Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ti Libro nga Eclesiastes

Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dagiti Linaonna

 • 1

  • Awan serserbi ti amin a banag (1-11)

   • Agtalinaed ti daga iti agnanayon (4)

   • Agtultuloy dagiti natural a siklo (5-7)

   • Awan ti baro iti baba ti init (9)

  • Limitado ti sirib ti tao (12-18)

   • Panangkamat iti angin (14)

 • 2

  • Nausig dagiti aramid ni Solomon (1-11)

  • Temporario a pateg ti sirib ti tao (12-16)

  • Awan serserbi ti napasnek a panagtrabaho (17-23)

  • Mangan, uminum, ken maragsakan iti bunga ti panagtrabaho (24-26)

 • 3

  • Adda tiempo ti tunggal banag (1-8)

  • Panangtagiragsak iti biag, sagut ti Dios (9-15)

   • Naikabil iti puso ti tao ti kinaagnanayon (11)

  • Ukomen ti Dios ti amin buyogen ti kinahustisia (16, 17)

  • Matayto ti amin a tao ken animal (18-22)

   • Agsubli ti amin iti tapok (20)

 • 4

  • Nakarkaro ti pannakaidadanes ngem ti ipapatay (1-3)

  • Balanse a panangmatmat iti trabaho (4-6)

  • Ti pateg ti maysa a gayyem (7-12)

   • Nasaysayaat ti dua ngem ti maysa (9)

  • Mabalin nga awan serserbi ti biag ti agturay (13-16)

 • 5

  • Umasideg iti Dios nga addaan iti umiso a panagbuteng (1-7)

  • Sipsiputan dagiti nangatngato dagidiay nababbaba (8, 9)

  • Awan serserbi ti kinabaknang (10-20)

   • Saan a mapmapnek dagiti managayat iti kuarta (10)

   • Naimas ti turog ti trabahador (12)

 • 6

  • Adda sanikuana ngem saan a naragsak (1-6)

  • Tagiragsakem ti adda kenka ita (7-12)

 • 7

  • Naimbag a nagan ken aldaw ti ipapatay (1-4)

  • Pannubngar ti masirib a tao (5-7)

  • Nasaysayaat ti ngudo ngem ti rugi ti maysa a banag (8-10)

  • Pagsayaatan ti sirib (11, 12)

  • Naimbag ken dakes nga aldaw (13-15)

  • Liklikan ti panaglablabes (16-22)

  • Dagiti napaliiw ti paraummong (23-29)

 • 8

  • Panangituray ti imperpekto a tao (1-17)

   • Agtulnog kadagiti bilin ti ari (2-4)

   • Makadangran ti panangituray ti tao (9)

   • No saan a dagus a maipakat ti sentensia (11)

   • Mangan, uminum, ken agragsak (15)

 •  9

  • Agpapada ti pagbanagan ti amin (1-3)

  • Tagiragsaken ti biag uray adda ipapatay (4-12)

   • Awan ti ammo dagiti natay (5)

   • Awan ti aramid iti Tanem (10)

   • Tiempo ken di ninamnama a pasamak (11)

  • Saan a kanayon a maapresiar ti sirib (13-18)

 • 10

  • Ti bassit a kinamaag abakenna ti sirib (1)

  • Dagiti peggad no saan a kualipikado ti maysa (2-11)

  • Ti naladingit a kasasaad ti maag (12-15)

  • Kinamaag dagiti agtuturay (16-20)

   • Mabalin nga uliten ti billit ti imbagam (20)

 • 11

  • Dimo sayangen ti oportunidad (1-8)

   • Ipuruakmo ti tinapaymo iti danum (1)

   • Agmulaka iti bin-i iti bigat agingga iti rabii (6)

  • Umiso a panangtagiragsak iti kinaagtutubo (9, 10)

 • 12

  • Lagipem ti Namarsua sakbay a tumaenganka (1-8)

  • Konklusion ti paraummong (9-14)

   • Ti nainsiriban a sasao ket kas iti tirad a pagabug (11)

   • Agbutengka iti pudno a Dios (13)