Maysa nga Apocalipsis ken Juan 9:1-21

  • Ti maikalima a trumpeta (1-11)

  • Nalpas ti maysa a kaasi pay, dua pay ti umay (12)

  • Ti maikanem a trumpeta (13-21)

9  Pinuyot ti maikalima nga anghel ti trumpetana.+ Nakakitaak iti bituen idiay langit a natnag iti daga, ket naited kenkuana ti tulbek ti nakaun-uneg nga abut.+  Linuktanna ti nakaun-uneg nga abut ket adda asuk a rimmuar iti abut a kas iti asuk ti dakkel nga urno. Gapu iti asuk ti abut, simmipnget ti init+ ken ti angin.  Rimmuar dagiti dudon iti asuk ket nagdissoda iti daga.+ Naikkanda iti autoridad, a kas iti autoridad a naited kadagiti manggagama ti daga.  Naibaga a saanda a dadaelen dagiti mula iti daga wenno aniaman a berde a mula wenno aniaman a kayo, no di laeng dagiti tattao nga awan ti selio ti Dios iti mugingda.+  Saan a naipalubos a papatayen ida dagiti dudon, no di ket tutuokenda ida iti lima a bulan. Ti pannakatutuokda ket kasla iti panangtuok ti manggagama+ no siludenna ti tao.  Kadagidiay nga aldaw, birokento dagiti tattao ni patay ngem didanto pulos mabirokan, ken kayatdanto ti matay ngem itarayanto ida ni patay.  Ti langa dagiti dudon ket kas kadagiti kabalio a nakasagana a makigubat.+ Adda kasla korona a balitok iti uloda, ket kasla rupa ti tattao ti rupada,  ngem kasla iti buok ti babbai ti buokda. Kasla ngipen ti leon dagiti ngipenda,+  ket adda kasla landok a kabal iti barukongda. Ti uni dagiti payakda ket kas iti uni dagiti karuahe a guyguyoden dagiti kabalio nga agdardaras a mapan makigubat.+ 10  Adda met ipus ken siludda a kas iti manggagama, ken adda iti ipusda ti autoridadda a mangranggas kadagiti tattao iti lima a bulan.+ 11  Addaanda iti ari, ti anghel ti nakaun-uneg nga abut.+ Abaddon* ti naganna iti Hebreo, ngem Apolion* ti naganna iti Griego. 12  Nalpasen ti umuna a pannakaideklara ti kaasi pay. Kitaem! Kalpasan dagitoy, dua a kaasi pay+ ti maideklara. 13  Pinuyot ti maikanem nga anghel+ ti trumpetana.+ Manipud kadagiti sara ti balitok nga altar+ nga adda iti sango ti Dios, nangngegko ti maysa a timek 14  a nangibaga iti maikanem nga anghel nga addaan iti trumpeta: “Warwaram ti uppat nga anghel a nagalutan idiay dakkel a karayan Eufrates.”+ 15  Ket nawarwaran ti uppat nga anghel a naisagana para iti oras ken aldaw ken bulan ken tawen a pannakapapatay ti apagkatlo dagiti tattao. 16  Nangngegko a dua a pinullo a ribu a pinullo a ribu* ti bilang ti armada dagiti nakakabalio. 17  Kastoy ti langa dagiti nakitak a kabalio iti sirmata ken dagiti nakasakay kadakuada: Adda kabal ti barukongda a nalabaga a kas iti apuy, asul a kas iti jacinto, ken duyaw a kasla asupre. Ti ulo dagiti kabalio ket kas iti ulo ti leon,+ ken agipugpugso ti ngiwatda iti apuy ken asuk ken asupre. 18  Napapatay ti apagkatlo dagiti tattao gapu kadagitoy a tallo a didigra, ti apuy ken asuk ken asupre nga impugso ti ngiwatda. 19  Ta adda iti ngiwat ken ipus dagiti kabalio ti autoridadda, ta ti ipusda ket kas iti uleg nga addaan kadagiti ulo, ket dagitoy ti pangdangranda. 20  Ngem ti nabati a tattao a saan a napapatay kadagitoy a didigra ket saan a nagbabawi kadagiti inaramidda. Dida insardeng ti nagdaydayaw kadagiti demonio ken kadagiti imahen a balitok ken pirak ken gambang ken bato ken kayo, a saan a makakita wenno makangngeg wenno makapagna.+ 21  Dida nagbabawi kadagiti inaramidda a panangpapatay wenno espiritismo wenno seksual nga immoralidad* wenno panagtakaw.

Footnotes

Kaipapananna, “Pannakadadael.”
Kaipapananna, “Manangdadael.”
Wenno “mamin-20,000 a 10,000,” kayatna a sawen, 200,000,000.
Iti Griego, por·neiʹa. Kitaem ti Glosario.