Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA 18

?Bambae Mi Givim Laef Blong Mi Long God Mo Baptaes?

?Bambae Mi Givim Laef Blong Mi Long God Mo Baptaes?

1. Naoia, we yu lanem plante trutok blong Baebol finis, ?maet yu askem wanem?

LONG stadi blong yu, yu lanem finis plante trutok long Baebol, olsem: promes blong God blong givim laef olwe, dedman i go wea, mo hop blong laef bakegen. (Prija 9:5; Luk 23:43; Jon 5:28, 29; Revelesen 21:3, 4) Ating yu stap go long ol miting blong ol Witnes blong Jehova, mo yu bilif se hemia skul we i tru. (Jon 13:35) Maet yu stat blong fren gud wetem Jehova, mo yu wantem mekem wok blong hem. Taswe, ating yu stap askem se: ‘?Naoia mi mas mekem wanem?’

2. ?From wanem wan man Itiopia i wantem baptaes?

 2 Wan man Itiopia long taem blong Jisas i gat tingting ya tu. Filip, wan disaepol blong Jisas, i prij long man ya samtaem afta we Jisas i laef bakegen. Filip i pruvum long hem se Jisas i Mesaea. Ol samting we man ya i lanem i tajem hat blong hem, mo i pulum hem blong talem se: “!Yu luk! Wota hemia. ?Wanem nao i blokem mi blong mi no save baptaes?”—Ol Wok 8:26-36.

3. (1) ?Jisas i talem wanem long ol disaepol blong hem? (2) ?Wanem stret rod blong baptaes?

3 Baebol i talem klia se, sipos yu wantem mekem wok blong Jehova, yu mas baptaes. Jisas i talem long ol disaepol blong hem se: “Yufala i mas go long ol man long olgeta ples long wol blong pulum olgeta oli kam ol disaepol blong mi. Yufala i mas baptaesem olgeta.” (Matiu 28:19) Jisas i soemaot eksampol taem hem i baptaes. Oli no sakem smol wota long hed blong hem, be hem i draon fulwan long wota. (Matiu 3:16) Tede tu, taem wan disaepol blong Jisas i baptaes, hem i mas draon fulwan long wota.

4. Taem yu baptaes, ?yu soemaot wanem long ol narafala?

4 Taem yu baptaes, yu soemaot long ol narafala se yu wantem fren gud wetem God mo mekem wok blong hem. (Ol Sam 40:7, 8) Taswe, maet yu askem se: ‘?Mi mi mas mekem wanem blong mi kam naf blong baptaes?’

YU MAS GAT SAVE MO BILIF

5. (1) ?Bifo we yu baptaes, yu mas mekem wanem? (2) ?From wanem i impoten blong go oltaem long miting?

5 Bifo we yu baptaes, yu mas save Jehova mo Jisas. Taem yu stadi Baebol, yu stat blong save tufala. (Ridim Jon 17:3.) Be hemia i no naf. Baebol i talem se yu mas “gat stret save” long ol samting we Jehova i wantem. (Kolosi 1:9) Ol miting blong ol Witnes blong Jehova  bambae oli givhan long yu, blong yu kam klosap moa long Jehova. Taswe, i impoten we yu go oltaem long miting.—Hibrus 10:24, 25.

Bifo we yu baptaes, yu mas stadi Baebol

6. Blong baptaes, ?yu mas save wanem?

6 Jehova i no talem se yu mas save evri samting long Baebol, bifo we yu baptaes. Man Itiopia ya i no save evri samting bifo we hem i baptaes. (Ol Wok 8:30, 31) Bambae yumi gohed olwe blong kasem save long God, bambae yumi neva finis. (Prija 3:11, NW) Be blong baptaes, yu mas save ol stamba tijing blong Baebol mo bilif long olgeta.—Hibrus 5:12.

7. ?Olsem wanem Baebol stadi i givhan long yu finis?

7 Baebol i talem se: “Sipos man i no bilif, hem i no save mekem God i glad.” (Hibrus 11:6) Taswe, blong yu save baptaes, yu mas gat bilif. Baebol i talem se, sam man long taon ya Korin bifo, oli harem tijing blong ol man blong Jisas, nao “oli bilif mo oli baptaes.” (Ol Wok 18:8) I sem mak long yu. Baebol stadi i givhan long yu finis, blong yu bilif long ol promes blong God, mo long sakrefaes blong Jisas, we i save tekemaot yumi long sin mo ded.—Josua 23:14; Ol Wok 4:12; 2 Timoti 3:16, 17.

TALEMAOT TRUTOK BLONG BAEBOL

8. ?Wanem i mekem se yu wantem talemaot ol samting we yu lanem?

8 Taem yu kasem save moa long Baebol, mo yu luk olsem wanem ol save ya i givhan long laef blong yu, bilif blong yu i kam strong moa. Nao yu wantem talemaot long ol narafala ol samting we yu lanem. (Jeremaea 20:9; 2 Korin 4:13) ?Yu save talemaot long hu?

Bilif i mas pulum yu blong yu tokbaot trutok long ol narafala

9, 10. (1) ?Yu save talemaot trutok long hu? (2) Sipos yu wantem prij wetem kongregesen, ?yu mas mekem wanem?

9 Yu save talemaot trutok long ol famle, ol fren, ol man raonabaot long yu, mo ol man we yu wok wetem  olgeta. Be oltaem yu mas toktok wetem lav mo kaen fasin.Sloslo, bambae yu kam naf blong prij wetem kongregesen. Taem yu ting se yu naf blong mekem olsem, i gud yu talemaot long Witnes we i mekem Baebol stadi long yu. Sipos hem i ting se yu yu naf blong prij, mo sipos yu stap folem ol tok blong Baebol long laef blong yu, bambae tu elda i mekem wan smol miting wetem yutufala.

10 ?Wanem bambae i hapen long miting ya? Bambae tufala i toktok wetem yu, blong luk sipos yu kasem save mo yu bilif long ol stamba tijing blong Baebol. Mo tu, bambae tufala i wantem kasem save sipos yu stap folem ol tok blong Baebol long laef blong yu, mo sipos yu wantem kam wan Witnes blong Jehova. Yu no mas fraet blong toktok long tufala. Yu mas tingbaot se ol elda oli stap lukaot long evriwan long kongregesen, hemia i min se yu tu. (Ol Wok 20:28; 1 Pita 5:2, 3) Afta long miting ya, ol elda bambae oli talemaot long yu sipos yu save prij wetem kongregesen.

11. ?From wanem i impoten blong mekem ol jenis, blong yu yu naf blong prij wetem kongregesen?

11 Maet ol elda oli eksplenem se i gat sam samting yet we yu mas jenisim, blong yu yu naf blong prij wetem kongregesen. ?From wanem i impoten blong mekem ol jenis ya? From we taem yumi go tokbaot Jehova long ol narafala, yumi mekem wok ya long nem blong hem. Taswe, ol samting we yumi mekem long laef blong yumi, oli mas leftemap nem blong hem.—1 Korin 6:9, 10; Galesia 5:19-21.

TANEM TINGTING MO TANRAON

12. ?From wanem yumi evriwan i mas tanem tingting?

12 I gat wan narafala samting bakegen we yu mas  mekem blong yu save baptaes. Aposol Pita i talem se: “Yufala i mas tanem tingting blong yufala, mo yufala i tanraon blong Jehova i tekemaot sin blong yufala.” (Ol Wok 3:19) ?Tanem tingting i minim wanem? Hemia i min se yu yu sore tumas from ol rong we yu bin mekem. Olsem nao, sipos yu bin mekem plante rabis fasin long saed blong seks long laef blong yu, yu mas tanem tingting blong yu. Be maet yu yu no olsem. Ating long ful laef blong yu, yu traehad blong mekem ol samting we i stret. Nating se i olsem, be yu mas tanem tingting yet, from we yumi evriwan i sinman, mo yumi mas askem long God blong i fogivim yumi.—Rom 3:23; 5:12.

13. ?“Tanraon” i minim wanem?

13 I no naf blong sore nomo from ol nogud samting we yu mekem. Pita i talem se yu mas “tanraon.” Hemia i min se yu mas sakemaot eni nogud fasin we yu mekem bifo, mo mekem samting we i stret. Traem tingbaot sipos yu stap wokbaot i go long wan ples we yu neva go long hem bifo. Yu wokbaot smol, nao yu luksave se yu no stap folem stret rod. ?Bambae yu mekem wanem? Bambae yu stop, yu tanraon, mo yu go long stret rod. Long sem fasin, taem yu stadi Baebol, maet yu luksave se yu stap mekem sam fasin we oli no stret. Ale, yu mas “tanraon,” i min se yu mas jenisim fasin blong yu mo mekem samting we i stret.

GIVIM LAEF I GO LONG JEHOVA

?Yu yu promes finis long Jehova se bambae yu mekem wok blong hem?

14. ?Yu mekem wanem, blong givim laef blong yu i go long God?

14 Wan narafala impoten step blong kasem baptaes, hemia se yu mas givim laef blong yu i go long Jehova. Blong mekem olsem, yu prea mo yu promes long Jehova blong wosipim hem nomo. Yu promes tu se samting  we hem i wantem, bambae i impoten moa i bitim ol narafala samting long laef blong yu.—Dutronome 6:15.

15, 16. ?Wanem bambae i pulum yu, blong yu givim laef blong yu i go long God?

15 Taem yu promes blong wosipim Jehova nomo, i olsem we yu promes blong stap wetem wan man we yu lavem hem, blong ful laef blong yu. Traem tingbaot wan man mo wan woman we tufala i stap fren. Taem man ya i save gud woman ya, hem i lavem hem mo i wantem mared long hem. Nating se hemia wan bigfala desisen, be man ya i rere blong mared from we hem i lavem woman ya.

16 Taem yu kasem save gud long Jehova, yu lavem hem, mo yu wantem mekem wok blong hem. Hemia bambae i pulum yu, blong yu mekem wan prea, we yu promes blong mekem wok blong hem nomo. Baebol i talem se man we i wantem folem Jisas, i mas “blokem ol samting we hem nomo i wantem.” (Mak 8:34) ?Tok ya i minim wanem? I min se, yu obei long Jehova fastaem. Samting we Jehova i wantem, i moa impoten i bitim ol samting we yu nomo yu wantem mo yu stap traehad blong kasem.—Ridim 1 Pita 4:2.

YU NO MAS FRAET

17. ?From wanem samfala oli no givim laef blong olgeta i go long Jehova?

17 Samfala oli no givim laef blong olgeta i go long Jehova, from we oli fraet se bambae oli no save holem promes ya. Maet oli no wantem mekem Jehova i harem nogud. No maet oli ting se, i moagud oli no givim laef blong olgeta i go long Jehova, olsem nao, Jehova i no save jajem olgeta from ol samting we oli mekem.

18. ?Wanem i save givhan long yu, blong yu sakemaot fraet ya?

 18 Taem yu lavem Jehova, yu yu naf blong sakemaot fraet ya se bambae yu mestem nao hem i harem nogud. From we yu lavem hem, bambae yu traehad blong holem promes blong yu. (Prija 5:4; Kolosi 1:10) Bambae yu no ting se i had tumas blong mekem samting we Jehova i wantem. Aposol Jon i raetem se: “Taem yumi lavem God, hemia i min se yumi stap obei long ol loa blong hem, mo ol loa blong hem oli no had tumas blong folem.”—1 Jon 5:3.

19. ?From wanem yu no mas fraet blong givim laef blong yu i go long Jehova?

19 Yu no mas ting se yu mas stret olgeta, blong givim laef blong yu long Jehova. Hem i no save askem long yu, blong yu mekem samting we yu yu no naf blong mekem. (Ol Sam 103:14) Mo bambae hem i givhan long yu blong yu mekem samting we i stret. (Aesea 41:10) Yu mas trastem Jehova wetem fulhat blong yu, nao “hem bambae i soemaot stret rod long yu, blong yu yu folem.”—Ol Proveb 3:5, 6.

TALEMAOT BILIF LONG FES BLONG OL MAN

20. Afta we yu givim laef blong yu i go long God, ?yu save mekem wanem?

20 ?Olsem wanem? ?Yu yu rere blong givim laef blong yu i go long Jehova? Afta we yu mekem olsem, yu save go long nekis step, hemia baptaes.

21, 22. ?Olsem wanem yu talemaot bilif blong yu “long fes blong ol man”?

21 Yu mas go luk kodineta blong ol elda long kongregesen blong yu, mo yu talemaot long hem se yu givim laef blong yu long Jehova finis mo yu wantem baptaes. Nao hem bambae i mekem plan blong sam elda  oli tokbaot sam kwestin wetem yu, long ol stamba tijing blong Baebol. Sipos oli luk se yu yu naf, bambae oli talem long yu se yu save baptaes long nekis asembli blong ol Witnes blong Jehova. Long asembli ya, bambae i gat wan tok we i eksplenem mining blong baptaes. Brata we i mekem tok ya, bambae i askem tu isi kwestin long olgeta we oli rere blong baptaes. Taem yu  ansarem tufala kwestin ya, yu yu talemaot bilif blong yu “long fes blong ol man.”—Rom 10:10.

22 Afta long tok ya, bambae yu baptaes. Bambae yu draon fulwan long wota. Baptaes blong yu bambae i soemaot long ol man se yu givim laef blong yu finis long Jehova, mo naoia, yu yu wan Witnes blong Jehova.

 MINING BLONG BAPTAES

23. ?I minim wanem blong ‘baptaes long nem blong Papa, Pikinini, mo tabu spirit’?

23 Jisas i talem se ol disaepol blong hem bambae oli baptaes “long nem blong Papa, mo long nem blong Pikinini, mo long nem blong tabu spirit.” (Ridim Matiu 28:19.) ?Tok ya i minim wanem? I min se yu luksave haenem mo paoa blong Jehova, mo wok we Jisas i mekem, blong ol samting we God i wantem oli save kamtru. Mo tu, yu luksave olsem wanem God i stap yusum tabu spirit, blong mekem samting we hem i wantem i kamtru.—Ol Sam 83:18, NW; Matiu 28:18; Galesia 5:22, 23; 2 Pita 1:21.

Taem yu baptaes, yu soemaot se bambae yu mekem samting we God i wantem

24, 25. (1) ?Baptaes i minim wanem? (2) ?Las japta blong buk ya bambae i ansa long wanem kwestin?

24 Mining blong baptaes i impoten tumas. Taem yu draon long wota, hemia i min se yu lego olfala laef blong yu bifo, olsem we i ded finis. Taem yu kamaot long wota bakegen, yu statem wan niufala laef blong mekem samting we God i wantem. Baptaes i soemaot se, stat long taem ya, bambae yu gohed nomo blong mekem wok blong Jehova. Yu no mas fogetem se yu givim laef blong yu long Jehova, be i no long wan man, wan ogenaesesen, no wan wok.

25 Taem yu givim laef blong yu long Jehova, i isi moa blong yu fren gud wetem hem. (Ol Sam 25:14) Hemia i no min se God bambae i sevem wan man from we hem i baptaes nomo. Aposol Pol i raetem se, yumi mas “wok had blong God i sevem” yumi. (Filipae 2:12) Taem yu baptaes, yu stat nomo blong wokbaot long rod blong laef. ?Be olsem wanem blong stap klosap long Jehova oltaem? Las japta blong buk ya bambae i ansa long kwestin ya.