛʋ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ taa nɛ monsuyuu pɩ-yɔɔ mbʋ pɩtɩlabɩta nɛ pʋtɔma pɩɩkaɣ labʋ yɔ, pɩ-yɔɔ nɩɣzʋʋ.”

Nɩɣzɛ kaawɛnɩ ɖoŋ kpem Yasmine yɔɔ ɖɔɖɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Mewilaɣ paa kpɩtaʋ ŋgʋ nɛ mantaapɩzɩɣ ɖou ɖoo naayɛ taa. Mɔnkɔm nɛ mana se nɩɣzʋʋ kadadayaɣ wɛɛ pɩcamɩɣ me-wezuu caɣʋ.” Bibl mayaɣ ŋga sɩnɩ-ɩ? Ɛtɔm se 1 Pɩyɛɛrɩ 5:7: “Ɩɖʋzɩ mɩ-ɛhʋyɛ kpeekpe e-nesi tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛcɔŋnɩ mɩ-yɔɔ.” Yasmine yɔɔdaa se: “Mantɩmɩɣnɩ Yehowa ɖoŋ ɖoŋ nɛ ecosuu ma-adɩma yɔɔ. Pɩwɛ ɛzɩ sʋʋtʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ pamʋ-m yɔ. Lɩmaɣza kɩdɛkɛdɛɛ ɖaɣnɩɣ kɔm ma-ñʋʋ taa wiɖii wiɖii, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ, mansɩma ɛzɩma mala nɛ mɔncɔnɩ a-ɖeɖe yɔ.”

 CEE LƐ, MAALA

Payaɣ halʋ nɔɔyʋ se Isabella, ɛyɔɔdaa se: “Mamaɣzɩɣ se paa ɛyʋ weyi lɛ, paɖʋ-ɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɛɖʋʋ ɛ-taa se tɛʋ feŋ lɛ, ɛlakɩ-ɖɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ man-caa lakɩ mbʋ ɖɔɖɔ. Aleɣya nɛ teelee cɔnʋʋ maɣmaɣ yɔɔ lɛ, tʋma wena a-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, menkpeɣliɣ-yɛ nɛ mansɩɩ se pʋwayɩ lɛ, maalabɩ-yɛ. Pɩtɩkɛ lakasɩ kɩbanzɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩhaɣ ɛyʋ nɩɣzɛ nɛ ɛɛlakɩ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ.” Bibl paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩsɩnɩ-ɩ yɔ, ɖɩwɛ 2 Timootee 2:15 taa: “Ñaɣ pana nɛ ŋlɩɩ Ɛsɔ ɛsɩndaa ɛzɩ weyi Ɛsɔ takɩ-ɩ nɛ ɛna ɛ-wayɩ yɔ, tʋmlaɖʋ weyi fɛyɛ ɛɛkpaɣ-ɩ yɔ.” Isabella yɔɔdaa se: “Mantɩsɔɔlɩ se mɛnkɛ tʋmlaɖʋ weyi fɛyɛ kpaɣ-ɩ Yehowa ɛsɩndaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ maalakɩ man-tʋma kpaagbaa.” Ɛkɔma ɛlɛɣzɩ kpem.

Mbʋ ɖɔɖɔ Kelsey yɔɔdaa se: “Paa mansɩm kɩyakʋ ŋgʋ pʋpɔzʋʋ se mɛntɛ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ, maapaɣzɩɣ ɖɩ-labʋ lɔŋ. Manaɣ se pɩkazɩ alɩwaatʋ pazɩ lɛ, manpaɣzɩɣ kpedesuu; piyeki nɛ maaɖou, nɛ pɩhaɣ-m ɖɔɖɔ wiluu nɛ nɩɣzɛ. Pɩtaalakɩ-m camɩyɛ.” Kelsey hiɣ sɩnʋʋ Aduwa 13:16 taa: “Paa ɛyʋ lɔŋ tʋ weyi, ɛpɔzʋʋ lɔŋ nɛ pʋcɔ ɛlakɩ; weyi ɛkɛ kɩmɛlɛŋ yɔ, ɛwɩlɩɣ ɛ-kɩmɛlɛndʋ kaɣlaa.” Ɛyɔɔdɩ ɛzɩma mayaɣ kanɛ kɔ-yɔɔ maɣzʋʋ sɩnɩ-ɩ yɔ pɩ-tɔm se: “Pɩkɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ se ɛyʋ ɛla ɖʋtʋ camɩyɛ nɛ ɛɖɔ tɩ-yɔɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, malabɩ ɖʋtʋ camɩyɛ takayaɣ nakɛyɛ yɔɔ, nɛ mansɩɩ taabɩlɩ yɔɔ se mɔntɔzʋʋ tʋma wena mankaɣ labʋ yɔ a-yɔɔ. Piyeba nɛ malakɩ paa tʋmɩyɛ nɖɩ lɛ ɖɩ-alɩwaatʋ yɔɔ nɛ maaɖaŋɩɣ se pɩkazɩ alɩwaatʋ pazɩ lɛ, manpaɣzɩ kpedesuu.”

NÐEKE WƐƲ

Kirsten kɛdaa se: “Ma-walʋ cɛbɩ ɖe-nesi ɖɔkʋʋ nɛ ɛɖɛɛ eyebi-m nɛ piya naanza.” Bibl paɣtʋ kiɖe nɖɩ sɩnɩ-ɩ. Aduwa 17:17 yɔɔdaa se: “Ɛsɔɔlʋʋ paa ɖooye, weyi ɛkɛ ɛgbaɣdʋ yɔ, nɛ kʋñɔŋ taa lɛ, ɛpɩsɩɣ koobu.” Kirsten ɖʋwaɣ taabalɩyɛ nɛ mba pɛsɛɣ Yehowa ɛzɩ ɛnʋ yɔ. Ɛkɔma ɛyʋsɩ se: “Mon-koobiya ɖʋ-m nesi kpem hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. Pɔkɔŋnɩ tɔɔnasɩ nɛ tɩŋ hɛtʋ nɛ pasɩɣ mɔ-nɔnɔɔ tɛɛ. Tam nabudozo kpem koobiya sɩnɩ ma nɛ men-piya wondu tuluu nɛ ɖɩlɛɣzɩ ɖɩsɩ. Koobu lɛlʋ sɩnɩ-m nɛ mehiɣ tʋmɩyɛ. Mon-koobiya wɛ mɔn-cɔlɔ paa ɛzɩmtaa.”

Delphine weyi ɖɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm nɛ pɩɖɛɛ yɔ, ɛlʋbɩnɩ nɖeke wɛʋ wɛtʋ ndʋ ɖɔɖɔ. Elesi ɛ-pɛlɛ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Pɩlakaɣ-m ɛzɩ ɛjaɖɛ wɛ ɛzɩ faɣɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa tɩŋa wɛ amɛya taa, ɛlɛ ma mɛwɛɛ men-ɖeke awayɩ nɛ mɔncɔŋnɩ-wɛ yɔ. Pɩlakaɣ-m ɛzɩ mɛnfɛyɩ nɔɔyʋ yɔ.” Mayaɣ ŋga kasɩnɩ-ɩ yɔ, ŋga lɛ Keɣa 67:6 “Weyi eyotuu [yaa ɛwɛ e-ɖeke] yɔ, ɛhaɣ-ɩ ɖɩɣa.” Ɛtɔm se: “Manawa se pɩtɩkɛ ɖɩɣa maɣmaɣ tɔm pɔyɔɔdʋʋ. Ɛlɛ fezuu taa ɖɩɣa, pʋ-tɔbʋʋ se lone nɖɩ ɖɩ-taa ɖihikiɣ pɛɛyɛ siŋŋ nɛ taabalaa kɩbama yɔ. Ɛlɛ manawa se maapɩzɩɣ mɔñɔtɩnɩ Yehowa sɛyaa lalaa, ye mantɩcalɩnɩ ñɔtɩnʋʋ Yehowa yɔ. Keɣa 36:4 sɩnɩ-m hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa: ‘Ye ŋnɩɣ leleŋ [Yehowa] taa kɔyɔ, mbʋ ŋsɔɔlaa yɔ, ɛlakɩ-ŋ pʋ.’”

Ɛtɛzɩnaa se: “Manawa se pʋpɔzʋʋ se mɔñɔtɩnɩ Yehowa nɛ pɩkɩlɩ.” Ɛkɛnɩ taabalʋ kɩbanʋ siŋŋ. Peeɖe mama tʋma wena ma nɛ lalaa ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ manpɩzɩ manɖʋ taabalɩyɛ nɛ mba pɔsɔɔlɩ Yehowa yɔ. Mɛnkpɛlɩkɩ ɛzɩma manka ma-lɩmaɣza koobiya wɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ nɛ mohuuzi ɛsa pɛ-ɛjandʋ yɔɔ yɔ.”

Toovenim taa lɛ, taabalaa mba pɛsɛɣ Ɛsɔ yɔ, patɩtalɩ pilim. Ɛzɩ ɛyaa lalaa yɔ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lʋkɩnɩ kʋñɔmɩŋ. Ɛlɛ Bibl paɣtʋ kila seɣtiɣ-wɛ se pasɩnɩ lalaa. Pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩɖʋ-wɛ nɛ taabalɩyɛ. Ye ɖɩwɛ kʋdɔŋ ŋgʋ kɩɩtɛŋ yɔ, laŋwɛɛkɩyɛ yaa kʋñɔŋ lɛɛkʋ ŋgʋ kɩɩpɩzɩɣ kɩtɛ sɔnɔ yɔ kɩ-taa yɔ, Bibl paɣtʋ kila pɩzɩɣ asɩnɩ-ɖʋ?

Bibl lɔŋ tasʋʋ yɔɔ ɖɔm sɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ taabalaa kɩbama