Eclesiastes 8:1-17

  • Panangituray ti imperpekto a tao (1-17)

    • Agtulnog kadagiti bilin ti ari (2-4)

    • Makadangran ti panangituray ti tao (9)

    • No saan a dagus a maipakat ti sentensia (11)

    • Mangan, uminum, ken agragsak (15)

8  Asino ti kas iti masirib a tao? Asino ti makaammo iti solusion ti maysa a problema?* Ti sirib ti tao palawagenna ti rupana ken paragsakenna ti naliday a langana.  Ibagak: “Tungpalem dagiti bilin ti ari+ kas panagraem iti karim iti Dios.+  Dika agdardaras a pumanaw iti sanguananna.+ Dika makiraman iti aniaman a dakes;+ ta maaramidna ti amin a kayatna,  ta nabileg ti sao ti ari;+ asino ti makaibaga kenkuana: ‘Ania ti ar-aramidem?’”  Saanto a madangran ti mangtungpal iti bilin,+ ken maammuanto ti masirib a puso ti umiso a tiempo ken pamay-an.*+  Ta adda tiempo ken pamay-an* ti tunggal banag,+ ta adu ti pakariribukan ti tattao.  Gapu ta awan ti makaammo no anianto ti mapasamak, asino ti makaibaga kenkuana no kasano a mapasamak dayta?  No kasano a saan a maiturayan ti tao ti espiritu* ken saanna a malapdan ti espiritu, awan met ti makalapped iti aldaw ti ipapatay.+ No kasano nga awan ti maikkat a soldado bayat ti gubat, saan met nga ipalubos ti kinadakes a makalibas dagidiay agar-aramid iti dayta.*  Nakitak amin dagitoy kalpasan nga impapusok ti tunggal aramid iti baba ti init, bayat ti tiempo nga iturturayan ti tao ti padana a tao iti pakadangranna.*+ 10  Nakitak dagiti dakes a maitabtabon, dagidiay dati a sumrek ken rummuar iti nasantuan a disso, ngem alisto a nalipatan ida ti siudad a pagar-aramidanda iti dakes.+ Awan met serserbi daytoy. 11  Gapu ta saan a dagus a naipakat ti sentensia iti dakes nga aramid,+ tumured ti puso ti tattao nga agaramid iti dakes.+ 12  Nupay mabalin a maminggasut nga agaramid iti dakes ti maysa a managbasol ken napaut latta ti biagna, ammok a naimbagto ti pagbanagan dagidiay agbuteng iti pudno a Dios, ta nagbutengda kenkuana.+ 13  Ngem saanto a nasayaat ti pagbanagan daydiay dakes,+ ken dina met mapaatiddog dagiti aldawna a lumabas a kasla anniniwan,+ ta saan nga agbuteng iti Dios. 14  Adda awan serserbina* a mapasamak iti daga: Adda dagiti nalinteg a matrato a kasla nagaramidda iti dakes,+ ken adda dagiti dakes a matrato a kasla nagaramidda iti nalinteg.+ Maikunak nga awan met serserbi daytoy. 15  Gapuna, inrekomendak ti panagragsak,+ ta awanen ti nasaysayaat iti tao nga adda iti baba ti init no di ti mangan, uminum, ken agragsak; daytoy koma ti maadda kenkuana iti napasnek a panagtrabahona bayat dagiti aldaw ti panagbiagna,+ nga inted kenkuana ti pudno a Dios iti baba ti init. 16  Impapusok a gun-oden ti sirib ken kitaen ti amin nga aramid* a mapaspasamak ditoy daga,+ nga uray la saanakon a matmaturog iti aldaw ken rabii.* 17  Kalpasanna, inusigko ti amin nga aramid ti pudno a Dios, ket nabigbigko a saan a maawatan ti tattao ti mapaspasamak iti baba ti init.+ Saanda a maawatan dayta uray ania ti aramidenda. Uray no ibagada a masiribda ken kabaelanda nga ammuen, saandanto latta a maawatan dayta.+

Footnotes

Wenno “iti interpretasion ti maysa a banag?”
Wenno “panangukom.”
Wenno “panangukom.”
Wenno “anges; angin.”
Wenno mabalin a, “saan met a maispal ti kinadakes dagiti dakes.”
Wenno “pagdaksanna.”
Wenno “makapaupay.”
Wenno “a trabaho.”
Wenno mabalin a, “tapno saan a makita ti tattao ti turog iti man aldaw wenno rabii.”