Umuna Kadagiti Taga-Corinto 9:1-27

  • Ulidan ni Pablo kas apostol (1-27)

    • “Diyo busalan ti kalakian a baka” (9)

    • ‘Kaasiak pay no diak mangasaba!’ (16)

    • Inaramidko ti amin tapno matulongak ti amin a tattao (19-23)

    • Panagteppel iti lumba ti biag (24-27)

9  Saan aya a nawayaak? Saanak aya nga apostol? Diak aya nakita ni Jesus nga Apotayo?+ Saan aya a dakayo ti bunga ti panagserbik iti Apo?  Uray no saanak nga apostol iti sabsabali, sigurado nga apostolak kadakayo! Ta kaslakayo selio a mangpatalged a maysaak nga apostol iti Apo.  Daytoy ti depensak kadagidiay mangsuksukimat kaniak:  Saan kadi nga adda kalinteganmi* a mangan ken uminum?  Saan kadi nga adda kalinteganmi a kaduaennakami ti manamati nga asawa,*+ kas iti dadduma nga apostol ken kadagiti kakabsat ti Apo+ ken ni Cefas?*+  Wenno dakami laeng aya ken Bernabe+ ti awanan iti kalintegan a di agtrabaho iti pagbiagmi?  Adda kadi soldado nga agserbi iti bukodna a gastos? Adda kadi agmula kadagiti ubas a di mangan iti bungana?+ Wenno adda kadi pastor iti arban a di uminum iti gatas dagiti tarakenna?  Kapanunotan kadi ti tao ti ibagbagak? Wenno saan kadi nga ibagbaga met dagitoy ti Linteg?  Ta naisurat iti linteg ni Moises: “Diyo busalan* ti kalakian a baka bayat nga agir-irik.”+ Dagiti aya kalakian a baka ti pakaseknan ti Dios? 10  Wenno saan aya nga imbagana dayta para kadatayo? Pudno a naisurat dayta para kadatayo, ta mangnamnama ti tao nga agarado ken ti tao nga agirik nga umawat iti bingay. 11  No nangimulakami kadakayo iti naespirituan a bambanag, nalabes kadi no agapitkami iti material a suporta kadakayo?+ 12  No adda kastoy a kalintegan ti sabali a tattao kadakayo, saan aya nga ad-adda pay kadakami? Ngem saanmi nga inusar daytoy a kalintegan,*+ no di ket ib-ibturanmi ti amin a banag tapno saanmi a pulos malapdan ti naimbag a damag maipapan iti Kristo.+ 13  Diyo aya ammo a dagiti lallaki a mangar-aramid iti sagrado a trabaho manganda iti bambanag nga aggapu iti templo, ken dagidiay regular nga agserserbi iti altar adda bingayda iti altar?+ 14  Iti kastoy met a pamay-an, imbilin ti Apo kadagidiay mangipakpakaammo iti naimbag a damag nga agbiagda babaen ti naimbag a damag.+ 15  Ngem diak inusar ti uray maysa kadagitoy a probision.+ Kinapudnona, diak insurat dagitoy a banag tapno maipaay koma dayta kaniak, ta nasaysayaat a matayak ngem ti aramidek dayta. Diak ipalubos nga adda tao a mangipaidam iti rasonko nga agpannakkel!+ 16  Ita, no ipakpakaammok ti naimbag a damag, saan a dayta ti rason nga agpannakkelak, ta dayta ti responsabilidadko. Kaasiak pay no diak ipakaammo ti naimbag a damag!+ 17  No situtulok nga aramidek daytoy, adda gunggonak; ngem uray no mapilitanak, adda latta kaniak ti annongen a naitalek kaniak.+ 18  Ania ngarud ti gunggonak? Ti panangipakaammok iti naimbag a damag nga awan bayadna, tapno maliklikak nga abusuen ti autoridadko* mainaig iti naimbag a damag. 19  Ta nupay saanak nga adipen ti amin a tao, pinagbalinko ti bagik nga adipen ti amin, tapno adu a tattao ti matulongak. 20  Kadagiti Judio, nagbalinak a kas Judio tapno matulongak ida;+ kadagiti mangsursurot iti linteg, nagbalinak a kas mangsursurot iti linteg, nupay saan a masapul a surotek ti linteg, tapno matulongak dagiti mangsursurot iti linteg.+ 21  Kadagiti awanan linteg, nagbalinak a kas awanan linteg, nupay saanak nga awanan linteg iti Dios no di ket sursurotek ti linteg mainaig ken Kristo,+ tapno matulongak dagiti awanan linteg. 22  Kadagiti nakapuy, nagbalinak a nakapuy, tapno matulongak ida.+ Inaramidko ti amin tapno matulongak ti amin a kita ti tattao, tapno iti amin a pamay-an, adda dagiti maisalakanko. 23  Ngem aramidek ti amin a banag gapu iti naimbag a damag, tapno mairanudko dayta iti sabsabali.+ 24  Diyo aya ammo nga agtaray amin a tumataray iti lumba, ngem maysa laeng ti umawat iti premio? Agtaraykayo iti kasta a pamay-an tapno mangabakkayo.+ 25  Amin a makilumba* ket agteppel iti amin a banag. Siempre, aramidenda dayta tapno awatenda ti korona nga agrupsa,+ ngem datayo, awatentayo ti korona a di agrupsa.+ 26  Gapuna, adda panggep ti panagtarayko;+ sigsiguraduek dagiti danogko tapno saan nga angin ti dandanogek; 27  ngem dandanogek* ti bagik+ ken ad-adipenek, tapno saanak nga agbalin a di naanamongan* kalpasan a nakasabaak ti sabsabali.

Footnotes

Lit., “autoridadmi.”
Wenno “kabsat a babai kas asawa.”
Naawagan met iti Pedro.
Wenno “kaluban ti ngiwat.”
Lit., “nga autoridad.”
Wenno “kalintegak.”
Wenno “Tunggal atleta.”
Wenno “dusdusaek; siiistrikto a disdisiplinaek.”
Wenno “saanak a madiskualipikar.”