Numeros 33:1-56

  • Pagsaylosaylo sang Israel sa kamingawan (1-49)

  • Instruksion sa pagsakop sa Canaan (50-56)

33  Amo ini ang pagsaylosaylo sing lugar sang katawhan sang Israel sang naggua sila sa duta sang Egipto+ suno sa ila tropa+ sa idalom sang pagpanguna ni Moises kag ni Aaron.+  Suno sa sugo ni Jehova, ginlista ni Moises ang mga lugar nga gin-agyan nila sa ila pagsaylosaylo sing lugar, kag amo ini ang mga lugar nga ila ginsayluhan:+  Naghalin sila sa Rameses+ sang ika-15 nga adlaw sang nahauna nga bulan.+ Sang adlaw pagkatapos gid sang Paskua,+ nakita sang tanan nga Egiptohanon ang mga Israelinhon nga naggua sing madinalag-on.*  Sadto nga tion, ginapanglubong sang mga Egiptohanon ang tanan nga panganay nila nga ginpatay ni Jehova,+ kay ginhukman ni Jehova ang ila mga dios.+  Ang mga Israelinhon naghalin sa Rameses kag nagkampo sa Sucot.+  Dayon halin sa Sucot nagkampo sila sa Etham,+ nga yara sa dulunan sang kamingawan.  Halin sa Etham nagbalik sila pakadto sa Pihahirot, diin kitaon ang Baal-zefon,+ kag nagkampo sila sa atubangan sang Migdol.+  Halin sa Pihahirot nag-agi sila sa tunga sang dagat+ pakadto sa kamingawan.+ Nagpanglakaton sila sing tatlo ka adlaw sa kamingawan sang Etham+ kag nagkampo sila sa Mara.+  Halin sa Mara nakalab-ot sila sa Elim. May 12 ka tuburan sang tubig kag 70 ka palma nga kahoy sa Elim, gani nagkampo sila didto.+ 10  Halin sa Elim nagkampo sila malapit sa Pula nga Dagat. 11  Dayon halin sa Pula nga Dagat nagkampo sila sa kamingawan sang Sin.+ 12  Halin sa kamingawan sang Sin nagkampo sila sa Dofka. 13  Halin sa Dofka nagkampo sila sa Alus. 14  Halin sa Alus nagkampo sila sa Refidim,+ diin wala sing mainom nga tubig ang katawhan. 15  Halin sa Refidim nagkampo sila sa kamingawan sang Sinai.+ 16  Halin sa kamingawan sang Sinai nagkampo sila sa Kibrot-hataava.+ 17  Halin sa Kibrot-hataava nagkampo sila sa Hazerot.+ 18  Halin sa Hazerot nagkampo sila sa Ritma. 19  Halin sa Ritma nagkampo sila sa Rimon-perez. 20  Halin sa Rimon-perez nagkampo sila sa Libna. 21  Halin sa Libna nagkampo sila sa Rissa. 22  Halin sa Rissa nagkampo sila sa Kehelata. 23  Halin sa Kehelata nagkampo sila sa Bukid Sefer. 24  Halin sa Bukid Sefer nagkampo sila sa Harada. 25  Halin sa Harada nagkampo sila sa Maquelot. 26  Halin sa Maquelot nagkampo sila sa Tahat. 27  Halin sa Tahat nagkampo sila sa Tera. 28  Halin sa Tera nagkampo sila sa Mitka. 29  Halin sa Mitka nagkampo sila sa Hasmona. 30  Halin sa Hasmona nagkampo sila sa Moserot. 31  Halin sa Moserot nagkampo sila sa Bene-jaakan.+ 32  Halin sa Bene-jaakan nagkampo sila sa Hor-hagidgad. 33  Halin sa Hor-hagidgad nagkampo sila sa Jotbata.+ 34  Halin sa Jotbata nagkampo sila sa Abrona. 35  Halin sa Abrona nagkampo sila sa Ezion-geber.+ 36  Halin sa Ezion-geber nagkampo sila sa Kades sa kamingawan sang Zin.+ 37  Halin sa Kades nagkampo sila sa Bukid Hor,+ sa dulunan sang duta sang Edom. 38  Ginsugo ni Jehova si Aaron nga saserdote nga magtaklad sa Bukid Hor kag napatay sia didto sang ika-40 nga tuig, sang nahauna nga adlaw sang ikalima nga bulan halin sang paggua sang mga Israelinhon sa duta sang Egipto.+ 39  Si Aaron nagaedad sing 123 ka tuig sang napatay sia sa Bukid Hor. 40  Nabalitaan sang Canaanhon nga hari sang Arad,+ nga nagaistar sa Negeb sa duta sang Canaan, nga nagapadulong ang mga Israelinhon. 41  Halin sa Bukid Hor+ nagkampo ang mga Israelinhon sa Zalmona. 42  Halin sa Zalmona nagkampo sila sa Punon. 43  Halin sa Punon nagkampo sila sa Obot.+ 44  Halin sa Obot nagkampo sila sa Iye-abarim,* sa dulunan sang Moab.+ 45  Halin sa Iyim nagkampo sila sa Dibon-gad.+ 46  Halin sa Dibon-gad nagkampo sila sa Almon-diblataim. 47  Halin sa Almon-diblataim nagkampo sila sa kabukiran sang Abarim+ sa atubangan sang Nebo.+ 48  Halin sa kabukiran sang Abarim nagkampo sila sa desyerto nga kapatagan sang Moab malapit sa Jordan sa Jerico.+ 49  Padayon sila nga nagkampo malapit sa Jordan, halin sa Bet-jesimot tubtob sa Abel-sitim,+ sa desyerto nga kapatagan sang Moab. 50  Nagsiling si Jehova kay Moises sa desyerto nga kapatagan sang Moab malapit sa Jordan sa Jerico: 51  “Silinga ang mga Israelinhon, ‘Matabok kamo sa Jordan pakadto sa duta sang Canaan.+ 52  Dapat ninyo tabugon ang tanan nga pumuluyo sang duta kag gub-on ninyo ang tanan nila nga rebulto nga bato+ kag ang tanan nila nga metal nga estatwa,*+ kag ang tanan nila nga sagrado nga mataas nga duog.+ 53  Panag-iyahan ninyo ang duta kag mag-istar kamo didto, bangod ihatag ko gid sa inyo ang duta agod panag-iyahan ninyo.+ 54  Partidahon ninyo ang duta nga panag-iyahan sang inyo pamilya paagi sa pagabutgabot.+ Dugangan ninyo ang palanublion sang daku nga pamilya, kag buhinan ninyo ang palanublion sang magamay nga pamilya.+ Kon ano ang magabutan sang kada isa, amo ini ang iya palanublion. Mabaton ninyo ang duta nga inyo palanublion suno sa mga tribo sang inyo mga amay.+ 55  “‘Apang, kon indi ninyo pagtabugon ang mga pumuluyo sang duta,+ ang mabilin sa ila daw mangin mga puling sa inyo mga mata kag mga tunok sa inyo kilid, kag gamuhon nila kamo sa duta nga istaran ninyo.+ 56  Kag himuon ko sa inyo ang ginahunahuna ko nga himuon ko sa ila.’”+

Footnote

Sa literal, “nga nabayaw ang kamot.”
Sa literal, “Iyim (Kagulub-an) sang Abarim.” Sa bersikulo 45 ginatawag nga Iyim. Tan-awa ang footnote sa Nu 21:11.
Ukon “hinurma nga mga estatwa.”