Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte

Xónusɔ́ɖóte

ETƐ A KA LIN?

Wɛnsagun lɛ ka tíìn dóó à? Biblu ɖɔ:

“Wɛnsagun lɛ emi, mi kpa susu nú Mawu Mavɔmavɔ! Mi mɛ e nɔ zé hlɔnhlɔn mitɔn dó bló nǔ e é zɔ́n mi lɛ, bo nɔ dó ɖexlɛ́ ɖɔ emi setónú n’i lɛ mi, mi kpa susu n’i.”​Ðɛhan 103:20.

Atɔxwɛ elɔ ɖè nǔ e Biblu ɖɔ dó wɛnsagun lɛ wu é kpo lee ye nɔ ɖ’alɔ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ ɖò égbé gbɔn é kpo xlɛ́.