Eclesiastes 12:1-14

  • Lagipem ti Namarsua sakbay a tumaenganka (1-8)

  • Konklusion ti paraummong (9-14)

    • Ti nainsiriban a sasao ket kas iti tirad a pagabug (11)

    • Agbutengka iti pudno a Dios (13)

12  Gapuna, lagipem ti Naindaklan a Namarsua bayat ti kinaagtutubom,+ sakbay nga umay dagiti narigat* nga aldaw+ ken tawen inton ibagam: “Saanko a pakaragsakan dagita”;  sakbay a sumipnget ti init, lawag, bulan, ken dagiti bituen,+ ken agsubli dagiti ulep kalpasan ti* napigsa a tudo;  inton aldaw nga agpigergeren* dagiti guardia* iti balay, ken agrukoben ti napigsa a lallaki, ken agsardengen nga aggiling ti babbai ta manmanodan, ken nasipngeten ti makita ti babbai a tumantan-aw iti tawa;+  inton maserraan dagiti ruangan nga agturong iti kalsada, inton nakapsuten ti uni ti gilingan, inton mariing ti maysa gapu iti uni ti billit, ken nakapuyen ti panagkanta dagiti kumakanta a babbai.+  Kasta met, mabutbuteng ti maysa iti nangato a disso, ken adda peggad iti kalsada. Ken agsabong ti kayo nga almendro,+ ken guyoden ti dudon ti bagina, ken agbettak ti alcaparra, ta magmagna ti tao a mapan iti permanente a balayna+ ken agpagnapagna iti kalsada dagiti agladladingit;+  sakbay a maikkat ti tali a pirak, ken marumek ti malukong a balitok, ken maburak ti karamba iti ubbog, ken madadael ti rueda iti pagurnongan iti danum.  Kalpasanna, agsubli ti tapok iti daga,+ kas iti dati a kasasaadna, ken agsubli ti espiritu* iti pudno a Dios a nangted iti dayta.+  “Awan serserbina!”* kinuna ti paraummong.+ “Awan serserbi ti amin.”+  Saan laeng a nagbalin a masirib ti paraummong no di ket intultuloyna nga insuro kadagiti tattao ti ammona,+ ken nagutob ken nagsukimat a naimbag tapno makaummong* iti adu a proverbio.+ 10  Inkagumaan ti paraummong ti agbirok iti makaay-ayo a sasao+ ken agirekord iti umiso a sasao ti kinapudno. 11  Ti sasao dagiti masirib ket kas kadagiti tirad a pagabug,+ ken ti nakolekta a sasaoda ket kas kadagiti naipalok a lansa; naggapu dagita iti maysa a pastor. 12  Malaksid kadagitoy, anakko, denggem daytoy a pakdaar: Saan nga agpatingga ti panagaramid iti adu a libro, ken makabannog ti adu a tiempo a panangbasa kadagita.+ 13  Ti konklusion maipapan iti amin a naibaga ket: Agbutengka iti pudno a Dios+ ken tungpalem dagiti bilinna,+ ta daytoy ti intero nga obligasion ti tao.+ 14  Ta ti pudno a Dios ti mangukomto iti tunggal aramid, agraman ti tunggal nailemmeng a banag, naimbag man wenno dakes.+

Footnotes

Wenno “makadidigra.”
Wenno mabalin a, “nga addaan iti.”
Wenno “agkakapuyen.”
Wenno “agay-aywan.”
Wenno “puersa ti biag.”
Wenno “Kinaubbaw.”
Wenno “makaurnos.”