2 Timoteo 3:1-17

  • Makahalanguyos nga tion sa katapusan nga mga adlaw (1-7)

  • Sunda sing maayo ang halimbawa ni Pablo (8-13)

  • “Magpadayon ka sa mga butang nga imo natun-an” (14-17)

    • Bug-os nga Kasulatan gintuytuyan sang Dios (16)

3  Apang hibalua ini, nga sa katapusan nga mga adlaw+ magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon.  Kay ang mga tawo mangin mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kuarta, bugalon, matinaastaason, manugpasipala, indi matinumanon sa mga ginikanan, indi mapinasalamaton, indi mainunungon,  indi mapinalanggaon, indi magsugot sa bisan ano nga kasugtanan, mabinutangbutangon, wala sing pagpugong sa kaugalingon, mabangis, wala sing gugma sa kon ano ang maayo,  maluib, matig-a sing ulo, nagapahambog, mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios,  daw diosnon kon tulukon apang wala sing impluwensia ang gahom sini sa ila kabuhi.+ Magpalayo ka sa ila.  Sa ila naghalin ang mga tawo nga nagadaya sa mga panimalay sa tuso nga paagi kag nagapamihag sang maluya nga mga babayi nga nabug-atan sang ila mga sala, kag nagapadala sa nagkalainlain nga kailigbon,  pirme nagatuon apang wala gid makadangat sa sibu nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran.  Subong nga si Jannes kag si Jambres nagpamatok kay Moises, padayon man sila nga nagapamatok sa kamatuoran. Nahalitan gid ang hunahuna sini nga mga tawo, kag wala sila ginakahamut-an sang Dios kay wala sila nagalakat suno sa pagtuo.  Apang, indi na magpadayon ang ila ginahimo, kay ang ila kabuangan mangin maathag gid sa tanan, subong sang kabuangan sining duha ka lalaki.+ 10  Apang ginsunod mo sing maayo ang akon panudlo, ang akon dalanon sang kabuhi,+ ang akon katuyuan, ang akon pagtuo, ang akon pagkamapinasensiahon, ang akon gugma, kag ang akon pagbatas. 11  Naagihan mo man ang mga paghingabot kag pag-antos nga akon naagihan sa Antioquia,+ Iconio,+ kag Listra.+ Ginbatas ko ini nga mga paghingabot, kag sa sini tanan ginluwas ako sang Ginuo.+ 12  Ang matuod, ang tanan nga luyag magkabuhi nga may diosnon nga debosyon may kaangtanan kay Cristo Jesus pagahingabuton man.+ 13  Apang ang malaut nga mga tawo kag mga impostor magalain pa gid, nga nagapatalang kag ginapatalang.+ 14  Apang, magpadayon ka sa mga butang nga imo natun-an kag nabuyok ka nga patihan,+ nga nakahibalo kon kay sin-o mo natun-an ini 15  kag kutob sa pagkalapsag+ nahibaluan mo ang balaan nga mga sinulatan,+ nga makapaalam sa imo para sa kaluwasan paagi sa pagtuo kay Cristo Jesus.+ 16  Ang pagsulat sa bug-os nga Kasulatan gintuytuyan sang Dios+ kag mapuslanon sa pagpanudlo,+ sa pagsabdong, sa pagtadlong, sa pagdisiplina sa pagkamatarong,+ 17  agod ang tawo sang Dios may ikasarang gid, kag nasangkapan sing bug-os para sa tagsa ka maayong buhat.

Footnote