Ezequiel 20:1-49

  • Ang kasaysayan sang pagrebelde sang Israel (1-32)

  • Pagpasag-uli ginsaad sa Israel (33-44)

  • Tagna batok sa bagatnan (45-49)

20  Sang ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ikapito nga tuig, nagkadto sa akon ang mga gulang sang Israel agod magpamangkot kay Jehova, kag nagpungko sila sa akon atubangan.  Kag nagsiling si Jehova sa akon:  “Anak sang tawo, isiling mo sa mga gulang sang Israel, ‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Nagkadto ka bala agod mamangkot sa akon? ‘Subong nga buhi ako, indi ko ikaw pagsabton,’+ siling sang Soberanong Ginuong Jehova.”’  “Anak sang tawo, handa ka na bala sa paghukom sa ila? Sugiri sila sang makangilil-ad nga mga butang nga ginhimo sang ila mga katigulangan.+  Isiling sa ila, ‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Sang adlaw nga ginpili ko ang Israel,+ nanumpa man ako* sa kaliwatan* sang panimalay ni Jacob kag nagpakilala ako sa ila didto sa Egipto.+ Huo, nanumpa ako sa ila, nga nagasiling, ‘Ako amo si Jehova nga inyo Dios.’  Sina nga adlaw nanumpa ako nga paguaon ko sila sa Egipto kag dalhon sa duta nga gin-usisa* ko para sa ila, diin nagailig ang gatas kag dugos.+ Pinakamatahom* ini sa tanan nga duta.  Dayon ginsilingan ko sila, ‘Ihaboy ninyo ang inyo makangilil-ad nga mga butang; kag indi ninyo pagdagtai ang inyo kaugalingon sang makangilil-ad nga mga diosdios* sang Egipto.+ Ako amo si Jehova nga inyo Dios.’+  “‘“Apang nagrebelde sila kag wala namati sa akon. Wala nila ginhaboy ang ila makangilil-ad nga mga butang, kag wala nila ginbayaan ang makangilil-ad nga mga diosdios sang Egipto.+ Gani, namat-od ako nga ibubo sa ila ang akon kasingkal, kag ipabatyag sing bug-os sa ila ang akon kaakig samtang yara sila sa Egipto.  Apang nanghikot ako tungod sa akon ngalan agod indi ini mapasipalahan sa mga pungsod nga ginapuy-an nila.+ Kay ginpakilala ko ang akon kaugalingon sa ila* sa atubangan sini nga mga pungsod sang ginpagua ko sila* sa Egipto.+ 10  Gani ginpagua ko sila sa Egipto kag gindala sa kamingawan.+ 11  “‘“Ginhatag ko sa ila ang akon mga pagsulundan kag ginpahibalo sa ila ang akon mga kasuguan,+ agod ang nagatuman sa sini padayon nga magkabuhi.+ 12  Ginhatag ko man sa ila ang akon mga adlaw nga inugpahuway+ subong tanda sa tunga namon,+ agod makilala nila nga ako, si Jehova, ang nagapakabalaan sa ila. 13  “‘“Apang ang panimalay sang Israel nagrebelde sa akon sa kamingawan.+ Wala nila ginsunod ang akon mga pagsulundan, kag ginsikway nila ang akon mga kasuguan, nga kon tumanon kuntani nila padayon sila nga magkabuhi. Ginpasipalahan nila sing bug-os ang akon mga adlaw nga inugpahuway. Gani namat-od ako nga ibubo ang akon daku nga kaakig sa ila sa kamingawan, agod laglagon sila.+ 14  Nanghikot ako tungod sa akon ngalan agod indi ini mapasipalahan sa atubangan sang mga pungsod nga nakakita sang ginpagua ko sila.*+ 15  Nanumpa man ako sa ila sa kamingawan nga indi ko sila pagdalhon sa duta nga ginhatag ko sa ila+​—ang duta diin nagailig ang gatas kag dugos,+ ang pinakamatahom* sa tanan nga duta​— 16  kay ginsikway nila ang akon mga kasuguan; kag wala nila ginsunod ang akon mga pagsulundan, kag ginpasipalahan nila ang akon mga adlaw nga inugpahuway, kay ginpakamahal nila ang ila makangilil-ad nga mga diosdios.+ 17  “‘“Apang naluoy ako* sa ila, kag wala ko sila ginlaglag; wala ko sila ginlaglag sa kamingawan. 18  Ginsilingan ko ang ila mga anak sa kamingawan,+ ‘Indi ninyo pagsunda ang pagsulundan sang inyo mga katigulangan+ ukon indi ninyo pagtumana ang ila mga kasuguan ukon indi ninyo pagdagtai ang inyo kaugalingon sang ila makangilil-ad nga mga diosdios. 19  Ako amo si Jehova nga inyo Dios. Sunda ninyo ang akon mga pagsulundan, kag tumana ninyo ang akon mga kasuguan kag himua ini.+ 20  Kag pakabalaana ninyo ang akon mga adlaw nga inugpahuway,+ kag mangin tanda ini sa tunga naton agod makilala ninyo nga ako amo si Jehova nga inyo Dios.’+ 21  “‘“Apang ang ila mga anak nagrebelde sa akon.+ Wala nila ginsunod ang akon mga pagsulundan, kag wala nila pagtumana ang akon mga kasuguan, nga kon tumanon kuntani nila padayon sila nga magkabuhi. Ginpasipalahan nila ang akon mga adlaw nga inugpahuway. Gani namat-od ako nga ibubo sa ila ang akon kasingkal kag ipabatyag sing bug-os sa ila ang akon kaakig samtang yara sila sa kamingawan.+ 22  Apang naghimugong+ ako kag nanghikot tungod sa akon ngalan,+ agod indi ini mapasipalahan sa atubangan sang mga pungsod nga nakakita sang ginpagua ko sila.* 23  Nanumpa man ako sa ila sa kamingawan nga paalaplaagon ko sila sa mga pungsod kag laptahon sila sa kadutaan,+ 24  bangod wala nila gintuman ang akon mga kasuguan kag ginsikway nila ang akon mga pagsulundan,+ ginpasipalahan ang akon mga adlaw nga inugpahuway, kag nagsimba sila* sa makangilil-ad nga mga diosdios sang ila mga katigulangan.+ 25  Ginpabay-an ko man sila nga sundon ang indi maayo nga mga pagsulundan kag mga kasuguan nga indi makahatag sa ila sing kabuhi.+ 26  Ginpabay-an ko sila nga madagtaan sang ila mga dulot​—sang ginhalad nila sa kalayo ang ila mga anak nga lalaki+​—agod laglagon sila, kag makilala nila nga ako amo si Jehova.”’ 27  “Gani, anak sang tawo, isiling mo sa panimalay sang Israel, ‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Ginpasipalahan man ako sang inyo mga katigulangan sang nangin indi matutom sila sa akon. 28  Gindala ko sila sa duta nga ginpanumpa ko nga ihatag sa ila.+ Sang nakita nila ang mataas nga mga bakulod kag madabong nga mga kahoy,+ naghalad sila sing mga dulot nga nagapaakig sa akon. Naghalad man sila sing makapahamuot* nga kaamyon kag nagbubo sing mga dulot nga ilimnon didto. 29  Gani namangkot ako sa ila, ‘Ano ang kahulugan sining mataas nga duog nga ginakadtuan mo? (Ginatawag ini gihapon nga Mataas nga Duog tubtob karon.)’”’+ 30  “Karon isiling mo sa panimalay sang Israel, ‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Dagtaan man bala ninyo ang inyo kaugalingon kaangay sang ginhimo sang inyo mga katigulangan paagi sa pagsimba sa ila makangilil-ad nga mga diosdios agod maghimo sing espirituwal nga pagpakighilawas sa ila?+ 31  Kag ginadagtaan bala ninyo gihapon ang inyo kaugalingon tubtob karon paagi sa pagsunog sang inyo mga anak nga lalaki bilang halad sa inyo makangilil-ad nga mga diosdios?+ Sabton ko bala ang inyo pamangkot, O panimalay sang Israel bisan pa sang inyo ginahimo?”’+ “‘Subong nga buhi ako,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova, ‘indi ko kamo pagsabton.+ 32  Kag ang yara sa hunahuna* ninyo sang nagsiling kamo, “Sundon naton ang mga pungsod, kag ang mga pamilya sang iban nga kadutaan nga nagasimba* sa kahoy kag sa bato,”+ indi gid matabo.’” 33  “‘Subong nga buhi ako,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova, ‘magagahom ako sa inyo subong hari paagi sa makusog nga kamot, gamhanan nga butkon, kag kaakig.+ 34  Paguaon ko kamo halin sa mga katawhan, kag tipunon ko kamo halin sa mga pungsod diin nag-alaplaag kamo paagi sa makusog nga kamot, gamhanan nga butkon, kag kaakig.+ 35  Dalhon ko kamo sa katawhan sa kamingawan kag didto atubangon ko kamo sa hukmanan.+ 36  “‘Kaangay sang pag-atubang ko sa hukmanan sa inyo mga katigulangan sa kamingawan sang Egipto, atubangon ko man kamo sa hukmanan,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova. 37  ‘Paagihon ko kamo sa idalom sang sungkod sang manugbantay+ kag dalhon sa idalom sang obligasyon sa* katipan. 38  Apang kuhaon ko sa inyo ang mga rebelde kag ang mga malinapason.+ Kay paguaon ko sila sa duta nga ginaistaran nila subong dumuluong, apang indi sila makabalik sa Israel;+ kag makilala ninyo nga ako amo si Jehova.’ 39  “O panimalay sang Israel, amo ini ang ginasiling sa inyo sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Mag-alagad kamo sa inyo makangilil-ad nga mga diosdios, kon indi ninyo luyag magpamati sa akon.+ Apang sa ulihi, sikwayon ko kamo kag indi na ninyo mapasipalahan ang akon balaan nga ngalan paagi sa inyo mga halad kag makangilil-ad nga mga diosdios.’+ 40  “‘Kay didto sa akon balaan nga bukid, sa mataas nga bukid sang Israel,’+ siling sang Soberanong Ginuong Jehova, ‘magaalagad sa akon ang bug-os nga panimalay sang Israel.+ Didto kahamut-an ko kamo, kag batunon ko ang inyo mga amot kag ang inyo pinakamaayo nga mga halad, kag ang tanan ninyo nga balaan nga mga butang.+ 41  Kahamut-an ko kamo bangod sang inyo makapahamuot* nga kaamyon. Himuon ko ini kon paguaon ko na kamo sa mga pungsod kag tipunon halin sa kadutaan diin nag-alaplaag kamo;+ kag pakabalaanon ako paagi sa inyo sa atubangan sang mga pungsod.’+ 42  “‘Kag makilala ninyo nga ako amo si Jehova+ kon madala ko na kamo sa Israel,+ sa duta nga ginpanumpa ko nga ihatag sa inyo mga katigulangan. 43  Didto madumduman ninyo ang inyo paggawi kag ang tanan ninyo nga ginhimo nga nagdagta sa inyo kaugalingon,+ kag maugot kamo sa inyo kaugalingon* bangod sang inyo malain nga ginhimo.+ 44  Dayon, makilala ninyo nga ako amo si Jehova kon manghikot ako tungod sa akon ngalan,+ indi tungod sa inyo malain nga paggawi ukon sa inyo malain nga ginhimo, O panimalay sang Israel,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova.” 45  Kag nagsiling pa si Jehova sa akon: 46  “Anak sang tawo, mag-atubang ka sa bagatnan kag maghambal ka, kag magpanagna ka sa kagulangan sang duta sa bagatnan. 47  Isiling mo sa kagulangan sang bagatnan, ‘Pamatii ang ginsiling ni Jehova. Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Magapadabdab ako sing kalayo batok sa imo,+ kag lamunon sini ang tanan mo nga berde kag laya nga kahoy. Ining nagadabdab nga kalayo indi mapalong,+ kag sunugon sini ang tanan nga nawong* halin sa bagatnan tubtob sa aminhan. 48  Kag makita sang tanan nga tawo* nga ako, si Jehova, ang nagpadabdab sini, gani indi ini mapalong.”’”+ 49  Kag nagsiling ako: “O Soberanong Ginuong Jehova! Nagasiling sila tuhoy sa akon, ‘Pirme lang sia nagahambal sing mga paktakon.’”*

Footnote

Sa literal, “ginbayaw ko ang akon kamot.”
Sa literal, “binhi.”
Ukon “gin-espiyahan.”
Ukon “Dekorasyon.”
Ang Hebreo nga termino mahimo nga may kaangtanan sa tinaga para sa “ipot” kag ginagamit sa pagtamay.
Ang Israel.
Ang Israel.
Ang Israel.
Ukon “ang dekorasyon.”
Sa literal, “ang akon mata.”
Ang Israel.
Sa literal, “ang ila mga mata nagsunod.”
Ukon “makapauloulo; makapalugpay.” Sa literal, “makapakalma.”
Ukon “nagaministro; nagaalagad.”
Sa literal, “espiritu.”
Sa literal, “sa higot sang.”
Ukon “makapauloulo; makapalugpay.” Sa literal, “makapakalma.”
Sa literal, “nawong.”
Ukon “bug-os nga kadaygan sang duta.”
Sa literal, “unod.”
Ukon “hulubaton.”