Eclesiastes 6:1-12

  • Adda sanikuana ngem saan a naragsak (1-6)

  • Tagiragsakem ti adda kenka ita (7-12)

6  Adda pay sabali a didigra* a nakitak iti baba ti init, ket gagangay dayta iti tattao:  Ikkan ti pudno a Dios ti tao iti kinabaknang ken material a sanikua ken dayag, tapno saan nga agkurang iti aniaman a tarigagayanna;* ngem saan nga ipalubos ti pudno a Dios a matagiragsakna dagita, nupay matagiragsak ti maysa nga estranghero. Awan serserbi daytoy ken nakaro a rigat.  No maaddaan ti maysa a lalaki iti sangagasut nga annak ken agbiag iti adu a tawen agingga a lumakay, ngem dina matagiragsak ti naimbag a bambanagna sakbay a mapan iti tanem,* makunak a nasaysayaat ngem isuna ti ubing a natay a nayanak.+  Ta immay daytoy nga awan mamaayna ken napan iti sipnget, ket naabbongan ti naganna iti sipnget.  Uray dina nakita ti init wenno awan ti ammona, nasaysayaat latta* ngem daydiay immuna.+  Ania ti pagimbagan ti panagbiag iti dua ribu a tawen no saanmo a mapadasan ti agragsak? Saan kadi a maymaysa a lugar ti papanan ti amin?+  Amin a napasnek a panagtrabaho ti tao ket para iti kanen ti ngiwatna;+ ngem saan a pulos mapmapnek.  Ta ania ti pagsayaatan ti masirib no idilig iti maag,+ wenno ania ti pagimbaganna no ammo ti napanglaw ti agbiag?*  Nasaysayaat a tagiragsaken ti makitkita ti mata ngem dagiti tarigagay a saan a magun-odan. Awan met serserbi daytoy, maysa a panangkamat iti angin. 10  Naibagan ti aniaman a mapasamak, ken naammuanen no ania ti tao; ket dina kabaelan ti makiriri* iti nabilbileg ngem isuna. 11  No ad-adu ti sao,* ad-adu met ti banag nga awan serserbina; ket ania ti pagsayaatan dagita iti tao? 12  Asino ti makaammo iti kasayaatan nga aramiden ti tao iti ababa ken awan serserbina a panagbiagna, a lumabas a kas iti anniniwan?+ Ta asino ti makaibaga iti tao no ania ti mapasamakto iti baba ti init inton matay?

Footnotes

Wenno “kalamidad.”
Wenno “aniaman para iti kararuana.”
Wenno “ken uray ti tanem saanna pay a natagikua.”
Lit., “ad-adu ti inanana.”
Lit., “ti magna iti sanguanan dagiti sibibiag.”
Wenno “dina maidepensa ti kalinteganna.”
Wenno mabalin a, “bambanag.”