Umuna Kadagiti Taga-Corinto 12:1-31

  • Dagiti sagut ti espiritu (1-11)

  • Maymaysa a bagi, adu a paset (12-31)

12  Ita, kakabsat, diak kayat nga awan ammoyo maipapan kadagiti naespirituan a sagut.+  Ammoyo nga idi maibilangkayo a tattao kadagiti nasion,* naimpluensiaankayo nga agdayaw kadagiti di makasao nga idolo,+ a sumursurotkayo iti aniaman a pangituronganda kadakayo.  Kayatko a maammuanyo a ti agsasao iti tulong ti espiritu ti Dios, dina ibaga: “Nailunod ni Jesus!” Awan met ti makabael a mangibaga: “Ni Jesus ket Apo!” malaksid iti tulong ti nasantuan nga espiritu.+  Adda nadumaduma a sagut, ngem maymaysa ti espiritu;+  ken adda nadumaduma a ministerio,+ ngem maymaysa ti Apo;  ken adda nadumaduma nga aktibidad,* ngem maymaysa ti Dios nga agtigtignay iti amin iti nadumaduma a pamay-an.+  Ngem nalawag a tultulongan ti espiritu ti tunggal maysa tapno magunggonaan ti amin.+  Ta naited iti maysa ti panagsao* nga addaan iti sirib babaen ti espiritu, iti sabali, ti panagsao nga addaan pannakaammo babaen ti isu met laeng nga espiritu,  iti sabali, ti pammati+ babaen ti isu met laeng nga espiritu, iti sabali, ti sagut a mangpaimbag+ babaen met laeng dayta nga espiritu, 10  iti sabali, ti pannakabalin nga agaramid iti milagro,+ iti sabali, ti panagipadto, iti sabali, ti panangilasin iti sasao no naggapu iti Dios wenno saan,+ iti sabali, ti panagsao iti nagduduma a lengguahe,+ ken iti sabali, ti panagipatarus iti nagduduma a lengguahe.+ 11  Ngem ti isu met laeng nga espiritu itedna amin dagitoy nga abilidad, nga iwarasna dagita iti tunggal maysa maitunos iti pagayatanna. 12  Ta no kasano a maymaysa ti bagi ngem adu ti pasetna, amin a paset dayta a bagi, uray adu, ket maymaysa a bagi,+ kasta met no maipapan iti bagi ti Kristo. 13  Ta babaen ti maymaysa nga espiritu nabautisarantayo amin a mangbukel iti maymaysa a bagi, Judio man wenno Griego, adipen man wenno saan, ket napainumtayo amin iti maymaysa nga espiritu. 14  Ta pudno a saan a maymaysa no di ket adu a paset ti mangbukel iti bagi.+ 15  No ibaga ti saka, “Gapu ta saanak nga ima, saanak a paset ti bagi,” dina kayat a sawen a saanen a paset ti bagi. 16  Ken no ibaga ti lapayag, “Gapu ta saanak a mata, saanak a paset ti bagi,” dina kayat a sawen a saanen a paset ti bagi. 17  No koma mata ti intero a bagi, sadino ti ayan ti pagdengngeg? No koma lapayag amin, sadino ti ayan ti pagangot? 18  Ngem inurnos ti Dios ti tunggal paset ti bagi sigun iti pagayatanna. 19  No amin a paset ket agpapada, makuna kadi a bagi dayta? 20  Adu ti pasetna, ngem maymaysa a bagi. 21  Saan a maibaga ti mata iti ima, “Dika kasapulan,” wenno, saan a maibaga ti ulo iti saka, “Dika kasapulan.” 22  Imbes ketdi, napateg dagiti paset ti bagi a kasla nakapkapuy, 23  ken abbongantayo dagiti paset ti bagi nga ipagaruptayo a saan unay a makaay-ayo.+ Isu nga arkosantayo dagiti paset ti bagi nga ibaintayo, 24  idinto ta saan a kasapulan dayta dagiti napintas a paset ti bagitayo. Nupay kasta, inaramid ti Dios ti bagi, nga impaayanna iti ad-adu a dayaw ti paset nga agkasapulan iti dayta, 25  tapno awan koma ti pannakabingaybingay iti bagi, no di ket agsisinnakit dagiti pasetna.+ 26  No agsagaba ti maysa a paset, makipagsagaba met ti dadduma a pasetna;+ wenno no maidayaw ti maysa a paset, makipagragsak met ti dadduma a pasetna.+ 27  Ita, dakayo ti bagi ti Kristo,+ ket paset ti bagina ti tunggal maysa kadakayo.+ 28  Inkabil ti Dios ti tunggal maysa iti lugarna iti kongregasion: umuna, dagiti apostol;+ maikadua, dagiti propeta;+ maikatlo, dagiti mannursuro;+ sumaganad, dagiti agar-aramid iti milagro;+ kalpasanna, dagiti addaan iti sagut a mangpaimbag;+ dagiti tumultulong iti sabsabali; dagiti addaan abilidad a mangidaulo;+ dagiti agsasao iti nagduduma a lengguahe.+ 29  Aminda kadi ket apostol? Aminda kadi ket propeta? Aminda kadi ket mannursuro? Aminda kadi ket agar-aramid iti milagro? 30  Aminda kadi ket addaan iti sagut a mangpaimbag? Aminda kadi ket makapagsao iti nagduduma a lengguahe?+ Aminda kadi ket agipatpatarus?+ 31  Ngem ikagumaanyo a gun-oden* dagiti nasaysayaat a sagut.+ Nupay kasta, ipakitakto kadakayo ti adayo a nasaysayaat ngem iti dadduma.+

Footnotes

Kayatna a sawen, di manamati.
Wenno “a panagtignay.”
Wenno “mensahe.”
Wenno “itultuloyyo a sapulen a sireregta.”