Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA 5

Ransom Sakrefaes Blong Jisas​—Wan Nambawan Presen

Ransom Sakrefaes Blong Jisas​—Wan Nambawan Presen

1, 2. (1) ?Wanem i mekem se yu yu glad tumas long wan presen? (2) ?From wanem sakrefaes blong Jisas i nambawan presen we God i givim?

LONG olgeta presen we yu yu kasem finis, ?yu ting se weswan nao i moa gud? Yu yu glad tumas long wan presen taem i wan samting we yu nidim mo i mekem yu yu harem gud.

2 Long olgeta presen we God i givim long yumi, i gat wan we yumi nidim tumas. Hem i gud moa i bitim ol narafala presen. Long japta ya, bambae yumi tokbaot olsem wanem Jehova i sanem Pikinini blong hem Jisas Kraes i kamdaon, blong yumi save kasem laef we i no save finis. (Ridim Matiu 20:28.) Taem hem i sanem Jisas i kam long wol olsem wan ransom sakrefaes, hem i soemaot se hem i lavem yumi tumas.

?WANEM YA RANSOM SAKREFAES?

3. ?From wanem ol man oli stap ded?

3 Ransom sakrefaes blong Jisas, hemia rod we Jehova i yusum blong tekemaot ol man long sin mo ded. (Efesas 1:7) Blong save from wanem yumi nidim sakrefaes ya, yumi mas tingbaot samting we i hapen plante taosen yia bifo, long garen blong Iden. Fas papa mo mama blong yumi, Adam mo Iv, tufala i mekem sin. From samting ya, tufala i ded. Yumi evriwan i stap ded from we yumi kasem sin blong tufala.—Yu luk Ol Not 9.

4. ?Adam hem i hu, mo God i givim wanem long hem?

4 Adam i fas man we Jehova i mekem, mo Jehova i  givim wan samting long hem we i gud tumas. Hem i givim laef we i stret gud olgeta. Bodi mo tingting blong Adam i stret gud. Hem i no save sik, i no save kam olfala, mo i no save ded. From we Jehova i mekem Adam, hem i olsem pikinini blong God. (Luk 3:38) Oltaem Jehova i toktok long hem. Hem i talemaot long Adam ol samting we hem i wantem, mo i givim gudfala wok long Adam.—Jenesis 1:28-30; 2:16, 17.

5. ?Baebol i minim wanem taem i talem se God i mekem Adam “olsem pija blong hem”?

5 God i mekem Adam “olsem pija blong hem.” (Jenesis 1:27, NW) Hemia i min se Adam i naf blong soemaot ol fasin blong Jehova, olsem lav, waes, stret fasin, mo paoa. Mo tu, Adam i save jus. Hem i no olsem wan robot we man i mas kontrolem. God i mekem hem blong i save jusumaot rod we i stret no rod we i no stret. Sipos Adam i jus blong obei long God, hem i save laef olwe long Paradaes.

6. ?Taem Adam i no moa obei long God, hem i lusum wanem?

6 Taem Adam i no moa obei long God, God i talemaot panis blong hem se bambae hem i ded. Adam i lusum Paradaes, bodi we i stret gud, mo hem i no moa fren gud wetem Jehova. (Jenesis 3:17-19) Adam mo Iv i jus blong brekem loa blong God, taswe tufala i no moa save laef olwe. From we Adam i no obei, “sin i kam long wol, mo ded i kamaot from sin. Mo ded i kasem olgeta man from we olgeta evriwan oli mekem sin.” (Rom 5:12) Taem Adam i mekem sin, i olsem se hem i salem hem mo yumi tu, i go long sin mo ded, nao tufala i kam masta blong yumi. (Rom 7:14) ?Olsem wanem? ?I gat rod blong kamaot? !Yes i gat!

7, 8. ?Ransom hem i wanem?

7 ?Ransom i minim wanem? Hem i praes blong  mekem wan man i kamfri, no blong pemaot wan samting. Mo tu, hem i stret praes blong wan samting.

8 I no gat wan man long wol we i save pemaot yumi long sin blong Adam, we i givim ded. Be Jehova i mekem rod blong tekemaot yumi long sin mo ded. Bambae yumi tokbaot olsem wanem ransom sakrefaes blong Jisas i givhan long yumi, mo ol blesing we yumi kasem from.

JEHOVA I MEKEM ROD BLONG PEMAOT OL MAN

9. ?I nidim wanem blong pemaot yumi?

9 I no gat wan long yumi we i save pemaot ol man, blong oli save gat gudfala laef ya we Adam i lusum. ?From wanem? From we yumi evriwan i sinman. (Ol Sam 49:7, 8) I nidim wan man we i stret gud olgeta blong pemaot yumi. Olsem Baebol i talem, i mas gat “wan ransom we i stret gud blong pemaot olgeta man.” (1 Timoti 2:6) Taswe, laef we bambae i pemaot yumi i mas sem mak long laef we Adam i lusum.

10. ?Olsem wanem Jehova i mekem rod blong pemaot ol man?

10 ?Olsem wanem Jehova i mekem rod blong pemaot ol man? Hem i sanem Pikinini blong hem we hem i lavem tumas, i kam long wol. Pikinini ya Jisas, hem i faswan long ol samting we Jehova i mekem. (1 Jon 4:9, 10) Jisas i rere blong lego Papa blong hem mo gudfala ples blong hem long heven. (Filipae 2:7) Jehova i tekemaot laef blong Jisas long heven, mo i putum long bel blong Meri, nao hem i bon long wol olsem wan man we i stret gud, i no gat sin.—Luk 1:35.

Jehova i givim Pikinini blong hem we hem i lavem tumas, olsem wan ransom blong pemaot yumi

11. ?Olsem wanem Jisas i save pemaot olgeta man?

11 Taem fas man ya Adam i no obei long Jehova, hem i lusum gudfala laef we hem i sud pasem i go long ol pikinini blong hem. ?Olsem wanem? ?I gat wan man we i save tekemaot ol pikinini blong Adam long ded? Yes i  gat. (Ridim Rom 5:19.) Jisas, we i no gat sin, i givim gudfala laef blong hem blong pemaot yumi. (1 Korin 15:45) Laef ya we i stret gud i naf blong tekemaot olgeta pikinini blong Adam long ded.—1 Korin 15:21, 22.

12. ?From wanem Jisas i mas safa bitim mak?

12 Baebol i eksplenem olsem wanem Jisas i safa, bifo we hem i ded. Oli wipim hem, oli nilim hem long pos, mo hem i harem nogud tumas long bodi blong hem gogo hem i ded. (Jon 19:1, 16-18, 30; yu luk Ol Not 15) ?From wanem Jisas i mas safa olsem? Hemia from we Setan i talem se, i no gat wan man we i save holemstrong long God taem i kasem bigfala trabol. Be Jisas i pruvum se man we i stret gud olgeta i save holemstrong long God nating se hem i safa bitim mak. !Traem tingbaot olsem wanem Jehova i glad long hem!—Ol Proveb 27:11.

13. Taem Jisas i gobak long heven, ?hem i mekem wanem?

13 Long namba 14 Nisan, long yia 33, ol enemi blong Jisas oli kilim hem i ded. (Hibrus 10:10) Tri dei biaen, Jehova i mekem Jisas i laef bakegen long wan spirit bodi, i no moa bodi blong man long wol. Taem hem i gobak long heven, hem i givim sakrefaes blong hem i go long God, nao God i yusum olsem wan ransom, blong pemaot ol pikinini blong Adam. (Hibrus 9:24) Long rod ya, sakrefaes blong Jisas i tekemaot yumi long sin mo ded.—Ridim Rom 3:23, 24.

OL BLESING FROM RANSOM SAKREFAES

14, 15. ?Yumi mas mekem wanem blong God i fogivim yumi?

14 Yumi kasem blesing finis from nambawan presen ya we God i givim long yumi. Bambae yumi tokbaot olsem wanem sakrefaes blong Jisas i stap givhan long yumi naoia, mo olsem wanem bambae i givhan long yumi long fiuja.

 15 God i save fogivim sin blong yumi. (Kolosi 1:13, 14) I no isi blong mekem i stret oltaem. Plante taem yumi mestem, nao yumi talem no mekem samting we i no stret. ?Yumi mas mekem wanem blong God i fogivim yumi? Yumi mas sore from mastik blong yumi, yumi mekem tingting blong yumi i stap daon, mo yumi askem long Jehova blong i fogivim yumi. Nao yumi save gat strong tingting se God bambae i fogivim sin blong yumi.—1 Jon 1:8, 9.

16. ?Yumi mas mekem wanem blong tingting blong yumi i klin long fes blong God?

16 Tingting blong yumi i save klin long fes blong God. Taem tingting blong yumi i stikim yumi from we yumi mekem samting we i no stret, yumi harem se yumi gat fol, mo maet yumi harem se yumi gud blong nating nomo. Be yumi no mas harem nogud tumas. Yumi mas askem long Jehova blong i fogivim yumi, nao yumi save sua se bambae hem i lesin mo i fogivim yumi. (Hibrus 9:13, 14) Jehova i wantem se yumi prea long hem, mo yumi talemaot ol problem mo ol slak fasin blong yumi long hem. (Hibrus 4:14-16) Long rod ya, yumi save gat pis wetem God.

17. From we Jisas i ded blong pemaot yumi, ?yumi gat janis blong kasem wanem?

17 Yumi gat hop blong kasem laef we i no save finis. Baebol i talem se: “Pei blong sin, hemia ded. Be presen we God i givim tru long Masta blong yumi Kraes Jisas, hemia laef we i no save finis.” (Rom 6:23) From we Jisas i ded blong pemaot yumi, yumi gat janis blong kasem laef blong olwe, we yumi no moa sik bakegen. (Revelesen 21:3, 4) ?Be yumi mas mekem wanem blong kasem ol blesing ya?

 SOEMAOT BILIF LONG RANSOM SAKREFAES

18. ?Olsem wanem yumi save se Jehova i lavem yumi?

18 Yu traem tingbaot olsem wanem yu harem gud taem narafala i givim wan naes presen long yu. Ransom sakrefaes blong Jisas i wan presen we i gud moa i winim ol narafala presen, mo yumi mas talem tangkiu oltaem long Jehova from presen ya. Jon 3:16 i talem se: “God i lavem tumas ol man long wol, nao hem i givim stret Pikinini blong hem, wan nomo we hem i gat.” Yes, Jehova i lavem yumi. From samting ya, hem i givim Jisas, Pikinini blong hem we hem i lavem tumas, blong pemaot yumi. Mo yumi save se Jisas i lavem yumi, from we hem i rere blong ded blong pemaot yumi. (Jon 15:13) Taswe, ransom sakrefaes blong Jisas i wan presen we i mas mekem yu yu luksave, se Jehova mo Jisas i lavem yu.—Galesia 2:20.

Taem yu kasem save long Jehova, yu kam fren blong hem mo yu lavem hem moa

19, 20. (1) ?Olsem wanem blong kam fren blong Jehova? (2) ?Olsem wanem blong soemaot bilif long ransom sakrefaes?

19 Naoia we yu lanem finis se God i lavem yu, ating yu harem se yu wantem lavem hem tu.Be sipos yu wantem kam fren blong wan man mo lavem hem, yu mas save gud hem fastaem. Jon 17:3 i talem se yumi naf blong kasem save long Jehova. Taem yu kasem save long hem, bambae yu lavem hem moa, yu wantem mekem hem i glad, mo bambae yu kam fren blong hem. Taswe, yu mas gohed nomo blong stadi Baebol blong kasem save long Jehova.—1 Jon 5:3.

20 Soemaot bilif long ransom sakrefaes. Baebol i talem se: “Man we i soemaot se hem i bilif long Pikinini ya, bambae hem i gat laef we i no save finis.” (Jon 3:36) ?Olsem wanem blong soemaot bilif? I no naf blong talem nomo se yu bilif long Jisas. Blong soemaot se yu bilif long sakrefaes blong hem, yu mas mekem sam samting. Yu mas mekem ol samting we Jisas i tijim yumi blong  mekem. (Jon 13:15) Jemes 2:26 i talem se: “Bilif we i no gat wok i go wetem, hem . . . i ded.”

21, 22. (1) ?From wanem yumi mas go long Memoriol blong ded blong Jisas evri yia? (2) ?Long Japta 6 mo 7, bambae yumi tokbaot wanem?

21 Kam long Memoriol blong ded blong Jisas. Long naet bifo we Jisas i ded, hem i talem se, oltaem yumi mas tingbaot ded blong hem bakegen. Taswe mifala i mekem Memoriol no “Kakae Blong Masta” evri yia. (1 Korin 11:20; Matiu 26:26-28) Jisas i wantem we yumi tingbaot se, hem i givim laef blong hem we i stret gud blong pemaot yumi. Hem i talem se: “Yufala i mas gohed blong mekem samting ya oltaem blong tingbaot mi.” (Ridim Luk 22:19.) Taem yu kam long Memoriol, yu soemaot se yu stap tingbaot sakrefaes blong Jisas mo bigfala lav we Jehova mo Jisas i soemaot long yumi.—Yu luk Ol Not 16.

22 Ransom sakrefaes blong Jisas i wan presen we i gud moa i winim ol narafala presen we yumi save kasem. (2 Korin 9:14, 15) Nambawan presen ya i save givhan tu long plante milian man we oli ded finis. Long Japta 6 mo 7, bambae yumi tokbaot olsem wanem sakrefaes blong Jisas i save givhan long ol dedman long fiuja.