Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

1 Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩfɛɛ kʋñɔmɩŋ nɩɩyɩ

1 Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩfɛɛ kʋñɔmɩŋ nɩɩyɩ

Bibl yɔɔdaa se kɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ, nɛ kɩwazɩɣ “tɔm wɩlʋʋ nɛ kɛlɛnzʋʋ nɛ sɩnzʋʋ yiɣ yiɣ nɛ siɣsiɣ tɔm kpɛlɩkʋʋ.” (2 Timootee 3:16) Tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim. Na ɛzɩma Ɛsɔ lɔŋsɩnɖɛ sɩnɩ ɛyaa nabɛyɛ nɛ pɛfɛɛ kʋñɔmɩŋ nɩɩyɩ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ.

SƲLƲM KPAŊƲƲ

Delphine weyi ɛ-tɔm paayɔɔdɩ ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa yɔ, ɛtɔɔzʋʋ se ɛ-nɩɣzɛ yeba nɛ ɛpaɣzɩ kpaŋʋʋ sʋlʋm. Paa Bibl ɛhaɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩñɔɔ sʋlʋm nɛ pɩmaɣna yɔ, kɩtɔm se: “Taawɛɛ sʋlʋm ñɔyɩŋ hɛkʋ taa.” (Aduwa 23:20) Paa pɩnaɣ ŋga, sʋlʋm kpaŋʋʋ yeki nɛ ɛyaa hɩnɩɣ kʋdɔmɩŋ, hɔŋ yɔkʋʋ, nɛ ɛyaa miiliyɔɔwaa sɩkɩ yem yem. Ɛyaa pɩzɩɣ pɛfɛɛ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɩ-taa sakɩyɛ, ye pɔɖɔŋ Bibl lɔŋ tasʋʋ yɔɔ yɔ.

Mbʋ Delphine laba. Ɛtɔm se: “Mɔnkɔm menɖiɣzina se sʋlʋm taasɩɣnɩ-m se malɩɩ nɩɣzɛ taa. Malabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ Filiipi 4:6, 7 taa yɔ: ‘Ɩtaalɛyɩ natʋyʋ; paa kɛdɛɖaɣ ŋga taa, . . . iheyi Ɛsɔ mbʋ ɩtɛɖɩɣ yɔ.’ Paa ɖoo wena, lɩmaɣza kɩdɛkɛda kɔŋ ma-ñʋʋ taa nɛ ma-nɩɣzɛ kpaɣ ɖoŋ lɛ, mɔyɔɔdʋʋnɩ Yehowa. Meheyiɣ-i pana, wɩzasɩ, lidaʋ lesuu, nɛ mbʋ payɩ pɩ-taa mɛwɛɛ yɔ, nɛ mentendiɣ-i se ɛsɩnɩ-m nɛ mana ɛzɩma mala nɛ mɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana yɔ. Tɛʋ feŋ lɛ, mañakɩ pana se mɔnsɔɔ ma-lɩmaɣza kɩdɛkɛda ana a-yɔɔ. Adɩma labʋ ɖoŋ ɖoŋ yeba nɛ maatasɩɣ maɣzʋʋ mbʋ mɛnfɛyɩna yɔ pɩ-yɔɔ, ɛlɛ mankaŋ ma-lɩmaɣza mbʋ mɛwɛna yɔ pɩ-yɔɔ. Manɖʋ man-taa se maatasɩɣ sʋlʋm ɖoŋ ñɩmbʋ ñɔʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ mehiɣaa yɔ, ɖɩmʋ ñɩm siŋŋ nɛ mantɩsɔɔlɩ se melesi-ɖɩ.”

 KƲZƲƲ KƖDƐKƐDƲƲ

Lakasɩ nzɩ sɩkɩlɩɣ kɔnʋʋ laŋwɛɛkɩyɛ nɛ wɩzasɩ ɛyaa yɔɔ yɔ, sɩ-taa nakɛyɛ lɛ, kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ. Ɛlɛ Bibl paɣtʋ kila pɩzɩɣ asɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩfɛɛ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ. Awɩlɩɣ-ɖʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ pituyi ɛyʋ nɛ ɛtɔlɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ kpaca taa yɔ, ɛzɩ cɛbɛlʋʋ nɛ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ mbʋ yɔ. Payaɣ pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ se Samuel, kɔtɔm se: “Pɩwɛ kɛlɛʋ se ɛyʋ ɛtɔlɩ cɛbɛlʋʋ kpaca taa. Nabʋyʋ taa, paa halɩbɩɣa nakɛyɛ tɔm ɛtɩkɛdɩnɩ-m yɔ, pɩlakɩ-m ɛzɩ kɔsɔɔlɩ mɔn-tɔm yɔ, nɛ mamaɣzɩɣ pɩ-yɔɔ lɛ, pɩlakɩ-m leleŋ nɛ manpaɣzɩ cɛbɛlʋʋ.” Samuel kɔm nɛ eɖiɣzina se ɖoŋ ɖoŋ lɛ, ɛyaa maɣzɩɣ se ɛnʋ wɛɛ nɛ ɛcɛbɛlɩɣ, ŋgʋ ɛnʋ tɩɖʋ se ɛlakɩ mbʋ. Piyeba nɛ ɛtɛzɩ kpaɣʋ lɩmaɣza se ɛcɛbɛlɩɣ nɛ pɩkɩlɩ. Ɛlɛ lakasɩ nzɩ sɩkɔnɩ-ɩ kaɖɛ. Pʋyɔɔ ɛyɔɔdaa se: “Siyeba nɛ mɛwɛɛnɩ piɖeni men-ɖeke lɩmaɣza.”

Samuel kalɩ tɔm ñʋʋ nakʋyʋ ŋgʋ kɩyɔɔdʋʋ piya evelisi tɔm yɔ intɛrnɛɛtɩ lone jw.org yɔɔ. Peeɖe ɛmaɣzɩ Aduwa 20:11 taa tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Aleɣya ɖeɖe patɩlɩɣ pɩɣa [yaa pɩɣa evelaɣ] se ka-lakasɩ kaɣ wɛʋ kele kele nɛ siɣsiɣ.” Ɛzɩma pɩsɩnɩ-ɩ? Pɩsɩnɩ-ɩ nɛ eɖiɣzina se cɛbɛlʋʋ kɛ lakasɩ nzɩ sɩfɛyɩ kele kele nɛ siɣsiɣ yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Mɛnkpɛlɩkaa ɖɔɖɔ se piya evelisi nzɩ sɩcɛbɛlɩɣ yɔ, sɩɩkaɣ kɛʋ walaa yaa halaa kɩbama. Mɔnpɔzɩ man-tɩ se ɛzɩma pɩkaɣ labʋ halʋ weyi mankaɣ kpaɣʋ yɔ, ye ɛnawa se mɛncɛbɛlɩɣ nɛ halaa lalaa yɔ? Piyeba nɛ menɖiɣzina se lakasɩ nzɩ sɩfɛyɩ ɖeu. Paa pɩwɛ kɛlɛʋ se ɛyʋ ɛcɛbɛlɩ yɔ, lakasɩ nzɩ sɩfɛyɩ siɣsiɣ. Samuel lɛɣzɩ e-wezuu caɣʋ. Cɛbɛlʋʋ seu sɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ nɛ ese kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ.

Nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa Antonio ñaawɛɛ yɔ, kɩpɩzaɣ se kiyele nɛ ɛtɔlɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ kpacaa taa kɛlɛʋ yem. Ɛɛkɛ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ yom. Paa ɛsɔɔlɩ ɛ-halʋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ, ɛtɔlɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ kpaca taa tam sakɩyɛ. Ɛtɔm se 1 Pɩyɛɛrɩ 5:8 taa tɔm yɔɔ maɣzʋʋ sɩnɩ-ɩ kpem. Pɔyɔɔdɩ peeɖe se: “Ɩtaawɛɛ hiluu, ɛlɛ ɩɖaŋ mɩ-tɩ yɔɔ. Mi-koyindu Eleeu pabɩ mɩ-cɔlɔ nɛ ɛmʋdʋʋ ɛzɩ mʋʋzʋʋ yɔ, nɛ ɛñɩnɩɣ se ehiɣ nɔɔyʋ nɛ ɛtɔɔ.” Antonio yɔɔdaa se: “Kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ tɔyɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ, nɛ kɩlɛmɩŋ ɛnɩ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩcaɣ ɖa-lɩmaɣza taa alɩwaatʋ sakɩyɛ. Mayaɣ kanɛ kasɩnɩ-m se mamaɣzɩ weyi ɛ-cɔlɔ takɩm mbʋ pɩlɩɣna yɔ ɛ-yɔɔ. Mɛnkpɛlɩkaa se, pɩwɛɛ se paa ɛzɩmtaa lɛ, mɔntɔzɩ se Eleeu cɔlɔ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ lɩɣna. Lɛɛlɛɛyɔ, manawa se Yehowa ɖeke pɩzɩɣna nɛ ɛsɩnɩ-m nɛ mɔnɖɔkɩ ma-maɣzɩm nɛ manɖaŋ man-tɩ yɔɔ nɛ pɩsa nɛ manpɩzɩ mankandɩyɩ ma-lɩmaɣza, ma-laŋɩyɛ, nɛ me-nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ.” Antonio mʋ sɩnʋʋ mbʋ pɩɩpɔzɩ-ɩ yɔ, nɛ ɛlɩɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ yomiye taa. Pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ese kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ nɛ kala wena payɩ kɩpɩzɩɣ kɩkɔna yɔ.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se Bibl haɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ weyi ɩpɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩfɛɛ kʋñɔmɩŋ sɔsɔŋ yɔ. Ɛlɛ, ye ɖɩtɛm wɛʋ kʋñɔŋ nakʋyʋ taa nɛ kɩwɛɛ nɛ kɩkpaɣ ɖoŋ kɩkpaʋ yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla? Iyele ɖɩna ɛzɩma Ɛsɔtɔm pɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ-ɖʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ.

Bibl lɔŋ tasʋʋ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩfɛɛ kʋñɔmɩŋ nɩɩyɩ