Maysa nga Apocalipsis ken Juan 20:1-15

  • Nakakawar ni Satanas iti 1,000 a tawen (1-3)

  • Dagiti agturay iti 1,000 a tawen a kadua ni Kristo (4-6)

  • Maparuar ni Satanas, sa madadael (7-10)

  • Naukom dagiti natay iti sango ti puraw a trono (11-15)

20  Nakitak ti maysa nga anghel a bumabbaba manipud langit. Iggemna ti tulbek ti nakaun-uneg nga abut+ ken ti maysa a dakkel a kawar.  Tiniliwna ti dragon,+ ti nagkauna nga uleg,+ nga isu ti Diablo+ ken Satanas,+ ket kinawaranna iti 1,000 a tawen.  Intapuakna iti nakaun-uneg nga abut+ ket rinikpanna ken sinelioanna ti rabaw dayta, tapno dinan maallilaw dagiti nasion agingga a malpas ti 1,000 a tawen. Kalpasan dayta, masapul a maparuar iti apagbiit.+  Ket nakakitaak kadagiti trono. Dagidiay nagtugaw kadagita ket naikkan iti autoridad a mangukom. Wen, nakitak ti kararua* dagidiay napapatay* gapu iti panangsaksida ken Jesus ken panagsaoda maipapan iti Dios, ken dagidiay saan a nagdaydayaw iti narungsot nga animal wenno iti estatuana ken saan nga immawat iti marka iti mugingda ken iti imada.+ Nagbiagda ket nakipagturayda ken Kristo+ kas ar-ari iti 1,000 a tawen.  (Saan a nagbiag ti dadduma kadagiti natay+ agingga a nalpas ti 1,000 a tawen.) Daytoy ti umuna a panagungar.+  Naragsak ken nasantuan ti asinoman a mairaman iti umuna a panagungar;+ didanto mapadasan*+ ti maikadua nga ipapatay,+ no di ket agbalindanto a papadi+ ti Dios ken ti Kristo, ken makipagturayda kenkuana kas ar-ari iti 1,000 a tawen.+  Apaman a malpas ti 1,000 a tawen, maparuarto ni Satanas iti nakaibaludanna.  Rummuarto tapno allilawenna dagiti nasion iti uppat a suli ti daga, a tumuktukoy iti Gog ken Magog, tapno urnongenna ida para iti gubat. Ti bilangda ket kas iti darat ti baybay.  Nagwarasda iti intero a daga ket pinalikmutanda ti kampo dagiti nasantuan ken ti ay-ayaten a siudad. Ngem bimmaba ti apuy manipud langit ket inibusna ida.+ 10  Ti Diablo a nangallilaw kadakuada ket naitapuak iti danaw nga apuy ken asupre, nga ayanen agpadpada ti narungsot nga animal+ ken ti ulbod a propeta;+ ket matutuokdanto* iti aldaw ken rabii iti agnanayon nga awan inggana. 11  Nakitak ti maysa a naindaklan a puraw a trono ken Daydiay nakatugaw iti dayta.+ Manipud iti sanguananna, nagtalaw ti daga ken ti langit,+ ket saandan a pulos a masarakan pay. 12  Nakitak dagiti natay, dagiti natan-ok ken nanumo, a nakatakder iti sanguanan ti trono, ket naukrad dagiti lukot. Ngem naukrad ti sabali pay a lukot; dayta ti lukot ti biag.+ Naukom dagiti natay kadagiti banag a naisurat kadagiti lukot sigun kadagiti aramidda.+ 13  Inyawat ti baybay dagiti natay nga adda iti dayta, ket inyawat ni patay ken ti Tanem* dagiti natay nga adda kadakuada, ket naukom ti tunggal maysa sigun kadagiti aramidda.+ 14  Ket naitapuak ni patay ken ti Tanem* iti danaw nga apuy.+ Kaipapanan dayta ti maikadua nga ipapatay,+ ti danaw nga apuy.+ 15  Naitapuak met iti danaw nga apuy+ ti asinoman a saan a nasarakan a naisurat iti libro ti biag.+

Footnotes

Kitaem ti Glosario ken ti ftn. ti Apo 6:9.
Lit., “napapatay iti wasay.”
Lit., “awanto ti autoridad kadakuada.”
Wenno “malapdandanto; maibaluddanto.”
Wenno “Hades,” kayatna a sawen, simboliko a pagtungpalan dagiti natay. Kitaem ti Glosario.
Wenno “Hades,” kayatna a sawen, simboliko a pagtungpalan dagiti natay. Kitaem ti Glosario.