Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 JAPTA 4

?Hu Ya Jisas Kraes?

?Hu Ya Jisas Kraes?

1, 2. (1) Sipos yu save nem blong sam man, ?i min se yu save gud olgeta? Eksplenem. (2) ?Ol man oli gat wanem tingting long Jisas?

I GAT plante impoten man long wol. Maet yu save nem blong sam long olgeta. Be hemia i no min se yu save gud olgeta. Ating yu no save evri samting long laef blong olgeta, mo yu no save se oli wanem kaen man.

2 Plante man tede oli save nem blong Jisas Kraes we i laef bitim 2,000 yia bifo. Be bighaf blong olgeta oli no save se Jisas i wanem kaen man. Samfala oli talem se hem i wan gudfala man nomo, sam oli talem se hem i wan profet, mo sam narafala oli ting se hem i God. ?Wanem tingting blong yu?—Yu luk Ol Not 12.

3. ?From wanem i impoten blong save Jehova mo Jisas Kraes?

3 I impoten blong save trutok long saed blong Jisas. ?From wanem? Baebol i talem se: “Laef ya we i no save finis, hemia se man i gohed blong save yu we yu nomo yu tru God, mo i save Jisas Kraes we yu yu sanem hem i kam.” (Jon 17:3) Sipos yu save trutok long saed blong Jehova mo Jisas, yu save laef blong olwe long paradaes long wol. (Jon 14:6) Mo tu, sipos yu save Jisas, hemia bambae i givhan long yu naoia. Hem i soemaot nambawan eksampol, blong yumi folem long laef blong yumi mo long fasin we yumi mekem long ol narafala. (Jon 13:34, 35) Long Japta 1, yumi lanem trutok long saed blong God. Naoia, bambae yumi tokbaot samting we Baebol i tijim long saed blong Jisas.

 “!MIFALA I FAENEM MESAEA!”

4. ?Tufala tok ya “Mesaea” mo “Kraes” i minim wanem?

4 Plante yia bifo we Jisas i bon, Baebol i talemaot promes blong Jehova blong sanem Mesaea no Kraes i kam. Tok ya “Mesaea” i kamaot long Hibru lanwis, mo tok ya “Kraes” i kamaot long Grik. Tufala tok ya i minim “jusumaot.” Jisas i “Mesaea” no “Kraes” from we God i jusumaot hem blong i mekem wan impoten wok. Hem bambae i mekem ol promes blong God oli kamtru.

5. ?Ol disaepol blong Jisas oli bilif se hem i Mesaea?

5 Ol disaepol blong Jisas oli bilif strong se hem i Mesaea we God i promes blong sanem. (Jon 1:41) Saemon Pita i talem long Jisas se: “Yu yu Kraes.” (Matiu 16:16) Naoia, bambae yumi tokbaot olsem wanem yumi tu, yumi save bilif strong se Jisas i Mesaea.

6. ?Olsem wanem Jehova i givhan long ol man we oli gat tingting daon, blong oli luksave Mesaea?

6 Longtaem bifo we Jisas i bon, ol profet blong God oli raetemdaon plante save we bambae i givhan long ol man blong oli luksave Mesaea. ?Save ya bambae i givhan olsem wanem? Sipos wan fren i askem long yu, blong yu go karem wan man long epot we yu neva luk hem bifo. Sipos fren ya i talem plante samting long saed blong man ya, bambae yu luksave hem. Long sem fasin, Jehova i yusum ol profet blong talemaot plante samting we Mesaea bambae i mekem, mo samting we bambae i hapen long hem. Taem ol profet tok ya oli kamtru, oli givhan long ol man we oli gat tingting daon, blong oli luksave se Jisas i Mesaea.

7. Yu tokbaot tu profet tok we i soemaot se Jisas i Mesaea.

7 Bambae yumi tokbaot tu profet tok. Faswan, hemia tok we profet Maeka i talemaot 700 yia bifo we Jisas i  bon, se Jisas bambae i bon long smol taon ya Betlehem. (Maeka 5:2) !Mo hemia nao ples we Jisas i bon long hem! (Matiu 2:1, 3-9) Sekenwan, hemia tok we profet Daniel i talemaot, se Mesaea bambae i kamtru long yia 29. (Daniel 9:25) I gat plante narafala profet tok tu, we oli soemaot klia se Jisas nao i Mesaea we God i promes blong sanem.—Yu luk Ol Not 13.

Taem Jisas i baptaes, hem i kam Mesaea no Kraes

8, 9. Taem Jisas i baptaes, ?wanem i soemaot se hem i Mesaea?

8 Jehova i mekem wan samting we i soemaot klia se Jisas i Mesaea. Hem i promes blong givim wan saen long Jon Baptaes blong soemaot Mesaea long hem. Jon i luk saen ya taem hem i baptaesem Jisas long Jodan Reva long yia 29. Baebol i tokbaot samting ya, i se: “Afta we Jisas i baptaes, wantaem nomo hem i kamaot long wota, mo heven i open nao hem i luk spirit blong God i kamdaon long Jisas olsem wan sotleg. Mo tu, wan voes i kamaot long heven, i talem se: ‘Hemia Pikinini blong mi. Mi mi lavem hem tumas, mo mi glad long hem.’” (Matiu 3:16, 17) Taem Jon i luk saen ya mo i harem voes we i kamaot long heven, hem i save se Jisas nao i Mesaea. (Jon 1:32-34) Long dei ya we Jehova i mekem tabu spirit i kamdaon long Jisas, hem i kam Mesaea, no Man ya we God i jusumaot blong i kam Lida mo King.—Aesea 55:4.

9 Ol profet tok blong Baebol, ol tok we Jehova i talem, mo saen we God i givim taem Jisas i baptaes, trifala  samting ya i pruvum se Jisas i Mesaea. ?Be Jisas i kam wea, mo hem i wanem kaen man? Bambae yumi luk samting we Baebol i talem.

?JISAS I KAM WEA?

10. ?Fastaem Jisas i laef wea?

10 Baebol i tijim se Jisas i laef longtaem long heven bifo we i kam long wol. Maeka i talem se Mesaea i stat  “bifo we bifo olgeta.” (Maeka 5:2, NW) Jisas hem wan i talem plante taem, se hem i laef long heven bifo we i kamdaon long wol. (Ridim Jon 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) Taswe, Jisas i fren gud wetem Jehova bifo we i kamdaon long wol.

11. ?From wanem Jehova i lavem Jisas tumas?

11 Jehova i lavem Jisas tumas. ?From wanem? From we hem i mekem Jisas fastaem long ol narafala samting. Taswe, Baebol i talem se Jisas i “fasbon blong olgeta samting we God i mekem.” * (Kolosi 1:15) Mo tu, Jehova i lavem Jisas from we hem nomo i wokem Jisas, i no gat wan narafala man we i givhan long hem. Taswe Baebol i talem se Jisas i wan pikinini nomo we God i gat. (Jon 3:16) Ol narafala samting, Jisas nomo i givhan long Jehova blong wokem. (Kolosi 1:16) Mo tu, Jisas nomo we Baebol i singaot hem se “Tok ya,” from we Jehova i yusum hem blong talemaot ol tok blong hem long ol enjel mo ol man.—Jon 1:14.

12. ?Olsem wanem yumi save se Jisas mo God tufala i no sem man?

12 Sam man oli bilif se Jisas mo God, tufala i sem man nomo. Be Baebol i no talem olsem. Baebol i talem se Jehova i wokem Jisas, i min se Jisas i gat stat blong hem. Be i no gat wan man we i wokem Jehova, taswe i no gat stat blong hem. Hem nomo i wokem olgeta samting. (Ol Sam 90:2) Jisas, Pikinini blong God, i neva traem blong kam olsem God. Baebol i talem klia se Papa i hae moa long Pikinini blong hem. (Ridim Jon 14:28; 1 Korin 11:3) Jehova nomo i “gat olgeta paoa.” (Jenesis 17:1)  I no gat wan narafala man long heven mo wol we i gat bigfala paoa olsem hem.—Yu luk Ol Not 14.

13. ?From wanem Baebol i talem se Jisas i “pija blong God ya we yumi no save luk”?

13 Jehova mo Pikinini blong hem Jisas, tufala i wok tugeta blong plante milian yia, bifo we tufala i wokem heven mo wol. !Tufala i lavlavem tufala tumas! (Jon 3:35; 14:31) Jisas i folem gud ol fasin blong Papa blong hem, taswe Baebol i talem se “hem i pija blong God ya we yumi no save luk.”—Kolosi 1:15.

14. ?Olsem wanem Pikinini blong Jehova i bon olsem wan man?

14 Pikinini ya we Jehova i lavem tumas, i rere blong lego heven mo kamdaon long wol olsem wan man. ?Olsem wanem samting ya i hapen? Jehova i mekem wan merikel. Hem i tekem laef blong Pikinini blong hem long heven, mo i putum long bel blong wan yang gel we nem blong hem Meri. From samting ya, Meri i gat bel we i no slip wetem man. Nao hem i bonem wan pikinini boe we i no gat sin, mo hem i putum nem blong hem se Jisas.—Luk 1:30-35.

?JISAS I WANEM KAEN MAN?

15. ?Olsem wanem blong save gud Jehova?

15 Sipos yu ridim ol Gospel ya, Matiu, Mak, Luk, mo Jon, bambae yu kasem plante save long saed blong Jisas, laef blong hem, mo ol fasin blong hem. Samting ya bambae i givhan long yu blong yu save gud Jehova tu, from we Jisas i gat sem fasin olsem Papa blong hem. Taswe, Jisas i talem se: “Man we i luk mi, hem i luk Papa tu.”—Jon 14:9.

16. ?Jisas i tijim ol man long wanem? ?Evri samting we Jisas i tijim i kam wea?

16 Plante man oli singaot Jisas se “Tija.” (Jon 1:38; 13:13)  Impoten samting we hem i tijim ol man long hem, hemia “gud nius blong Kingdom.” ?Kingdom hem i wanem? Hem i gavman blong God long heven we bambae i rulum fulwol, mo bambae i givim plante blesing long ol man we oli obei long God. (Matiu 4:23) Evri samting we Jisas i tijim i kamaot long Jehova. Hem i talem se: “Ol tok we mi stap tijim ol man long hem, oli no blong mi, be oli kamaot long God we i sanem mi mi kam.” (Jon 7:16) Jisas i save samting we Jehova i wantem, hemia se ol man oli mas harem gud nius blong Kingdom blong God we bambae i rulum wol.

17. ?Jisas i tijim ol man long weples? ?From wanem hem i wok had blong tijim olgeta?

17 ?Jisas i tijim ol man long weples? Long evri ples we hem i faenem ol man, olsem ol taon mo vilej mo ol ples raonabaot, maket haos, haos prea, mo long ol haos blong olgeta. Hem i no wet blong ol man oli kam long hem, be hem i go long olgeta. (Mak 6:56; Luk 19:5, 6) Jisas i wok had, mo i yusum plante taem mo paoa blong hem, blong tijim ol man. ?From wanem? From we God i wantem se hem i mekem olsem, mo oltaem hem i obei long Papa blong hem. (Jon 8:28, 29) Mo tu, Jisas i prij from we hem i sore long ol man. (Ridim Matiu 9:35, 36.) Hem i luk se ol lida blong skul oli no tijim ol man long trutok blong God mo Kingdom blong hem. Taswe, hem i wantem talemaot gud nius long olgeta man.

18. ?Wanem ol fasin blong Jisas we yu yu laekem tumas?

18 Jisas i lavem ol man mo i mekem i gud long olgeta. Hem i kaen mo ol man oli no fraet blong toktok long hem. Ol pikinini tu oli laekem blong stap klosap long hem. (Mak 10:13-16) Oltaem Jisas i mekem i stret. Hem  i no laekem nating, taem man i mekem kruked fasin no i spolem narafala. (Matiu 21:12, 13) Long taem blong Jisas, ol woman oli no gat raet blong mekem plante samting, mo ol man oli no respektem olgeta. Be Jisas i kaen long ol woman mo i respektem olgeta. (Jon 4:9, 27) Mo tu, Jisas i mekem tingting blong hem i stap daon oltaem. Wan naet, hem i mekem samting we ol man blong wok nomo oli stap mekem. Hem i wasem leg blong ol aposol blong hem.—Jon 13:2-5, 12-17.

Jisas i prij long evri ples we hem i faenem ol man

19. ?Wanem i soemaot se Jisas i save samting we ol man oli nidim mo i wantem givhan long olgeta?

19 Jisas i save gud ol samting we ol man oli nidim, mo hem i wantem givhan long olgeta. Hem i soemaot samting ya taem hem i yusum paoa blong God blong mekem ol sikman oli kamgud. (Matiu 14:14) Wan man we i gat sik ya leprosi, i kam long Jisas mo i talem se: “Sipos yu wantem, yu save mekem mi mi klin.” Jisas i luk we man ya i stap safa. Hem i sore long hem mo i wantem givhan long hem. Ale hem i putum han blong hem long man ya, mo i talem se: “!Mi mi wantem! Yu kam klin!” !Nao sikman ya i kamgud bakegen! (Mak 1:40-42) ?Yu ting se man ya i harem olsem wanem?

OLTAEM JISAS I OBEI LONG JEHOVA

20, 21. ?Olsem wanem Jisas i soemaot nambawan eksampol blong obei long God?

20 Jisas i soemaot nambawan eksampol blong obei long God. Nomata wanem samting i hapen, mo wanem samting ol enemi oli mekem long hem, be hem i obei long papa blong hem. Taem Setan i traem hem, hem i no foldaon long sin. (Matiu 4:1-11) Sam famle blong Jisas tu oli no bilif se hem i Mesaea. Oli talem se “hed  blong hem i krangke.” Be Jisas i gohed nomo blong mekem wok blong God. (Mak 3:21) Taem ol enemi oli spolem hem, hem i no givimbak long olgeta, be hem i gohed blong mekem samting we Jehova i talem.—1 Pita 2:21-23.

21 Go kasem taem we Jisas i hang long pos mo i ded, hem i mekem samting we Jehova i wantem. (Ridim Filipae 2:8) Traem tingbaot ol samting we i hapen long dei we hem i ded. Oli holemtaet hem, ol giaman witnes oli talem se hem i tok nogud long God, ol rabis jaj oli jajem hem se i mas ded, ol man oli laf long hem, ol soldia oli mekem hem i harem soa long bodi blong hem, mo oli nilim hem long pos. Taem klosap hem i ded, hem i singaot se: “!Olgeta samting i finis nao!”  Bigfala tingting blong Jisas i blong finisim wok we Jehova i givim long hem. (Jon 19:30) Tri dei afta we Jisas i ded, Jehova i mekem hem i laef bakegen olsem wan spirit man. (1 Pita 3:18) Sam wik biaen, Jisas i go antap long heven, i “sidaon long raet saed blong God,” mo i wet blong God i putumap hem i kam King.—Hibrus 10:12, 13.

22. From we Jisas i obei long Papa blong hem, ?yumi gat wanem janis?

22 From we Jisas i obei long Papa blong hem, yumi gat janis blong laef olwe long paradaes long wol, olsem we Jehova i wantem fastaem. Long nekis japta, bambae yumi tokbaot olsem wanem ded blong Jisas i mekem se yumi save laef olwe.

^ par. 11 Jehova i Papa, from we hem i wokem evri samting. (Aesea 64:8) Jisas i Pikinini blong God from we Jehova i wokem hem. Baebol i tokbaot ol enjel mo Adam tu olsem ol pikinini blong God.—Job 1:6, NW; Luk 3:38.