Maysa nga Apocalipsis ken Juan 22:1-21

  • Karayan ti danum ti biag (1-5)

  • Konklusion (6-21)

    • ‘Umayka! Uminumka iti libre a danum ti biag’ (17)

    • “Umayka, Apo Jesus” (20)

22  Impakitana kaniak ti maysa a karayan ti danum ti biag,+ a kas iti kristal ti kalitnawna, nga agay-ayus manipud iti trono ti Dios ken iti Kordero+  nga agpababa iti tengnga ti dakkel a kalsadana. Iti agsumbangir nga igid ti karayan, adda dagiti kayo ti biag nga agbunga iti mamin-12 iti kada tawen, maminsan iti kada bulan. Ti bulbulong dagiti kayo ket pangagas kadagiti nasion.+  Awanton ti aniaman a lunod. Ngem ti trono ti Dios ken ti Kordero+ ket addanto iti siudad. Mangipaayto dagiti adipenna iti sagrado a panagserbi kenkuana;  ket makitadanto ti rupana,+ ken addanto ti naganna kadagiti mugingda.+  Awanto metten ti rabii,+ ken didanton kasapulan ti silaw wenno lawag ti init, ta ni Jehova* a Dios ti manglawagto kadakuada,+ ket agturaydanto kas ar-ari iti agnanayon nga awan inggana.+  Imbagana kaniak: “Dagitoy a sasao ket mapagtalkan* ken pudno;+ wen, ni Jehova* a Dios a nagsao babaen kadagiti propeta+ ti nangibaon iti anghelna a mangipakita kadagiti adipenna iti bambanag a masapul a mapasamak iti mabiit.  Kitaem! Um-umayakon a sidadaras.+ Naragsak ti asinoman a mangtungtungpal iti sasao ti padto iti daytoy a lukot.”+  Siak ni Juan, ti nakangngeg ken nakakita kadagita. Idi nangngegko ken nakitak dagita, nagruknoyak tapno agdayawak iti sanguanan dagiti saka ti anghel a nangipakita kaniak kadagitoy a banag.  Ngem imbagana: “Agannadka! Dimo aramiden dayta! Maysaak laeng nga adipen a kas kenka ken kas kadagiti kakabsatmo a propeta ken kadagidiay mangtungtungpal iti sasao daytoy a lukot. Agdaydayawka iti Dios.”+ 10  Imbagana pay kaniak: “Saanmo a selioan ti sasao ti padto daytoy a lukot, ta asidegen ti naikeddeng a tiempo. 11  Itultuloy koma ti nakillo ti kinakillona, ken itultuloy koma ti narugit ti kinarugitna; ngem itultuloy koma ti nalinteg ti kinalintegna, ken itultuloy koma ti nasantuan ti nasantuan a panagbiagna. 12  “‘Kitaem! Um-umayak a sidadaras, ket awitko ti gunggona nga itedko a pangsupapak iti tunggal maysa sigun iti aramidna.+ 13  Siak ti Alfa ken ti Omega,*+ ti umuna ken ti maudi, ti pangrugian ken ti pagpatinggaan. 14  Naragsak dagidiay manglaba kadagiti badoda,+ tapno adda autoridadda a mapan kadagiti kayo ti biag,+ ken magna kadagiti ruanganna a sumrek iti siudad.+ 15  Iti ruar ti siudad ti ayan dagiti aso,* ken dagiti agar-aramid iti espiritismo ken seksual nga immoralidad,* manangpapatay, agdaydayaw iti idolo, ken amin a mangay-ayat ken mangar-aramid iti kinaulbod.’+ 16  “‘Siak ni Jesus. Imbaonko ti anghelko a mangibaga kadakayo maipapan kadagitoy a banag para kadagiti kongregasion. Siak ti ramut ken ti kaputotan ni David,+ ken ti naraniag a bituen ti agsapa.’”+ 17  Itultuloy nga ibagbaga ti espiritu ken ti nobia:+ “Umayka!” ken ibaga koma ti asinoman a dumdumngeg: “Umayka!” ken umay koma ti asinoman a mawaw;+ uminum koma ti asinoman a mayat iti libre a danum ti biag.+ 18  “Ipakaammok iti amin a dumngeg iti sasao ti padto daytoy a lukot: No adda mangnayon kadagitoy a banag,+ inayonto ti Dios kenkuana dagiti didigra a naisurat iti daytoy a lukot;+ 19  ket no adda mangikkat iti aniaman kadagiti sasao iti lukot daytoy a padto, ikkatento ti Dios ti bingayna kadagiti naisurat iti daytoy a lukot​—dinanto ipalubos a mangan kadagiti bunga dagiti kayo ti biag+ ken dinanto pastreken iti nasantuan a siudad.+ 20  “Imbaga daydiay mangipakpakaammo kadagitoy, ‘Wen, um-umayak a sidadaras.’”+ “Amen! Umayka, Apo Jesus.” 21  Adda koma ti nagpaiduma a kinaimbag ni Apo Jesus kadagiti nasantuan.

Footnotes

Kitaem ti App. A5.
Wenno “mapagpiaran.”
Kitaem ti App. A5.
Wenno “ti A ken ti Z.” Ti Alpha ti umuna ket ti Omega ti maudi a letra iti Griego nga alpabeto.
Kayatna a sawen, dagidiay mangar-aramid iti bambanag a karimon ti Dios.
Kitaem ti Glosario.