Eclesiastes 4:1-16

  • Nakarkaro ti pannakaidadanes ngem ti ipapatay (1-3)

  • Balanse a panangmatmat iti trabaho (4-6)

  • Ti pateg ti maysa a gayyem (7-12)

    • Nasaysayaat ti dua ngem ti maysa (9)

  • Mabalin nga awan serserbi ti biag ti agturay (13-16)

4  Inusigko manen ti amin a panangidadanes a mapaspasamak iti baba ti init. Nakitak ti lua dagiti maidaddadanes, ket awan ti mangliwliwa kadakuada.+ Nabileg dagiti mangidaddadanes, isu nga awan ti mangliwliwa kadakuada.  Pinanunotko a nasaysayaat pay ti natay ngem ti sibibiag.+  Ken nasaysayaat ngem kadakuada a dua ti di pay nayanak,+ a saan pay a nakakita iti makapaupay nga ar-aramid iti baba ti init.+  Nakitak ti amin a kinapasnek* ken kinalaing nga agtrabaho ti tattao gapu iti panagriribalda;+ awan met serserbi daytoy, maysa a panangkamat iti angin.  Agdalikepkep ti maag ket kumapuy a kumapuy ti lasagna.*+  Nasaysayaat ti sangarakem nga inana ngem ti dua a rakem a napasnek a panagtrabaho ken panangkamat iti angin.+  Inusigko ti sabali pay nga awan serserbina iti baba ti init:  Adda tao nga agmaymaysa, awan ti kaduana; awan anak wenno kabsatna, ngem saan nga agpatpatingga ti napasnek a panagtrabahona. Saan a mapmapnek ti matana iti kinabaknang.+ Ngem insaludsodna kadi iti bagina, ‘Agpaay iti asino nga agtrabtrabahoak a sipapasnek ken papaidamak ti bagik* iti naimbag a bambanag’?+ Awan met serserbi daytoy ken makapaupay a trabaho.+  Nasaysayaat ti dua ngem ti maysa,+ ta adda naimbag a gunggonada* iti napasnek a panagtrabahoda. 10  Ta no matuang ti maysa, mabalin a bangonen ti kaduana. Ngem ania ti mapasamak no matuang ti maysa nga awan ti mangbangon kenkuana? 11  Maysa pay, no agkaidda ti dua, agtalinaedda a napudot, ngem kasano a pumudot ti agmaymaysa? 12  Ti sabali a tao mabalinna nga abaken ti agmaymaysa, ngem dina kabaelan nga abaken ti dua nga agkadua. Saan nga alisto* a mapugsat ti tali a tallo ti lubidna. 13  Nasaysayaat ti napanglaw ken masirib nga ubing ngem ti lakay ken maag nga ari,+ a saanen a mangipangag iti pakdaar.+ 14  Ta rimmuar* iti pagbaludan tapno agbalin nga ari,+ uray no nayanak a napanglaw iti dayta a pagarian.+ 15  Inusigko amin a sibibiag a magmagna iti baba ti init, ken no ania ti kasasaad ti ubing a simmukat iti ari. 16  Uray no saan nga agpatingga dagiti mangsuporta kenkuana, saanto a maragsakan dagiti sumaruno a mangsuporta kenkuana.+ Awan met serserbi daytoy, maysa a panangkamat iti angin.

Footnotes

Wenno “napasnek a panagtrabaho.”
Lit., “ket kankanenna ti lasagna.”
Wenno “kararuak.”
Wenno “dakdakkel a gunggonada.”
Wenno “a nalaka.”
Mabalin a tumukoy iti masirib nga ubing.