2 Timoteo 4:1-22

  • “Tumana sing bug-os ang imo ministeryo” (1-5)

    • Mangin masako sa pagbantala (2)

  • “Nakapakig-away na ako sang maayo nga pagpakig-away” (6-8)

  • Personal nga mga tugon (9-18)

  • Katapusan nga mga panamyaw (19-22)

4  Sa atubangan sang Dios kag ni Cristo Jesus, nga magahukom+ sa mga buhi kag sa mga patay,+ kag paagi sa iya pagpadayag+ kag sa iya Ginharian,+ ginasugo ko ikaw:  Ibantala ang pulong;+ mangin masako ka sa sini sa maayo nga panahon kag sa mabudlay nga panahon; magsabdong ka,+ magsaway, kag maglaygay nga may bug-os nga pagkamapinasensiahon kag kalantip sa pagpanudlo.+  Kay magaabot ang tion nga ang mga tawo indi magpamati sa maayo* nga panudlo.+ Sundon nila ang ila kailigbon kag palibutan ang ila kaugalingon sang mga manunudlo nga nagapakalam sang ila mga dulunggan.*+  Indi sila magpamati sa kamatuoran kag magahatag sila sang igtalupangod sa butig nga mga sugilanon.  Apang ikaw, hupti ang imo ikasarang sa paghunahuna sing maayo sa tanan nga butang, batasa ang kabudlayan,+ himua ang hilikuton sang isa ka ebanghelisador, kag tumana sing bug-os ang imo ministeryo.+  Kay ginabubo na ako kaangay sang isa ka dulot nga ilimnon,+ kag malapit na lang ako mahilway.+  Nakapakig-away na ako sang maayo nga pagpakig-away,+ natapos ko ang dalaganon,+ kag natuman ko na ang pagtuo.  Sugod karon, natigana sa akon ang purongpurong sang pagkamatarong,+ nga ihatag sa akon sang Ginuo, ang matarong nga hukom,+ subong padya sa amo nga adlaw,+ apang indi lamang sa akon kundi sa tanan man nga nagahandum sang iya pagpadayag.  Himua ang imo bug-os nga masarangan nga magkari sa akon sa indi madugay, 10  kay ginbayaan ako ni Demas+ bangod ginhigugma niya ini nga sistema sang mga butang,* kag nagkadto sa Tesalonica. Si Cresente didto sa Galacia, kag si Tito naman yara sa Dalmacia. 11  Si Lucas lamang ang kaupod ko. Upda si Marcos, kay daku ang iya nabulig sa akon sa ministeryo. 12  Ginpakadto ko man si Tiquico+ sa Efeso. 13  Kon magkari ka, dalha ang kunop nga ginbilin ko kay Carpo didto sa Troas, kag ang mga linukot, ilabi na ang mga pergamino.* 14  Si Alejandro nga manugsalsal sing saway naghimo sang madamo nga halit sa akon. Si Jehova* ang magabalos sa iya suno sa iya ginhimo.+ 15  Mag-andam ka man sa iya, kay ginpamatukan gid niya sing tuman ang aton mensahe. 16  Sa akon nahauna nga pagpangapin wala sing nagdampig sa akon, kundi tanan sila nagbiya sa akon—kabay nga indi sila manabat sa sini. 17  Apang ang Ginuo nagtindog sa tupad ko kag nagpabakod sa akon, agod paagi sa akon matuman sing bug-os ang pagbantala kag mabatian ini sang tanan nga pungsod;+ kag ginluwas ako sang Ginuo sa baba sang leon.+ 18  Luwason ako sang Ginuo sa tanan nga kalautan kag luwason niya ako para sa iya langitnon nga Ginharian.+ Mangin sa iya ang himaya tubtob sa wala sing katubtuban. Kabay pa.* 19  Ipalab-ot ninyo ang akon pangamusta kay Prisca kag kay Aquila+ kag sa panimalay ni Onesiforo.+ 20  Si Erasto+ nagpabilin sa Corinto, apang ginbilin ko si Trofimo+ sa Mileto kay nagmasakit sia. 21  Himua ang bug-os mo nga masarangan nga makaabot ka antes ang tigtulugnaw. Nagapangamusta sa imo si Eubulo, kag amo man sanday Pudente, Lino, Claudia, kag ang tanan nga kauturan. 22  Ang Ginuo mangin yara sa imo samtang ginapakita mo ang maayo nga mga kinaiya. Ang iya wala tupong nga kaayo mangin yara sa inyo.

Footnote

Ukon “makapapagros; mapuslanon.”
Ukon “nagahambal sang mga butang nga luyag nila mabatian.”
Ukon “presente nga tion.” Tan-awa ang Glossary.
Linukot nga human sa panit sang sapat.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “Amen.” Tan-awa ang Glossary.