Umuna Kadagiti Taga-Corinto 13:1-13

  • Ayat​—⁠kapatgan iti amin (1-13)

13  No agsaoak iti lengguahe dagiti tattao ken anghel ngem awan ayatko, agbalinak a kasla agaw-aweng a gansa wenno piangpiang.  No addaanak iti sagut a panagipadto ken matarusak ti amin a sagrado a palimed ken amin a pannakaammo,+ ken no addaanak iti pammati tapno mayakarko dagiti bantay, ngem awan ayatko, awan serserbik.+  No itedko amin a sanikuak tapno makapangan ti sabsabali,+ ken no iyawatko ti bagik a mapapatay tapno makapagpannakkelak, ngem awan ayatko,+ pulos a saanak a magunggonaan.  Ti ayat+ ket naanus*+ ken naimbag.+ Ti ayat saan a naimon.+ Saan nga agpangas, saan nga agtangsit,+  saan a naalas ti panagtigtignayna,*+ saanna a sapulen ti bukodna a pagimbagan,+ saan a nalaka nga agpungtot.+ Saan nga agbilbilang iti pannakadangran.*+  Saanna a pagragsakan ti kinakillo,+ ngem makipagragsak iti kinapudno.  Anusanna ti amin a banag,+ patienna ti amin a banag,+ namnamaenna ti amin a banag,+ ibturanna ti amin a banag.+  Ti ayat saan a pulos agpatingga. Ngem uray no adda sagut a panagipadto, mapukawto; uray no adda makapagsao iti nagduduma a lengguahe,* agpatingganto; uray no adda pannakaammo, mapukawto.  Ta saan a kompleto ti pannakaammotayo+ ken saan a kompleto ti panagipadtotayo, 10  ngem inton umay daydiay kompleto, agpatingganto daydiay saan a kompleto. 11  Idi ubingak, nagsasaoak a kas ubing, nagpampanunotak a kas ubing, nagrasrasonak a kas ubing; ngem ita ta nataenganakon, insardengkon dagiti kababalin ti maysa nga ubing. 12  Ta iti agdama, nalidem* a ladawan ti makitkitatayo iti metal a sarming, ngem nalawagto a makitatayo dayta a kas man la iti rupanrupa. Iti agdama, limitado ti ammok, ngem umisonton* ti ammok, no kasano a naan-anay nga am-ammonak ti Dios. 13  Ngem agtalinaed dagitoy a tallo: pammati, namnama, ayat; ngem ti ayat ti kapatgan kadagitoy.+

Footnotes

Wenno “mabayag ti panagituredna.”
Wenno “saan nga agtignay nga awanan respeto.”
Wenno “kamali.”
Kayatna a sawen, simimilagro a makapagsao iti nagduduma a lengguahe.
Wenno “saan a mailasin.”
Wenno “naan-anayton.”