Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

È na sú ahwanlyannu lɛ bǐ sín kún dó

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Fífá ka na wá tíìn ɖò ayikúngban jí gbè ɖokpo à?

Etɛ ka nyí xósin towe?

  • Ɛɛn

  • Boya

Nǔ e Biblu ɖɔ é

Ðò acɛkpikpa Jezu Klisu tɔn glɔ ɔ, “nú sun vɛ́ ko nɔ tɔ́n ɔ, vivo [na] tíìn ɖò tò ɔ mɛ,” enɛ wɛ nyí ɖɔ, kaka sɔyi.​—Ðɛhan 72:7.

Nǔ ɖevo tɛ Biblu ka sixu kplɔ́n mǐ?

  • È na sú nǔnyanyawatɔ́ lɛ sín kún dó sín ayikúngban ɔ jí, bo na na tɛn mɛ ɖagbe lɛ “bɔ fífá ma ɖó dogbó e ye na mɔ ɔ wɛ na nyí nǔ e na nɔ víví nú ye é.”​—Ðɛhan 37:10, 11.

  • Mawu na ɖó nǔ ahwan lɛ bǐ nu.​—Ðɛhan 46:9, 10.

È ka sixu ɖó fífá jɔ fífá ayi mɛ tɔn ɖò égbé à?

Mɛɖé lɛ lin ɖɔ . . . nú wuvɛ̌ mimɔ kpo nǔagɔwiwa kpo kpó ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ jɛn wɛ ɔ, é na vɛwǔ bɔ è na ɖó fífá jɔ fífá ayi mɛ tɔn. Etɛ a ka lin?

Nǔ e Biblu ɖɔ é

É tlɛ nyí dìn ɔ, mɛ e sɛkpɔ Mawu lɛ é sixu ɖó “fífá Mawu tɔn e hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ” é.​—Filipunu lɛ 4:6, 7.

Nǔ ɖevo tɛ Biblu ka sixu kplɔ́n mǐ?

  • Mawu d’akpá bo na ɖè wuvɛ̌ mimɔ kpo nǔagɔwiwa kpo síìn, bo na sɔ́ “nǔ lɛ bǐ sɔ́ dó huzu nǔ yɔyɔ̌.”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:4, 5.

  • Mǐ sixu ɖó fífá ayi mɛ tɔn enyi mǐ nɔ sú “hudo gbigbɔ tɔn” mǐtɔn sín dò ɔ nɛ.​—Matie 5:3, nwt.