Eclesiastes 7:1-29

  • Naimbag a nagan ken aldaw ti ipapatay (1-4)

  • Pannubngar ti masirib a tao (5-7)

  • Nasaysayaat ti ngudo ngem ti rugi ti maysa a banag (8-10)

  • Pagsayaatan ti sirib (11, 12)

  • Naimbag ken dakes nga aldaw (13-15)

  • Liklikan ti panaglablabes (16-22)

  • Dagiti napaliiw ti paraummong (23-29)

7  Nasaysayaat ti naimbag a nagan* ngem ti dekalidad a lana,+ ken nasaysayaat ti aldaw ti ipapatay ngem ti aldaw ti pannakayanak.  Nasaysayaat ti mapan iti balay ti natayan ngem iti balay ti ragragsak,+ ta dayta ti pagtungpalan ti tunggal tao, ket rumbeng nga ipapuso dayta dagiti sibibiag.  Nasaysayaat ti mariribukan ngem ti agkatawa,+ ta ti kinaliday ti rupa pasayaatenna ti puso.+  Ti puso ti masirib adda iti balay ti natayan, ngem ti maag adda iti balay ti ragragsak.*+  Nasaysayaat ti dumngeg iti pannubngar ti masirib+ ngem ti dumngeg iti kanta dagiti maag.  Ta ti katawa ti maag ket kas iti rumanipak a mapupuoran a siit iti baba ti banga;+ awan met serserbi daytoy.  Ngem ti panangidadanes pagmauyongenna ti masirib, ken ti pasuksok pagbalinenna a dakes ti puso.+  Nasaysayaat ti ngudo ngem ti rugi ti maysa a banag. Nasaysayaat ti naanus ngem ti natangsit.+  Saanka nga alisto* nga agpungtot,+ ta ti panagpungtot ket adda iti barukong dagiti maag.*+ 10  Dimo ibaga: “Apay a nasaysayaat dagiti immuna nga aldaw ngem ita?” ta saan a nainsiriban nga isaludsodmo daytoy.+ 11  Naimbag ti sirib a napakuyogan iti tawid ken pagsayaatan dagidiay makakita iti lawag ti aldaw.* 12  Ta ti sirib ket proteksion+ no kasano a ti kuarta ket proteksion,+ ngem daytoy ti pagsayaatan ti pannakaammo: Ti sirib taginayonenna ti biag daydiay addaan iti dayta.+ 13  Usigem ti aramid ti pudno a Dios, ta asino ti makailinteg iti kinillona?+ 14  Iti naimbag nga aldaw, ipakitam daytoy a kinaimbag,+ ngem iti aldaw ti rigat,* panunotem nga agpada nga impalubos ti Dios dagita,+ tapno saan a masigurado* ti tattao ti mapasamak kadakuada iti masanguanan.+ 15  Bayat ti awan serserbina a panagbiagko,+ nakitak ti amin a banag—ti nalinteg a natay gapu iti kinalintegna+ ken ti dakes nga atiddog ti biagna iti laksid ti kinadakesna.+ 16  Dika agbalin a nalinteg unay,+ wenno nasirib unay.+ Apay koma a dadaelem ta bagim?+ 17  Dika agbalin a nakadakdakes, wenno maag.+ Apay koma a matayka a dimo pay tiempo?+ 18  Nasaysayaat a petpetam ti maysa a pakdaar a saanmo nga ibbatan ti sabali;+ ta ti agbuteng iti Dios agpada nga ipangagna dagita. 19  Ti sirib pagbalinenna ti masirib a tao a nabilbileg ngem ti 10 a napigsa a lallaki iti siudad.+ 20  Ta awan ti nalinteg a tao ditoy daga a kanayon nga agaramid iti naimbag ken saan nga agbasol.+ 21  Saanmo met nga ipapuso ti amin a sawen ti tao;+ tapno saanmo a mangngeg ti adipenmo nga agsao iti dakes maipapan kenka;* 22  ta ammo ti pusom a namin-adu a nagsaoka iti dakes maipapan iti sabsabali.+ 23  Sinubokko amin dagitoy babaen ti sirib ket kinunak: “Agbalinakto a masirib.” Ngem diak nagbalin a kasta. 24  Ti aniaman a mapasamak ket saan a maawatan ken nauneg unay. Asino ti makatarus iti dayta?+ 25  Inkeddeng ti pusok nga ammuen ken usigen ken sapulen ti sirib ken ti rason a napasamak ti bambanag, ken tapno matarusak ti kinadakes dagiti maag ken ti kinaawan serbi ti kinamauyong.+ 26  Daytoy ti natakuatak: Napapait ngem ni patay ti babai a kasla iket a paganup, a ti pusona ket kasla iket a pagkalap, ken ti imana ket kasla posas iti pagbaludan. Makalibas kenkuana daydiay mangay-ayo iti pudno a Dios,+ ngem matiliwna daydiay managbasol.+ 27  “Kitaenyo, daytoy ti nasarakak,” kuna ti paraummong.+ “Inusigko ti amin a banag tapno makaaramidak iti konklusion, 28  ngem ti binirbirokko, saanko a nasarakan. Nakabirokak iti maysa a lalaki* iti sangaribu a tattao, ngem diak nakabirok iti babai. 29  Daytoy laeng ti nasarakak: Inaramid ti pudno a Dios a nalinteg ti sangatauan,+ ngem nangaramidda iti adu a dakes a plano.”+

Footnotes

Wenno “reputasion.” Lit., “maysa a nagan.”
Wenno “paglinglingayan.”
Lit., “Saan nga agdarasudos ti espiritum.”
Wenno mabalin a, “ket marka ti maag.”
Kayatna a sawen, dagiti sibibiag.
Wenno “kalamidad.”
Wenno “maammuan.”
Lit., “a mangilunod kenka.”
Wenno “nalinteg a tao.”