Umuna Kadagiti Taga-Corinto 14:1-40

  • Sagut a panagipadto ken panagsao iti sabali a lengguahe (1-25)

  • Naurnos a panagtataripnong dagiti Kristiano (26-40)

    • Kasasaad dagiti babbai iti kongregasion (34, 35)

14  Agiinnayatkayo, ngem ikagumaanyo a gun-oden* dagiti naespirituan a sagut, nangnangruna ti sagut a panagipadto.+  Ta ti agsasao iti sabali a lengguahe ket makisarsarita iti Dios saan nga iti tao, ta awan ti makatarus iti ibagbagana,+ ngem agsasao kadagiti sagrado a palimed+ babaen ti espiritu.  Ngem daydiay agipadpadto ket mangpabpabileg, mangparparegta, ken mangliwliwa kadagiti tattao babaen ti ibagbagana.  Daydiay agsasao iti sabali a lengguahe pabpabilgenna ti bagina, ngem daydiay agipadpadto pabpabilgenna ti kongregasion.  Kayatko nga agsaokayo amin iti sabali a lengguahe,+ ngem kaykayatko nga agipadtokayo.+ Kinapudnona, napatpateg daydiay agipadpadto ngem daydiay agsasao iti sabali a lengguahe, malaksid no ipatarusna, tapno mapabileg ti kongregasion.  Ngem ita, kakabsat, ania ti pagimbaganna no agsaoak kadakayo iti sabali a lengguahe, malaksid no agsaoak iti mensahe ti Dios+ wenno pannakaammo+ wenno padto wenno pannursuro?  Mayarig dayta iti awan biagna a bambanag a mangpataud iti uni, plauta man wenno arpa. No saan nga agduduma ti tono, kasano a mailasin ti toktokaren ti plauta wenno arpa?  Ta no saan a nalawag ti uni ti trumpeta, asinonto ti agsagana a makigubat?  Kasta met, no agusarkayo iti sasao a narigat a maawatan, kasanonto a maammuan ti maysa a tao ti ibagbagayo? Kinapudnona, agsasaokayto iti angin. 10  Mabalin nga adu ti lengguahe iti lubong, ngem adda kaipapananda amin. 11  Ta no diak maawatan ti ibagbaga ti makisasao kaniak, maysaak a ganggannaet iti dayta a tao, ken ganggannaet met kaniak ti agsasao. 12  Kasta met kadakayo, gapu ta tartarigagayanyo dagiti sagut ti espiritu, ikagumaanyo ti maaddaan iti adu a sagut a mangpabileg iti kongregasion.+ 13  Gapuna, ikararag koma daydiay agsasao iti sabali a lengguahe a maipatarusna ti imbagana.+ 14  Ta no agkarkararagak iti sabali a lengguahe, ti sagut ti espiritu kaniak ti agkarkararag, ngem saanko a matarusan. 15  Ania ngarud ti rumbeng a maaramid? Agkararagakto babaen ti sagut ti espiritu, ngem agkararagakto met iti maawatak. Agkantaakto iti pammadayaw babaen ti sagut ti espiritu, ngem agkantaakto met iti pammadayaw a maawatak. 16  Ta no saan, no mangipaayka iti pammadayaw babaen ti sagut ti espiritu, kasanonto a maibaga ti ordinario a tao iti tengngayo ti “Amen” iti panagyamanmo, no saanna met nga ammo ti ikarkararagmo? 17  Pudno a nasayaat ti panagyamanmo, ngem saan met a napabileg ti sabali a tao. 18  Agyamanak iti Dios ta makapagsaoak iti ad-adu a lengguahe ngem kadakayo amin. 19  Ngem iti kongregasion, kaykayatko ti mangibaga iti lima a sao a matarusak, tapno maisurok met ti sabsabali, ngem iti 10,000 a sasao iti sabali a lengguahe.+ 20  Kakabsat, dikay agbalin nga ubbing no iti pannakatarusyo,+ ngem agbalinkayo koma nga ubbing no iti kinadakes;+ ken agbalinkayo a nataengan no iti pannakatarusyo.+ 21  Naisurat iti Linteg: “‘Agsaoakto iti daytoy nga ili iti lengguahe dagiti ganggannaet ken estranghero, ngem saandanto latta a kayat ti dumngeg kaniak,’ kuna ni Jehova.”*+ 22  Gapuna, dagiti lengguahe ket saan a pagilasinan para kadagiti manamati no di ket kadagiti di manamati,+ idinto ta ti padto ket saan a para kadagiti di manamati no di ket kadagiti manamati. 23  Isu a no agtataripnongkayo iti maysa a lugar kas kongregasion sa agsaokayo amin iti sabali a lengguahe, ket sumrek dagiti ordinario a tattao wenno di manamati, saanda ngata nga ibaga nga agmauyongkayo? 24  Ngem no agipadpadtokayo amin ket sumrek ti di manamati wenno ordinario a tao, mariknana a kasla tubtubngaren ken suksukimaten ti amin. 25  Iti kasta, maammuannanto dagiti sekreto ti pusona, ket agruknoy ken agdayaw iti Dios, sa ibagana: “Talaga nga adda kadakayo ti Dios.”+ 26  Ania ngarud ti maaramid, kakabsat? No agtataripnongkayo, adda agkanta iti Dios, sabali ti mangisuro, sabali ti umawat iti mensahe ti Dios, sabali ti agsao iti naiduma a lengguahe, ken sabali ti agipatarus.+ Maaramid koma ti amin a banag a pakapabilgan. 27  No adda agsao iti naiduma a lengguahe, dua wenno talloda laeng koma, ken agsisinnublatda, ken adda agipatarus.+ 28  Ngem no awan ti agipatarus, agulimek koma iti kongregasion ket agsao iti bagina ken iti Dios. 29  Agsao koma ti dua wenno tallo a propeta,+ ken tarusan koma ti dadduma ti kaipapanan dagita. 30  Ngem no maipaayan ti maysa iti mensahe ti Dios bayat a nakatugaw sadiay, agulimek koma daydiay madama nga agsasao. 31  Ta mabalinyo amin ti agsisinnublat nga agipadto tapno makasursuro ken maparegta ti amin.+ 32  Ken kontrolen koma dagiti propeta ti panangusarda kadagiti sagut ti espiritu. 33  Ta ti Dios ket Dios ti talna, saan a riribuk.+ Kas iti amin a kongregasion dagiti nasantuan, 34  agulimek koma dagiti babbai kadagiti kongregasion ta saanda a mapalubosan nga agsao.+ Imbes ketdi, agpasakupda koma,+ kas kuna met ti Linteg. 35  No adda kayatda a maammuan, agsaludsodda iti assawada idiay balayda, ta nakababain nga agsao ti babai iti kongregasion. 36  Dakayo aya ti naggapuan ti sao ti Dios, wenno dakayo laeng aya ti nakaitedanna? 37  No ipapan ti maysa nga isu ket propeta wenno addaan iti sagut ti espiritu, masapul a bigbigenna a dagiti isursuratko kadakayo ket bilin ti Apo. 38  Ngem no adda mangilaksid iti daytoy, isu ket mailaksidto.* 39  Gapuna, kakabsatko, ikagumaanyo ti agipadto,+ ngem diyo iparit ti panagsao iti sabali a lengguahe.+ 40  No di ket aramidenyo ti amin a banag iti desente a pamay-an ken sigun iti urnos.+

Footnotes

Wenno “itultuloyyo a sapulen a sireregta.”
Kitaem ti App. A5.
Wenno mabalin a, “no ti asinoman ket ignorante, agtalinaedto nga ignorante.”