Maysa nga Apocalipsis ken Juan 10:1-11

  • Napigsa nga anghel a nakaiggem iti bassit a lukot (1-7)

    • “Nalpasen ti panaguray” (6)

    • Maibanagen ti sagrado a palimed (7)

  • Kanen ni Juan ti bassit a lukot (8-11)

10  Nakakitaak iti sabali pay a napigsa nga anghel a bumabbaba manipud langit. Nakawesan* iti ulep, adda bullalayaw iti ulona, kasla init ti rupana,+ ken kasla umap-apuy nga adigi dagiti gurongna.*  Adda ig-iggamanna a naukrad a bassit a lukot. Imbaddekna ti kannawan a sakana iti baybay, ngem ti kannigid a sakana iti daga,  ket nagpukkaw a kas iti panagungor ti leon.+ Idi nagpukkaw, nangngegko ti timek ti pito a gurruod.+  Agsuratak koman idi nagsao ti pito a gurruod, ngem adda timek a nangngegko manipud langit+ a nangibaga: “Selioam ti bambanag nga imbaga ti pito a gurruod, ket dimo isurat dagita.”  Ti anghel a nakitak nga agtaktakder iti baybay ken iti daga inngatona ti kannawan nga imana idiay langit,  ket insapatana iti Daydiay sibibiag iti agnanayon nga awan inggana,+ a nangparsua iti langit, daga, baybay, ken amin a linaonda:+ “Nalpasen ti panaguray.  Ngem inton dandanin puyoten ti maikapito nga anghel+ ti trumpetana,+ naibanagen ti sagrado a palimed+ nga impakaammo ti Dios kas naimbag a damag kadagiti adipenna a propeta.”+  Nangngegko a nagsao manen kaniak ti timek manipud langit+ ket imbagana: “Inka alaen ti naukrad a lukot nga ig-iggaman ti anghel nga agtaktakder iti baybay ken iti daga.”+  Napanak iti anghel ket imbagak nga itedna kaniak ti bassit a lukot. Kinunana: “Alaem ket kanem.+ Pagsakitennanto* ti tianmo, ngem nasam-itto a kas diro iti ngiwatmo.” 10  Innalak ti bassit a lukot iti ima ti anghel ket kinnanko.+ Nasam-it dayta iti ngiwatko a kas iti diro,+ ngem idi nakankon, simmakit* ti tianko. 11  Naibaga kaniak: “Agipadtoka pay maipapan kadagiti ili ken nasion ken lengguahe ken adu nga ari.”

Footnotes

Wenno “Nabungon.”
Lit., “sakana.”
Lit., “Pagbalinennanto a napait.”
Lit., “pimmait.”