Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

3 Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kʋñɔmɩŋ taa

3 Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kʋñɔmɩŋ taa

Sɔnɔ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ wɛɛ nɛ ɖɩɩpɩzɩɣ se ɖɩfɛɛ-ɩ yaa ɖɩlɩɩ ɩ-taa. Kpaɣ se ŋlesi ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yaa ŋwɛ kʋdɔŋ ŋgʋ kɩɩtɛŋ yɔ kɩ-taa, ŋŋpɩzɩɣ ŋla nabʋyʋ nɛ ŋlɩɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa, ɛlɛ ŋpɩzɩɣ ŋhiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ. Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ɖʋ kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa?

KƲDƆŊ ŊGƲ KƖƖTƐŊ YƆ

Rose yɔɔdaa se: “Palʋlɩ-m nɛ tomnaɣ yɔɔ ɛjandʋ natʋyʋ, tiyeki nɛ manɩɣ wɩzasɩ sakɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ. Maapɩzɩɣ manɩɩ wezuu caɣʋ leleŋ ɛzɩ lalaa yɔ.” Mbʋ pɩkɩlaɣ-ɩ cɛyʋʋ yɔ lɛ se nabʋyʋ taa pɩwɛ-ɩ kaɖɛ se ɛka ɛ-lɩmaɣza Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ fezuu taa tʋma lɛɛna yɔɔ. Ɛlɛ mbʋ pɩsɩnɩ-ɩ yɔ lɛ Yesu tɔm ndʋ pama Maatiyee 19:26 taa yɔ: “Ɛsɔ yɔ, pɩfɛyɩ-ɩ kaɖɛ.” Rose kɔm nɛ ɛna se papɩzɩɣ patɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ pɛkpɛlɩkɩ Bibl. Ɛzɩma ɛnɩɣ wɩzasɩ e-tomnaɣ taa nɛ ɛɛpɩzɩɣ kalʋʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ ɛpaɣzɩ welisuu Bibl nɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ taa tɔm ndʋ pakpaɣ tatasɩ yɔɔ yɔ. * Rose yɔɔdaa se: “Ye kpɛlɩkʋʋ nʋmɔʋ kʋnɛ kɩtaawɛɛ yɔ, mantaana ɛzɩma maalaba nɛ mɔnɖɔkɩ men-fezuu taa wɛtʋ yɔ.”

Alɩwaatʋ ndʋ Rose naɣ se ɛɛpɩzɩɣ tʋma wena ɛlakaɣ yɔ a-taa naayɛ labʋ lɛ, pitiki-i yɔɔɔ; ɛlɛ tɔm ndʋ tɩwɛ 2 Kɔrɛntɩ 8:12 taa yɔ tɩhɛzɩɣ ɛ-laŋɩyɛ: “Ye ɛyʋ sɔɔlɩm taa ɛwɛ kpeetaɣ, pamʋʋ-ɩ, pɩ nɛ mbʋ ɛwɛna yɔ: Paayɔɔdʋʋ mbʋ ɛfɛyɩna yɔ pɩ-tɔm.” Tɔm tʋnɛ tɩtɔzʋʋ Rose se  Ɛsɔ taa wɛ leleŋ nɛ mbʋ ɛlakɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛlakɩ e-ɖoŋ ɖeɖe.

LAŊWƐƐKƖYƐ

Delphine weyi ɖɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm nɛ pɩɖɛɛ yɔ, ɛtɔm se: “Mɛn-pɛlɛ weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 18 yɔ ɛɛsɩba lɛ, ma-laŋɩyɛ kaawɛɛkɩ kpem nɛ mantaamaɣzɩ se manpɩzɩɣ mantasɩ wezuu caɣʋ. Wɩzasɩ nzɩ sɩ-wayɩ fɛyɩ.” Ɛlɛ tɔm ndʋ tɩwɛ Keɣa 93:19 taa yɔ, tɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ: “Man-kʋñɔmɩŋ kɩlɩ-m nɛ puhuuzuu mɔ-yɔɔ lɛ, ñɔkɔmna nɛ ŋhɛzɩ man-laŋɩyɛ yɔɔ yɔɔ.” Ɛtɔm se: “Mantɩmɩɣnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-m nɛ mana mbʋ manpɩzɩɣ mala nɛ pɩhɛzɩ ma-laŋɩyɛ yɔ.”

Ɛha ɛ-tɩ faaa nɛ ɛlakɩ tʋma wena awazɩɣ lalaa yɔ. Ɛkɔm ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛmaɣzɩnɩ kɩɖɩñɔɔwaa mba piya lakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ. Paa kɩɖɩñɔɔ ɛpɛlaa yɔ, papɩzɩɣ palabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ paa ɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ, ɛpɩzɩɣ ɛsɩnɩ lalaa. Ɛtɔzʋʋ se: “Mɔnkɔm mana se ma-laŋɩyɛ hɛʋ alɩwaatʋ ndʋ mantɩŋɩɣnɩ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ nɛ mansɩɣnɩ me-Bibl kpɛlɩkɩyaa yɔ. Yehowa tɩŋɩɣnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ ɛkpazɩɣ-m ɖoŋ.” Ɛma Bibl taa ɛyaa mba paawɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ, pa-hɩla nɛ ɛsɩɩ. Ɛnawa se “pa-tɩŋa payɩ palakaɣ adɩma.” Ɛkpɛlɩkaa ɖɔɖɔ se “ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛlʋbɩnɩ ɛ-kʋñɔmɩŋ, ye ɛɛkalɩɣ Bibl yɔ.”

Bibl kpɛlɩkʋʋ sɩnɩ ɖɔɖɔ Delphine nɛ ɛna se, pɩfɛyɩ se ɛmaɣzɩ mbʋ pɩtɛm ɖɛʋ yɔ pɩ-yɔɔ, ɛlɛ mbʋ pɩwɛnɩ ɛsɩndaa yɔ pɩ-yɔɔ. Lidaʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Tʋma Labʋ 24:15 taa yɔ, tɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ: “Ɛyaa kiɖeɖema nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa pakaɣ fem.” Delphine ɛɛpɩtɩɣ paa ññɩɩ se Yehowa kaɣ fezuu ɛ-pɛlɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtɔm se: “Mɛwɛɛ manaɣ mɛn-pɛlɛ cee wayɩ. Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa ɖʋwa yɔ, tɩtalɩɣ lɛ, ma nɛ mɛn-pɛlɛ ɖɩkaɣ katʋʋ. Mɛwɛɛ manaɣ ma nɛ mɛn-pɛlɛ ɖa-kaɖaɣ taa ɛzɩ manaʋ-ɩ kɩyakʋ ŋgʋ malʋlɩ-ɩ nɛ mɔnsɔɔlɩ-ɩ yɔ.”

^ tay. 4 Tatasɩ nzɩ sɩ-taa sakɩyɛ wɛ intɛrnɛɛtɩ lone jw.org yɔɔ.

Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ pɩkpɛndɩnɩ kaɖɛ alɩwaatʋ taa