Maysa nga Apocalipsis ken Juan 19:1-21

  • Idaydayawyo ni Jah gapu kadagiti panangukomna (1-10)

    • Kasar ti Kordero (7-9)

  • Ti nakasakay iti puraw a kabalio (11-16)

  • Dakkel a pangrabii ti Dios (17, 18)

  • Naabak ti narungsot nga animal (19-21)

19  Kalpasan daytoy, nangngegko ti kasla napigsa a timek ti dakkel a bunggoy idiay langit. Imbagada: “Idaydayawyo ni Jah!*+ Kukua ti Diostayo ti pannakaisalakan ken ti dayag ken ti pannakabalin,  gapu ta pudno ken nalinteg dagiti panangukomna.+ Ta dinusana ti agdindinamag a balangkantis a namagbalin iti daga a dakes gapu iti seksual nga immoralidadna,* ken imbalsanna ti dara dagiti adipenna nga adda kadagiti ima dayta a babai.”*+  Dagus nga imbagada iti maikadua a daras: “Idaydayawyo ni Jah!*+ Ti asuk nga aggapgapu iti babai ket agtultuloy nga agpangato iti agnanayon nga awan inggana.”+  Nagruknoy ti 24 a panglakayen+ ken ti uppat a sibibiag a parsua+ ken nagdaydayawda iti Dios nga agtugtugaw iti trono ket imbagada: “Amen! Idaydayawyo ni Jah!”*+  Adda met timek manipud iti trono a nangibaga: “Idaydayawyo ti Diostayo, dakayo amin nga adipenna+ nga agbuteng kenkuana, natan-ok man ken nanumo.”+  Nangngegko ti kasla timek ti dakkel a bunggoy ken kas iti uni ti agdissuor nga adu a danum ken kas iti uni dagiti napigsa a gurruod. Kinunada: “Idaydayawyo ni Jah,*+ ta ni Jehova* a Diostayo, ti Mannakabalin-amin,+ ket nangrugin nga agturay kas ari!+  Agrag-o ken agragsaktayo iti napalalo, ket idaydayawtayo, ta agkasaren ti Kordero ket nakasaganan ti nobia iti kasarda.  Wen, naikkan iti bado a nasileng ken nadalus a lienso, ta irepresentar ti lienso ti nalinteg nga ar-aramid dagiti nasantuan.”+  Ket imbagana kaniak: “Isuratmo: Naragsak dagidiay naawis iti pangrabii ti kasar ti Kordero.”+ Kinunana pay kaniak: “Pudno nga imbaga ti Dios dagita.” 10  Isu a nagruknoyak iti sanguanan dagiti sakana tapno agdayawak kenkuana. Ngem imbagana: “Agannadka! Dimo aramiden dayta!+ Maysaak laeng nga adipen a kas kenka ken kas kadagiti kakabsatmo a mangsaksaksi ken Jesus.+ Agdaydayawka iti Dios!+ Ta ti panangsaksi ken Jesus ti panggep ti panagipadto.”+ 11  Nakitak a naluktan ti langit, ket adtoy! adda puraw a kabalio.+ Matalek+ ken Napudno+ ti nagan daydiay nakasakay ket nalinteg ti panangukom ken pannakigubatna.+ 12  Dagiti matana ket gumilgil-ayab nga apuy,+ ken adu ti korona iti ulona. Adda naisurat a naganna nga awan ti makaammo no di laeng isuna, 13  ket nakawesan iti makinruar a bado a namansaan* iti dara. Ti nagan a nayawag kenkuana ket Ti Sao+ ti Dios. 14  Sumarsaruno met kenkuana dagiti armada idiay langit a nakasakay kadagiti puraw a kabalio, ken nakabadoda iti puraw ken nadalus a lienso. 15  Adda rumrummuar iti ngiwatna a natadem ken atiddog nga espada+ a pangdadaelna kadagiti nasion, ket ipastorannanto ida babaen ti sarukod a landok.+ Payatpayatenna met ti pagpespesan iti ubas a mangirepresentar iti pungtot ti Dios a Mannakabalin-amin.+ 16  Iti makinruar a badona, wen, uray pay iti luppona, adda naisurat a naganna, Ari dagiti ari ken Apo dagiti apo.+ 17  Nakitak met ti maysa nga anghel nga agtaktakder iti init, ket impukkaw ken imbagana iti amin a billit nga agtaytayab iti tangatang:* “Umaykayo ditoy, aguurnongkayo iti dakkel a pangrabii ti Dios,+ 18  tapno kanenyo ti lasag dagiti ari, dagiti komander ti militar, nabileg a tattao,+ kabkabalio ken dagiti nagsakay kadakuada,+ ken ti lasag ti amin, dagiti siwayawaya a tattao agraman dagiti adipen, ken dagiti natan-ok ken nanumo.” 19  Nakitak ti narungsot nga animal ken dagiti ari ti daga ken dagiti armadada a naguurnong a sangsangkamaysa tapno makigubatda iti daydiay nakasakay iti kabalio ken iti armadana.+ 20  Natiliw ti narungsot nga animal ken ti ulbod a propeta+ a nangaramid kadagiti pagilasinan iti sanguanan dayta a pinangallilawna kadagidiay immawat iti marka ti narungsot nga animal+ ken kadagidiay agdaydayaw iti estatuana.+ Bayat a sibibiagda pay, naitapuakda nga agpadpada iti umap-apuy a danaw a sumsumged iti asupre.+ 21  Ngem napapatay ti dadduma babaen ti atiddog nga espada a rimmuar iti ngiwat daydiay nakasakay iti kabalio.+ Ket nabsog ti amin a billit kadagiti lasagda.+

Footnotes

Wenno “Hallelujah!” Ti “Jah” ket napaababa a porma ti nagan a Jehova.
Iti Griego, por·neiʹa. Kitaem ti Glosario.
Lit., “manipud iti imana.”
Wenno “Hallelujah!” Ti “Jah” ket napaababa a porma ti nagan a Jehova.
Wenno “Hallelujah!” Ti “Jah” ket napaababa a porma ti nagan a Jehova.
Wenno “Hallelujah!” Ti “Jah” ket napaababa a porma ti nagan a Jehova.
Kitaem ti App. A5.
Wenno mabalin a, “nawarsian.”
Wenno “ngatuen ti ulo.”