Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | WƐNSAGUN LƐ: ETƐ BIBLU KA ÐƆ DÓ YE WU?

Nǔ E Biblu Ðɔ Dó Wɛnsagun lɛ Wu É

Nǔ E Biblu Ðɔ Dó Wɛnsagun lɛ Wu É

A ka jló na tuùn nugbǒ ɔ dó wɛnsagun lɛ, mɛ alɔkpa e ye nyí é, lee ye jɔ gbɔn é, kpo nǔ e ye nɔ wà é kpo wu à? Fí ɖebǔ sɔ́ ɖè bo nyɔ́ hugǎn bɔ è na mɔ xósin lɛ ɖè zɛ Xó Mawu tɔn Biblu ɔ mɛ wu ǎ. (2 Timɔtée 3:16) Etɛ Biblu ka ɖɔ nú mǐ?

  • Lee Mawu nyí Gbigbɔ gbɔn é ɔ, mɔ̌ jɛn wɛnsagun lɛ lɔmɔ̌ nyí gbigbɔ gbɔn bɔ è ma nɔ mɔ ye ǎ é nɛ, ye ‘ɖó agbaza ǎ, ye ka ɖó xú ǎ.’ Wɛnsagun gbejinɔtɔ́ lɛ nɔ nɔ jixwé lobo nɔ yì Mawu gɔ̌n tlɔlɔ.​—Luki 24:39; Matie 18:10; Jaan 4:24.

  • Hweɖelɛnu wá yì ɔ, wɛnsagun lɛ sɔ́ ninɔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bo wá wà azɔ̌ e Mawu zɔ́n ye lɛ é ɖò ayikúngban jí, bɔ hwenu e ye fó azɔ̌ gudo é ɔ, ye lɛ́ huzu wɛnsagun.​—Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 6:11-23; 13:15-20.

  • Enyi Biblu na bo tlɛ jlɛ́ wɛnsagun lɛ dó sunnu lɛ wu, bo tlɛ nɔ ɖè ye xlɛ́ ɖi sunnu hwɛhwɛ ɔ, vogbingbɔn e ɖò sunnu kpo nyɔnu kpo tɛntin é ɖò ye tɛntin ǎ. Ye nɔ d’asì bo nɔ jì vǐ ǎ. Hú mɔ̌ ɔ, wɛnsagun lɛ ko nyí gbɛtɔ́ ɖò ayikúngban jí, ɖi vǐ yɛyɛ̌, yɔkpɔvu, alǒ mɛxo, cobo wá huzu wɛnsagun ǎ. Jehovah wɛ dá wɛnsagun lɛ; enɛ wu ɔ, Biblu ylɔ ye ɖɔ “vǐ Mawu nugbǒ ɔ tɔn lɛ.”​—Jɔbu 1:6, nwt; Ðɛhan 148:2, 5.

  • Biblu ɖɔ xó dó “gbɛtɔ́ lɛ kpodo wɛnsagun Mawu tɔn lɛ kpo sín gbè” wu, bɔ é xlɛ́ ɖɔ nùɖíɖó gbigbɔ tɔn lɛ lɔ ɖó gbè yetɔn lobo nɔ ɖɔ xó. Mawu zán wɛnsagun lɛ dó ɖɔ xó xá gbɛtɔ́ lɛ có, é na gbè mǐ bonu mǐ na sɛ̀n ye alǒ xoɖɛ sɛ́dó ye ǎ.​—1 Kɔlɛntinu lɛ 13:1; Nǔɖexlɛ́mɛ 22:8, 9.

  • Wɛnsagun wɔ̌bliwɔ̌va, bɔya liva mɔkpan wɛ tíìn. *​—Daniyɛli 7:10, nwt; Nǔɖexlɛ́mɛ 5:11.

  • Wɛnsagun lɛ ɖó “hlɔnhlɔn” tawun hú gbɛtɔ́ lɛ, bo lɛ́ ɖó nùnywɛ hú ye flàflá tɔn. É ɖò wɛn ɖɔ wezun e ye nɔ dó sɛ̀ tɛn na é jiwǔ tawun bo zɛ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn wu.​—Ðɛhan 103:20; Daniyɛli 9:20-23.

  • Wɛnsagun lɛ ɖó nùnywɛ kpo hlɔnhlɔn kpo tawun có, ye ɖó dogbó, bɔ nùɖé lɛ tíìn bɔ ye tuùn ǎ.​—Matie 24:36; 1 Piyɛ́ɛ 1:12.

  • È bló wɛnsagun lɛ bɔ ye gbɔn vo nú yeɖée, ɖó jijɔ Mawu tɔn lɛ, bo lɛ́ ɖó mɛɖesúsínínɔ. Enɛ wu ɔ, gbɛtɔ́ lɛ ɖɔhun ɔ, ye sixu jló bo wà nǔ ɖagbe alǒ nǔ nyanya. É blawu ɖɔ wɛnsagun ɖé lɛ jló bo fɔ́n gǔ dó Mawu jí.​—Judi 6.

^ akpá. 8 Wɔ̌bliba ɖokpo sixu bló 10 000 mɔ̌. Wɔ̌bliba donu wɔ̌bliba ɖokpo bló livi 100 mɔ̌. Amɔ̌, Nǔɖexlɛ́mɛ ɖɔ wɛnsagun “wɔ̌bliwɔ̌va” xó. Enɛ wɛ nyí nùɖíɖó gbigbɔ tɔn livi kanweko mɔkpan, vlafo liva mɔkpan!