Eclesiastes 2:1-26

  • Nausig dagiti aramid ni Solomon (1-11)

  • Temporario a pateg ti sirib ti tao (12-16)

  • Awan serserbi ti napasnek a panagtrabaho (17-23)

  • Mangan, uminum, ken maragsakan iti bunga ti panagtrabaho (24-26)

2  Kalpasanna, kinunak iti pusok: “Umayka, padasek ti agragsak ket kitaek no ania ti pagimbaganna.” Ngem awan met serserbi dayta.   Kinunak maipapan iti panagkatawa, “Kinamauyong!” Ken iti panagragsak, “Ania ti usarna?”  Inkeddengko a kitaen no ania ti pagimbagan ti panaglemmes iti arak,+ bayat a pinagtalinaedko ti siribko; inabrasak pay ketdi ti kinamaag tapno maammuak ti kasayaatan nga aramiden dagiti tattao bayat ti ababa a biagda iti baba ti langit.  Adu ti naindaklan nga inaramidko:+ Nagibangonak kadagiti balayko;+ nagmulaak kadagiti kaubasak.+  Nagaramidak kadagiti hardin ken parke, ken minulaak dagita iti amin a kita ti kayo nga agbunga.  Nagaramidak kadagiti pagurnongan iti danum, tapno mapadanuman dagiti babassit pay a kayo iti kabakirak.  Nangalaak iti adipen a lallaki ken babbai,+ ket naaddaanak kadagiti adipen a nayanak iti sangakabbalayak.* Nangalaak met iti adu a taraken—baka, karnero, ken kalding+—nga ad-adu ngem iti taraken ti asinoman nga immun-una kaniak idiay Jerusalem.  Nagurnongak iti pirak ken balitok,+ ti gameng dagiti* ari ken probinsia.+ Nangalaak iti lallaki ken babbai a kumakanta, kasta met iti aniaman a banag a mangparagsak iti lallaki nga annak ti tao—maysa a babai, wen, adu a babbai.*  Iti kasta, nagbalinak a natan-ok ket linab-awak ti asinoman nga immun-una kaniak idiay Jerusalem.+ Ket nagtalinaed ti siribko. 10  Pinennekko ti amin a tarigagayko.*+ Diak pinaidaman ti pusok iti aniaman a kita ti panagragsak, ta narag-o ti pusok gapu iti amin a napasnek a panagtrabahok, ket daytoy ti gunggonak* iti amin a napasnek a panagtrabahok.+ 11  Ngem idi pinanunotko ti amin nga inaramidko ken amin a napasnek a panagtrabaho a nagbannogak nga ileppas,+ nabigbigko nga awan serserbi amin dagita, maysa a panangkamat iti angin.+ Awan ti banag a talaga a napateg* iti baba ti init.+ 12  Inusigko ngarud ti sirib, kinamauyong, ken kinamaag.+ (Ta ania ti maaramidan ti tao a sumaruno iti ari? Ti laeng naaramiden.) 13  Nabigbigko a nasaysayaat ti sirib ngem ti kinamaag,+ no kasano a nasaysayaat ti lawag ngem ti sipnget. 14  Ti masirib nalawag a makitana ti* bambanag,+ ngem ti maag magmagna iti sipnget.+ Nabigbigko met a maymaysa ti pagbanaganda* amin.+ 15  Kinunak iti pusok: “Mapasamakto met kaniak ti mapasamak iti maag.”+ Ania ngarud ti magunggonak iti panagbalinko a nakasirsirib? Iti kasta, kinunak iti pusok: “Awan met serserbi daytoy.” 16  Ta saan nga agnanayon a malaglagip ti masirib wenno ti maag.+ Kadagiti sumaganad nga aldaw, malipatanto ti amin a tao. Kasanonto a matay ti masirib? Kas met laeng iti maag.+ 17  Gapuna, ginurak ti biag,+ ta maupayak iti amin a maar-aramid iti baba ti init, ta awan serserbi dagita,+ maysa a panangkamat iti angin.+ 18  Ginurak ti amin a bunga ti napasnek a panagtrabahok iti baba ti init,+ ta masapul nga ibatik dayta iti tao a sumaruno kaniak.+ 19  Asino ti makaammo no agbalinto a masirib wenno maag?+ Ngem isunto ti makaammo iti amin a ginun-odko iti baba ti init babaen ti pigsa ken siribko. Awan met serserbi daytoy. 20  Nangrugi a maupay ti pusok iti amin a napasnek a panagtrabahok iti baba ti init. 21  Ta mabalin a napasnek nga agtrabaho ti maysa a tao, nga usarenna ti sirib, pannakaammo, ken abilidadna, ngem iyawatnanto ti bingayna* iti tao a saan a nagtrabaho para iti dayta.+ Awan met serserbi daytoy ken dakkel a didigra.* 22  Ania ti magunggona ti tao iti amin a napasnek a panagtrabaho ken iti ambisionna a nakatignayanna* nga agtrabaho a sipipinget iti baba ti init?+ 23  Ta iti amin nga aldawna, ut-ot ken pannakaupay ti inyeg ti trabahona,+ ket saan nga aginana ti pusona uray iti rabii.+ Awan met serserbi daytoy. 24  Awanen ti nasaysayaat iti maysa a tao no di ti mangan, uminum, ken mangtagiragsak* iti bunga ti napasnek a panagtrabahona.+ Nabigbigko met a naggapu daytoy iti ima ti pudno a Dios,+ 25  ta asino ti nasaysayaat ti kanen ken inumenna ngem siak?+ 26  Ikkan ti pudno a Dios ti tao a pakaragsakanna iti sirib ken pannakaammo ken panagragsak,+ ngem ikkanna ti managbasol iti trabaho a panagurnong ken panagkolekta laeng tapno itedna iti daydiay pakaragsakanna.+ Awan met serserbi daytoy, maysa a panangkamat iti angin.

Footnotes

Lit., “nga annak ti balay.”
Wenno “sanikua a para laeng iti.”
Lit., “maysa a balasang, wen, adu a babbalasang.”
Lit., “kiniddaw ti matak.”
Wenno “bingayko.”
Wenno “makagunggona.”
Wenno “silulukat ti matana iti.”
Wenno “pagtungpalanda.”
Wenno “ti amin.”
Wenno “kalamidad.”
Lit., “ken iti panagregget ti pusona.”
Wenno “agregget tapno makita ti kararuana ti naimbag.”