Eclesiastes 3:1-22

  • Adda tiempo ti tunggal banag (1-8)

  • Panangtagiragsak iti biag, sagut ti Dios (9-15)

    • Naikabil iti puso ti tao ti kinaagnanayon (11)

  • Ukomen ti Dios ti amin buyogen ti kinahustisia (16, 17)

  • Matayto ti amin a tao ken animal (18-22)

    • Agsubli ti amin iti tapok (20)

3  Adda tiempo ti tunggal banag,Adda tiempo ti tunggal aramid iti baba ti langit:   Tiempo ti pannakayanak ken tiempo ti ipapatay;Tiempo ti panagmula ken tiempo ti panagparut iti naimula;   Tiempo ti panangpatay ken tiempo ti panangpaimbag;Tiempo ti panagrebba ken tiempo ti panagbangon;   Tiempo ti panagsangit ken tiempo ti panagkatawa;Tiempo ti panagdung-aw ken tiempo ti panagsala;*   Tiempo ti panagipuruak iti bato ken tiempo ti panagurnong iti bato;Tiempo ti panagarakup ken tiempo ti saan a panagarakup;   Tiempo ti panagsapul ken tiempo ti panangakseptar iti pukaw;Tiempo ti panagidulin ken tiempo ti panagibelleng;   Tiempo ti panagpisang+ ken tiempo ti panagdait;Tiempo ti panagulimek+ ken tiempo ti panagsao;+   Tiempo ti panagayat ken tiempo ti pananggura;+Tiempo ti gubat ken tiempo ti talna.  Ania ti magunggona ti trabahador iti amin a panagreggetna?+ 10  Nakitak ti trabaho nga inted ti Dios iti annak ti tao tapno makumikomda. 11  Inaramidna a napintas* ti amin a banag iti umiso a tiempo.+ Inkabilna pay iti pusoda ti kinaagnanayon; ngem saanto a pulos matarusan ti sangatauan ti aramid ti pudno a Dios manipud rugi agingga iti ngudona. 12  Nabigbigko nga awanen ti nasaysayaat para kadakuada no di ti panagragsak ken panagaramid iti naimbag bayat ti panagbiagda,+ 13  kasta met a mangan, uminum, ken tagiragsaken koma ti amin ti bunga ti napasnek a panagtrabahona. Sagut ti Dios dayta.+ 14  Naammuak nga agpaut iti agnanayon ti amin nga aramiden ti pudno a Dios. Awan ti mabalin nga inayon ken ikissay iti dayta. Kastoy ti panangaramid ti pudno a Dios iti amin a banag tapno agbuteng ti tattao kenkuana.+ 15  Napasamaken ti aniaman a mapasamak, ket simmangpeten ti aniaman nga umay;+ ngem biroken ti pudno a Dios daydiay natiliw.* 16  Nakitak met daytoy iti baba ti init: Adda kinadakes iti ayan ti kinahustisia, ken adda kinadakes iti ayan ti kinalinteg.+ 17  Isu a kinunak iti pusok: “Ukomento ti pudno a Dios agpadpada ti nalinteg ken ti nakillo,+ ta adda tiempo ti tunggal aramid ken tignay.” 18  Imbagak pay iti pusok a subokento ti pudno a Dios ti annak ti tattao ken ipakitana kadakuada a kaslada kadagiti animal, 19  ta adda maysa a pagbanagan* ti tattao ken animal; agpada ti pagbanaganda amin.+ No matay ti animal, matay met ti tao; ken agpada nga addaanda iti espiritu.+ Isu a saan a nasaysayaat ti tao ngem ti animal, ta awan serserbi ti amin. 20  Mapanda amin iti maymaysa a lugar.+ Naggapuda amin iti tapok,+ ket agsublida amin iti tapok.+ 21  Asino ti makaammo no agpangato ti espiritu ti tao, wenno agpababa iti daga ti espiritu ti animal?+ 22  Nakitak nga awan ti nasaysayaat ngem ti panangtagiragsak ti tao iti bunga ti trabahona,+ ta dayta ti gunggonana;* ta asino ti makaipakita no anianto ti mapasamak inton matay?+

Footnotes

Lit., “panaglagto; panaglayaw.”
Wenno “naurnos; umiso; maitutop.”
Wenno mabalin a, “natayen.”
Wenno “pagtungpalan.”
Wenno “bingayna.”