Eclesiastes 1:1-18

  • Awan serserbi ti amin a banag (1-11)

    • Agtalinaed ti daga iti agnanayon (4)

    • Agtultuloy dagiti natural a siklo (5-7)

    • Awan ti baro iti baba ti init (9)

  • Limitado ti sirib ti tao (12-18)

    • Panangkamat iti angin (14)

1  Ti sasao ti paraummong,+ ti anak ni David, nga ari idiay Jerusalem.+   “Awan serserbina!”* kuna ti paraummong,“Awan serserbina! Awan serserbi ti amin!”+   Ania ti magunggona ti tao iti amin a napasnek a panagtrabahonaA nagbannoganna iti baba ti init?+   Lumabas ti maysa a henerasion, ken umay ti maysa a henerasion,Ngem ti daga agtalinaed* iti agnanayon.+   Sumingising* ken lumnek ti init;Sa agdardaras* nga agsubli iti pagsingisinganna manen.+   Agpaabagatan ti angin sa agrikus nga agpaamianan;Agtultuloy nga agrikus ken saan a sumarsardeng.   Amin nga ayus* ket agturong iti baybay, ngem saan a mapno dayta.+ Agsubli ti ayus iti naggapuanna tapno agayus manen.+   Makabannog amin a banag;Awan pay ketdi ti makaibaga iti dayta. Saan a kontento a kumita ti mata;Ken saan a mapnek a dumngeg ti lapayag.   Ti addan, addanto latta,Ken ti naaramiden, maaramidto manen;Awan ti baro iti baba ti init.+ 10  Adda kadi makaibaga maipapan iti aniaman a banag, “Kitaem—baro daytoy”? Nabayagen nga adda dayta;Addan sakbay pay a naaddatayo. 11  Awan ti makalagip kadagiti tattao iti napalabas;Awanto met ti makalagip kadagiti sumaruno nga umay;Ken saanto a malagip ida dagiti maud-udi pay.+ 12  Siak, ti paraummong, nagbalinak nga ari ti Israel idiay Jerusalem.+ 13  Inkagumaak nga usaren ti sirib+ a mangadal ken mangsukisok iti amin a banag a naaramid iti baba ti langit+—ti makapaupay nga aramid nga inted ti Dios a pakaseknan ti annak dagiti tattao. 14  Nakitak amin a naaramid iti baba ti init,Ket awan serserbi ti amin, maysa a panangkamat iti angin.+ 15  Saanen a mailinteg ti killo,Ken imposible a bilangen ti awan. 16  Isu nga imbagak iti pusok: “Nakagun-odak iti nakaad-adu a sirib, ad-adu ngem iti asinoman nga immun-una kaniak idiay Jerusalem,+ ket naaddaan ti pusok iti adu a sirib ken pannakaammo.”+ 17  Inkagumaak nga ammuen ti sirib ken kinamauyong* ken kinamaag,+ ket panangkamat met daytoy iti angin. 18  Ta adu a pannakaupay ti iyeg ti adu a sirib,Isu a ti mangpaadu iti pannakaammona papaaduenna ti rigatna.+

Footnotes

Wenno “Ubbaw.”
Lit., “agtakder.”
Wenno “Agsilnag.”
Wenno “agan-anangsab.”
Wenno “ayus iti tiempo ti lam-ek; ayus iti nagduduma a paniempo.”
Wenno “nakaro a kinamaag.”