Maysa nga Apocalipsis ken Juan 17:1-18

  • Pannakadusa ti “Babilonia a Dakkel” (1-18)

    • Agtugtugaw ti agdindinamag a balangkantis iti nalabaga nga animal (1-3)

    • Ti animal ket ‘adda idi, awanen, ngem rummuar iti nakaun-uneg nga abut’ (8)

    • Ti 10 a sara labananna ti Kordero (12-14)

    • Ti 10 a sara guraenna ti balangkantis (16, 17)

17  Immay ti maysa kadagiti pito nga anghel nga addaan iti pito a malukong+ ket imbagana kaniak: “Umayka ket ipakitak kenka ti pannakadusa ti agdindinamag a balangkantis a nakatugaw iti adu a danum.+  Isu ti nangaramidan dagiti ari iti daga iti seksual nga immoralidad,*+ ket nabartek dagiti agnanaed iti daga iti seksual nga immoralidadna.”*+  Babaen ti pannakabalin ti espiritu, impannak iti let-ang. Nakitak ti maysa a babai a nakatugaw iti nalabaga a narungsot nga animal a napno iti nagan a manglais iti Dios. Pito ti ulo ken 10 ti sara ti animal.  Nakabado ti babai iti purpura+ ken nalabaga, ken nakaalahas iti balitok, agkakangina a batbato, ken perlas.+ Nakaiggem iti balitok a kopa a napno iti makarimon ken narugit a bambanag a konektado iti ar-aramidenna a seksual nga immoralidad.*  Naisurat iti mugingna ti maysa a nagan, maysa a misterio: “Babilonia a Dakkel, ti ina dagiti balangkantis+ ken ti makarimon a bambanag iti daga.”+  Nakitak a nabartek ti babai iti dara dagiti nasantuan ken iti dara dagiti saksi ni Jesus.+ Nasdaawak unay idi nakitak ti babai.  Isu a dinamag kaniak ti anghel: “Apay a nasdaawka? Ibagak kenka ti kaipapanan ti misterio maipapan iti babai+ ken iti nagsakayanna a narungsot nga animal nga addaan iti 7 nga ulo ken 10 a sara:+  Ti narungsot nga animal a nakitam ket adda idi, ngem awanen, ken dandanin rummuar iti nakaun-uneg nga abut.+ Madadaelto dayta. Masdaawto dagiti agnanaed iti daga​—dagidiay saan a naisurat ti naganda iti lukot ti biag+ manipud panangrugi ti sangatauan​—inton makitada ti narungsot nga animal nga adda idi, ngem awanen, ngem addanto manen.  “Masapul a masirib ti tao tapno maawatanna daytoy: Ti pito nga ulo+ kaipapananna ti pito a bantay a pagtugtugawan ti babai. 10  Adda pito nga ari: Natnagen ti lima, agturturay pay laeng ti maysa, ken saan pay a dimteng ti maysa; ngem inton dumteng, masapul nga agtalinaed iti apagbiit. 11  Ti narungsot nga animal nga adda idi ngem awanen,+ ket isu met laeng ti maikawalo nga ari, ngem nagtaud kadagiti pito, ket madadaelto dayta. 12  “Ti nakitam a 10 a sara kaipapananna ti 10 nga ari a saan pay nga immawat iti pagarian, ngem umawatda iti autoridad kas ar-ari iti maysa nga oras a kadua ti narungsot nga animal. 13  Maymaysa ti panggepda isu nga itedda ti pannakabalin ken autoridadda iti narungsot nga animal. 14  Gubatendanto ti Kordero,+ ngem gapu ta isu ti Apo dagiti apo ken Ari dagiti ari,+ abakento ida ti Kordero.+ Abakento met ida dagiti kakaduana, dagidiay naayaban ken napili ken matalek kenkuana.”+ 15  Imbagana kaniak: “Ti nakitam nga adu a danum a pagtugtugawan ti balangkantis kaipapananda dagiti puli ken bunggoy ken nasion ken lengguahe.+ 16  Ti nakitam a 10 a sara+ ken ti narungsot nga animal+ guraendanto ti balangkantis+ ket alaendanto ti amin a kinabaknangna ken labusanda. Kanendanto ti lasagna ken interamente a puoranda.+ 17  Ta inkabil dayta ti Dios iti pusoda tapno itungpalda ti panunotna,+ uray ti panangitungpalda iti maymaysa a panggepda babaen ti panangtedda iti pagarianda iti narungsot nga animal,+ agingga a natungpalton ti sasao ti Dios. 18  Ti babai+ a nakitam kaipapananna ti dakkel a siudad nga addaan iti pagarian a mangiturturay kadagiti ari ti daga.”

Footnotes

Kitaem ti Glosario.
Iti Griego, por·neiʹa. Kitaem ti Glosario.
Iti Griego, por·neiʹa. Kitaem ti Glosario.